Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tiroid fonksiyon testi bozuklukları solunum yetmezliği olan hastaların
prognozunu etkiler mi?
Feza BACAKOĞLU1, Özen K. BAŞOĞLU1, Alev GÜRGÜN11, Fırat BAYRAKTAR2, Birgül KIRAN1,
Mustafa Hikmet ÖZHAN1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Tiroid dışı organ disfonksiyonlarında tiroid fonksiyon testi (TFT) bozuklukları saptanabilir ve bunların başında kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'ndaki akut solunum yetmezliği (SY) gelir. Bu çalışmada; (i) SY olan olgularda TFT bozukluklarını değerlendirmek, (ii) TFT sonuçlarını SY olmayan kontrol grubu ile karşılaştırmak, (iii) tiroid disfonksiyonunun SY'nin klinik gidişine ve prognozuna etkilerini araştırmak amaçlandı. TFT parametreleri, SY olan 65 hastada (yaş ortalaması 65.0 ± 10.0, 49'u erkek) değerlendirildi ve akciğer hastalığı olup SY bulunmayan 18 hasta (yaş ortalaması 64.4 ± 9.8, 13'ü erkek) ile karşılaştırıldı (p> 0.05). Tümünde arteryel kan gazı analizleri, serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4) ve TSH düzeyleri ölçüldü. TFT bozuklukları SY olan 34 (%52.3) hastada ve SY bulunmayan 8 (%44.4) hastada saptandı. Her iki grupta da en sık bulgu, TFT parametrelerinden en az birinde azalma olmasıydı (sırasıyla, %43.1'e karşı %44.4). Solunum yetmezliği grubunda; TFT sonuçları ile cinsiyet, yaş, tanı ve ek hastalıklar arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak sT3 ve sT4 düşük olanlarda, invaziv mekanik ventilasyon gereksinimi TFT normal olanlara göre daha fazlaydı (sırasıyla, p= 0.001 ve p= 0.003). Hastanedeki mortalite oranları da, hem sT3 hem de sT4 düşük olanlarda diğerlerinden daha yüksekti (sırasıyla, p= 0.006 ve p= 0.01). SY olan hastalarda, TFT bozukluklarının SY olmayanlardan daha sık gözlenmediği sonucuna vardık. Yine de, düşük sT3 ve sT4 düzeyleri, invaziv mekanik ventilasyon gereksinimini ve mortaliteyi arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tiroid fonksiyon testi, KOAH, solunum yetmezliği, tiroid disfonksiyonu, mortalite.
SUMMARY
Can impairments of thyroid function test affect prognosis in patients with respiratory failure?
Feza BACAKOĞLU1, Özen K. BAŞOĞLU1, Alev GÜRGÜN11, Fırat BAYRAKTAR2, Birgül KIRAN1,
Mustafa Hikmet ÖZHAN1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey,
2 Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey.
Thyroid function test (TFT) impairments can be detected in extrathyroidal dysfunction, primarily in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with acute respiratory failure (RF). The aims of this study were to: (i) evaluate TFT impairments in patients with RF, (ii) compare TFT results to a control group without RF and (iii) assess the effects of thyroid dysfunction on clinical outcome and prognosis of RF. The TFT parameters were assessed in 65 patients (65.0 ± 10.0 years, 49 males) with RF and compared to 18 patients (64.4 ± 9.8 years, 13 males) with lung disease and no RF (p> 0.05). Arterial blood gas analysis, free T3 (FT3), free T4 (FT4) and TSH levels were all measured. The impairments of TFT were demonstrated in 34 (52.3%) patients with RF and 8 (44.4%) patients without RF (p> 0.05). The most common finding was a decrease in at least one of the TFT parameters in both groups (43.1% vs. 44.4%, respectively). In RF group, there was no significant association between TFT results and gender, age, diagnosis and co-morbid disease. However, need for invasive mechanical ventilation was higher both in patients with low FT3 and low FT4 when compared to those with normal TFT results (p= 0.001 and p= 0.003, respectively). In-hospital mortality rate was also higher both in the patients with low FT3 and low FT4 than the others (p= 0.006 and p= 0.01, respectively). We conclude that TFT impairments are not observed more frequently in patients with RF when compared to the patients without RF. However, low FT3 and FT4 levels increase the rates of invasive mechanical ventilation and mortality.
Key Words: Thyroid function test, COPD, respiratory failure, thyroid dysfunction, mortality.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Özen K. BAŞOĞLU,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Bornova 35100 İZMİR - TURKEY
e-mail: ozen.basoglu@ege.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır