Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Endobronşiyal malign lezyonların tanısında transbronşiyal iğne aspirasyonunun değeri
Bahadır Taha ÜSKÜL, Hatice TÜRKER, Alkın MELİKOĞLU, Adnan YILMAZ, Sibel BOĞA, Can ÜLMAN

Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Kliniğimizde, fiberoptik bronkoskopi (FOB) esnasında transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) uygulanan ve akciğer kanseri son tanısı alan olgularımızda, TBİA'nın sensitivitesini ve endobronşiyal lezyonlarda konvansiyonel tanı yöntemlerine olan katkısını araştırmayı amaçladık. Mayıs 2001-Aralık 2003 tarihleri arasında, kliniğimizde akciğer kanseri şüphesiyle FOB yapılan 1194 olgunun bronkoskopi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Son histopatolojik tanısı primer akciğer kanseri olan ve TBİA uygulanan 81 olgu çalışmaya alındı. Endobronşiyal lezyonlar endobronşiyal kitle, submukozal lezyon ve peribronşiyal hastalık olarak üç gruba ayrıldı. TBİA ile birlikte bronkoskopi esnasında yapılan forseps biyopsi, bronşiyal fırçalama ve bronşiyal lavaj gibi konvansiyonel tanı yöntemleri (KTY) de kaydedildi. Seksen bir olgunun 66 (%82)'sına FOB ile tanı konuldu. Kalan 15 (%18) olguya ise FOB dışı yöntemlerle tanı konuldu. TBİA, KTY ve her iki yöntemin birlikteliğinin tanısal başarısı lezyon tipi, lezyon lokalizasyonu ve histopatolojik tipe göre karşılaştırıldı. TBİA'nın KTY'ye eklenmesiyle ek olarak 17 (%21) olguda histopatolojik tanı sağlandı ve bronkoskopinin tanısal sensitivitesi %60'tan %82'ye yükseldi (p= 0.001). TBİA'nın KTY'ye eklenmesiyle sensitivitede, submukozal lezyon grubunda istatistiksel olarak anlamlı artış oldu (p= 0.008). TBİA'nın KTY'ye eklenmesiyle küçük hücreli dışı akciğer kanseri grubunda tanısal başarı %52'den %76'ya, küçük hücreli akciğer kanseri grubunda %81'den %95'e yükseldi (sırasıyla p= 0.001, p= 0.250). Tüm lokalizasyonlarda TBİA'nın KTY'ye eklenmesiyle tanısal başarıda artış olmasına rağmen sadece trakea ve ana bronşlara yerleşen lezyonlarda istatistiksel anlamlı artış görüldü (p= 0.008). Özellikle submukozal lezyonlarda TBİA'nın KTY'ye eklenmesi bronkoskopinin tanısal başarısını arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Transbronşiyal iğne aspirasyonu, fiberoptik bronkoskopi, akciğer kanseri.
SUMMARY
Value of transbronchial needle aspiration in the diagnosis of endobronchial malignant lesions
Bahadır Taha ÜSKÜL, Hatice TÜRKER, Alkın MELİKOĞLU, Adnan YILMAZ, Sibel BOĞA, Can ÜLMAN

Süreyyapaşa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.
Aim of our study was to investigate the sensitivity of transbronchial needle aspiration (TBNA) and its contributions to conventional diagnostic methods (CDM) in the endobronchial lesions of the patients who underwent TBNA during fiberoptic bronchoscopy (FOB) and had final diagnosis of lung cancer. Bronchoscopy records of 1194 patients, who underwent FOB for uncertain lung cancer in our clinic, were reviewed retrospectively. Eighty-one patients with final histopathological diagnosis of primary lung cancer who underwent TBNA, were included to study. Endobronchial lesions were divided into three groups as endobronchial mass, submucosal lesions and peribronchial diseases. Other CDMs performed during bronchoscopy such as forceps biopsy, bronchial brushing and bronchial lavage were also recorded. Sixty-six (82%) of 81 patients were diagnosed by means of FOB. Remaining 15 (18%) patients were diagnosed by means of other methods than FOB. The diagnostic successes of TBNA and CDMs alone and together, were compared according to the types, locations and histopathological types of the lesions. By the addition of TBNA to CDMs, histopathological diagnosis was made in 17 (21%) additional patients and diagnostic sensitivity of bronchoscopy was increased from 60% to 82% (p= 0.001). By the addition of TBNA to CDMs, a statistically significant increase in the sensitivity in the submucosal lesion group was observed (p= 0.008). By the addition of TBNA to CDMs, diagnostic success was increased from 52% to 76% in the non-small cell lung cancer group and from 81% to 95% in the small cell lung cancer group (p= 0.001 and p= 0.250, respectively). Although the diagnostic success was increased in all localizations by the addition of TBNA to CDMs, statistically significant increase was observed only for the lesions located at trachea and the main bronchi (p= 0.008). Joining TBNA to CDMs, especially for the submucosal lesions, may improve the diagnostic success of bronchoscopy.
Key Words: Transbronchial needle aspiration, fiberoptic bronchoscopy, lung cancer.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Bahadır Taha ÜSKÜL,
Süreyyapaşa Göğüs ve
Kalp Damar Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: tbuskul@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır