Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları
Neşe DURSUNOĞLU1, Sevin BAŞER1, Dursun DURSUNOĞLU2, Aylin MORAY1,
Göksel KITER1, Sibel ÖZKURT1, Fatma EVYAPAN1, Nevzat KARABULUT3

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Denizli.
ÖZET
Pulmoner emboli (PE) geçiren ve yaşayan hastaların yaklaşık 2/3'ünde doğru tanı konulamamaktadır ve bu hastalarda mortalite oranı %30'lara ulaşmaktadır. Bu çalışmada, akciğerin kontrastlı spiral bilgisayarlı tomografisi ile PE tanısı konmuş hastalarımızda, klinik, elektrokardiyografi (EKG) ve laboratuvar bulguları açısından olası kadın-erkek farklarını incelemeyi amaçladık. On üç (%42)'ü erkek, 18 (%58)'i kadın toplam 31 hasta çalışmaya alındı. Her bir hasta için, semptomlar, risk faktörleri, EKG ve arteryel kan gazları değerlendirilerek Wells ve Geneva klinik skorları ile EKG skoru hesaplandı. Alveolo-arteryel (A-a) oksijen gradienti şu şekilde hesaplandı: P(A-a)O2= 150-(PCO2/0.8)-PO2. Ekokardiyografik yöntemle ortalama pulmoner arter basınçları (PAB) saptandı. Kadın ve erkeklerde sırasıyla Wells skoru 4.8 ± 1.9 ve 3.2 ± 2.2 (p= 0.017); EKG skoru 5.9 ± 3.6 ve 3.1 ± 1.8 (p= 0.036) ve ortalama PAB 33.5 ± 12.3 mmHg ve 23.2 ± 10.0 mmHg (p= 0.017) değerleriyle anlamlı olarak farklıydı. Ancak kadın ve erkekler arasında Geneva skoru (4.8 ± 1.7 ve 5.0 ± 1.6), A-a gradienti (35.2 ± 17.3 ve 42.9 ± 12.3) ve PaCO2 (33.5 ± 15.1 ve 29.8 ± 5.4) anlamlı bir fark oluşturmadı (p> 0.05). PE risk faktörlerinden immobilizasyon ve cerrahi girişim kadınlarda erkeklere göre daha sık bulundu (sırasıyla %50-%30.8, p= 0.02 ve %50-%23.1, p= 0.01). PE'li kadın hastalarda Wells ve EKG skorlarının daha yüksek, immobilizasyon ve cerrahi girişim risk faktörlerinin daha sık ve ekokardiyografik olarak ortalama PAB'ların daha fazla olduğunu belirtebiliriz. Bu nedenle kadın hastalarda akut PE tanısı koymada, belirtilen bu özellikler, klinik pratikte daha fazla yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, Wells skoru, Geneva skoru, EKG skoru, cinsiyet, mortalite, arteryel kan gazları, pulmoner arter basıncı.
SUMMARY
Differences between men and women in the clinical and laboratory findings of patients diagnosed with pulmonary embolism
Neşe DURSUNOĞLU1, Sevin BAŞER1, Dursun DURSUNOĞLU2, Aylin MORAY1,
Göksel KITER1, Sibel ÖZKURT1, Fatma EVYAPAN1, Nevzat KARABULUT3

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,
2 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,
3 Department of Radiodiagnostic, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
Pulmonary embolism (PE) could not be diagnosed correctly in 2/3 of patients saving of that pathology, and unfortunately mortality in them could be as high as 30%. In the present study, we aimed to investigate the gender differences in clinical, electrocardiography (ECG) and laboratory findings of PE patients diagnosed with contrast-enhanced helical computerized tomography of thorax. 31 patients (18 females, 58% and 13 males, 42%) were included into the study. Symptoms, risk factors, ECG and arterial blood gases were evaluated, and then Wells, Geneva and ECG scores were obtained in each subject. Alveolo-arterial (A-a) oxygen gradient was calculated as P(A-a)O2= 150-(PCO2/0.8)-PO2. Mean pulmonary artery pressure (PAP) was measured by echocardiography. In female and male patients, Wells score (4.8 ± 1.9 and 3.2 ± 2.2, p= 0.017); ECG score (5.9 ± 3.6 and 3.1 ± 1.8, p= 0.036) and mean PAP (33.5 ± 12.3 mmHg and 23.2 ± 10.0 mmHg, p= 0.017) were significantly different. However, between female and male patients Geneva score (4.8 ± 1.7 and 5.0 ± 1.6), A-a gradient (35.2 ± 17.3 and 42.9 ± 12.3) and PaCO2 (33.5 ± 15.1 and 29.8 ± 5.4) did not differ significantly (p> 0.05). Immobilization and surgical interventions as risk factors for PE were established significantly higher in females than males (50%-30.8%, p= 0.02 and 50%-23.1%, p= 0.01). In female patients with PE, Wells and ECG scores, immobilization, surgical interventions and mean PAP are significantly higher than male patients. So, in the clinical practice, these parameters may help to diagnose acute PE especially in females.
Key Words: Pulmonary embolism, Wells score, Geneva score, ECG score, gender, mortality, arterial blood gases, pulmonary artery pressure.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Neşe DURSUNOĞLU,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
DENİZLİ - TURKEY
e-mail: ndursunoglu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır