Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler
Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Nikotin bağımlılığı sigara içme davranışının sürdürülmesinde ve tedavi girişimlerinin genel başarısızlığında en önemli nedenlerdendir. Çalışmamızda, sigara içen sağlık personelinin nikotin bağımlılık düzeyi (NBD)'ni ve buna etki eden faktörleri araştırdık. Bir eğitim hastanesinde sigara içen sağlık personeline, 24 soruluk demografik özellikler ve sigara konusundaki düşüncelerini değerlendiren bir form ile Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) uygulandı. Toplam 237 olgunun, %57'si erkek, %65.4'ü evliydi. Bunların %63.7'si üniversite mezunuydu. Ortalama yaş durumu 32.48 ± 5.88, sağlık sektöründe çalışma süreleri 9.12 ± 9.12 yıl idi. NBD %40.9'unda çok düşük, %24.9'unda düşük, %17.3'ünde yüksek ve %7.6'sında çok yüksekti. NBD'nin cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çocuk sayısı ve sağlık sektöründe çalışma süresiyle ilişkili olmadığını saptadık (p> 0.05). Günlük içilen sigarayla NBD arasında pozitif korelasyon (r= 0.71, p< 0.001) saptandı. Sigarayı ilk deneme ve düzenli olarak içmeye başlama yaşıyla NBD arasında ters yönde bir ilişki vardı (sırasıyla r= -0.16 ve p= 0.013, r= -0.25 ve p≤ 0.001). Olguların %30'u evin her yerinde sigara içiyordu. Evde her yerde sigara içenlerin NBD'sinin yüksek olduğu saptandı (p< 0.001). Sigara içmeyenlerin yanında sigara içme oranı NBD'si yüksek olanlarda daha fazlaydı (p= 0.003). NBD'si yüksek olanların sigarayı bırakmayı istemedikleri saptandı (p= 0.028). Olgularda, NBD hastanede çalışmaktan etkilenmemekteydi (p= 0.3). NBD'si yüksek olanların sigara içme konusunda çevrelerini çok dikkate almadıkları ve sigarayı bırakma konusunda istekli olmadıkları saptandı. Sigaraya karşı mücadelede daha istekli ve etkin rol alabilmeleri için, sigara karşıtı kampanyalarda öncelikle sağlık çalışanlarının hedef kitle olarak seçilmesi gerektiği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Sigara, nikotin bağımlılığı, sağlık personeli, Fagerström nikotin bağımlılık testi.
SUMMARY
Affecting factors of nicotine dependence in the smoker health workers
Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

Department of Chest Diseases, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey.
Nicotine dependence is pointed out as the first reason of smoking behavior continuity and treatment failure. We investigated the nicotine dependence level (NDL) of health worker and the factors which affects it. We carried out the Fagerstrom test for nicotine dependence (FTND) and a questionnaire composed of 24 questions that evaluate demographic characters and the smoker ideas about smoking on health workers who staff at the a training hospital in İstanbul. NDL was not related with sex, age, education, marital status, child number and working time in health area (p> 0.05). There was correlation between NDL and daily smoked cigarette number (r= 0.71, p< 0.001). There was an opposite relationship among initiation age, regular use age and NDL (in order r= -0.16 and p= 0.013, r= -0.25 and p≤ 0.001). 30% of the cases who had high NDL were smoking in everywhere of their home (p< 0.001). They also had high smoking ratios near surroundings of nonsmoker people (p= 0.003). The cases who had high NDL did not want to quit smoking (p= 0.028). Working in a hospital increased smoking ratio in 41.77% cases and did not affected the NDL (p= 0.3). It was thought that the cases that NDL had high did not take into consideration their surroundings and did not want to quit smoking. Health workers should be considered as a target population during antismoking campaigns, in order to make them willing in the struggle against tobacco.
Key Words: Smoking, nicotine dependence, health worker, Fagerstrom test for nicotine dependence.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Oğuzhan OKUTAN,
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi,
Acıbadem, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: oguzhanokutan@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır