Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi
bulguları ile karşılaştırılması
Aylin GÜLCÜ1, Atila AKKOÇLU2, Erkan YILMAZ3, Berat ÖZTÜRK2, Emine OSMA3,
Belgin ŞENGÜN2

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Pulmoner emboli (PE) tanı konulması güç olan bir hastalıktır. Çalışmamızda PE şüpheli olgularda klinik olasılıklar ile bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi (BTPA) sonuçları ve trombüs yerleşim yeri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. PE şüpheli 27'si erkek, 29'u kadın olan toplam 56 olgu çalışmaya alındı. Tümünün klinik olasılıkları ampirik ve Wells skoruna göre belirlendi ve her olguya D-Dimer testi yapıldı. Her ikisinin kombinasyonuna göre kullandığımız algoritmin gerektirdiği olgularda (her iki klinik olasılıktan biri orta veya yüksek ise veya düşük klinik olasılık olup D-Dimeri yüksek olanlar) BTPA uygulandı. BTPA altın standart olarak kabul edildi. PE saptanan olgularda dispne, göğüs ağrısı, takipne ve raller en sık tespit edilen bulgulardı. Risk faktörlerinden yeni geçirilmiş cerrahi PE tespit edilen grupta anlamlı olarak fazla bulundu. BTPA ile 31 (%55.4) olgu PE tanısı aldı. Klinik olasılık ampirik olarak değerlendirildiğinde PE tespit edilen 31 olgunun 20 (%64.5)'si yüksek, 10 (%32.3)'u orta ve 1 (%3.2)'i düşük olasılıklıyken, Wells skoruna göre 8 (%25.8)'i yüksek, 17 (%54.8)'si orta ve 6 (%19.4)'sı düşük olasılıklıydı. Ampirik ve Wells sınıflamalarının duyarlılığı sırasıyla %97 ve %80, özgüllüğü ise sırasıyla %16 ve %68 idi. Ampirik sınıflamanın pozitif prediktif değeri %59, negatif prediktif değeri %80, Wells skorlamasının pozitif prediktif değeri %76, negatif prediktif değeri %73 idi. Ampirik değerlendirmeye göre yüksek klinik olasılıklı olguların %45.8'inde ana pulmoner arterde trombüs izlendi. Wells skorlamasına göre ise yüksek klinik olasılıklı olguların %45.5'inde, düşük klinik olasılıklı olguların da sadece %4.3'ünde ana pulmoner arterde trombüs saptandı. PE tanısı noninvaziv olarak konulabilir. Klinik olasılık belirlenirken PE kolaylıkla gözden kaçabileceğinden daha duyarlı olan ampirik sınıflamayı seçmek uygun olacaktır. BTPA'da PE mevcudiyeti ile klinik olasılıklar arasında anlamlı ilişki mevcuttur. Klinik olasılığın ağırlığı arttıkça trombüs daha fazla proksimale yerleşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, BTPA, tanısal algoritm.
SUMMARY
Comparison of clinical assessments with computerized tomography pulmonary angiography results in the diagnosis of pulmonary embolism
Aylin GÜLCÜ1, Atila AKKOÇLU2, Erkan YILMAZ3, Berat ÖZTÜRK2, Emine OSMA3,
Belgin ŞENGÜN2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Pulmonary embolism (PE) is difficult to diagnose. We investigated the relationship between computed tomography pulmonary angiography (CTPA) with clinical assessments and thrombus localization. 56 patients with the suspicion of PE; 27 male, 29 female were included. They were evaluated by empirical and Wells clinical assessments, tested with D-Dimer. According to the combination of both CTPA was performed where necessary (if one of the clinical assessments was high or intermediate or those with low clinical probability and high D-Dimer) in the algorithm we used. CTPA was regarded as gold standard. Dyspnea, chest pain, tachypnea, crackles were the most common symptoms and signs in patients having PE. Recent surgery within the risk factors was significantly higher in the PE present group. PE was diagnosed in 31 (55.4%) patients with CTPA. According to the empirical assessment 20 (64.5%) of the patients had high, 10 (32.3%) had intermediate and 1 (3.2%) had low clinical probability within 31 PE present group, while with Wells scoring 8 (25.8%) had high, 17 (54.8%) had intermediate and 6 (19.4%) had low clinical probability. Sensitivity of the empirical assessment and Wells scoring was 97%, 80% while the specifity was 16%, 68% respectively. Positive and negative predictive values of empirical assessment were 59%, 80% and these values of Wells scoring were 76%, 73% respectively. Thrombus was localized in main pulmonary arteries in 45.8% of patients with high clinical probability according to the empirical assessment. With Wells scoring in 45.5% of the high probability patients and only in 4.3% of the low probibility patients thrombus was there. PE can be diagnosed noninvasively. Since PE can easily be underdiagnosed, empirical assessment which is more sensitive will be appropriate. There is a significant correlation between clinical assessments and presence of PE in CTPA. As the severity of clinical assessment increases, thrombus settles more proximal.
Key Words: Pulmonary embolism, CTPA, diagnostic algorithm.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Aylin GÜLCÜ,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MANİSA - TURKEY
e-mail: aygulcu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır