Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hemodiyaliz hastalarının Pittsburgh uyku kalite indeksi ile değerlendirilmesi
Mehmet ÇÖLBAY1, Şeref YÜKSEL1, Fatma FİDAN2, Gürsel ACARTÜRK1, Özcan KARAMAN1,
Mehmet ÜNLÜ2

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon.
ÖZET
Hemodiyaliz hastalarında uykuya dalamama, sık uyanma, uykuyu sürdürememe ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozuklukları sıklıkla görülmektedir. Kronik hastalıklarına eklenen bu sorunlar hemodiyaliz hastalarının fonksiyonel yaşantılarını ve hayat kalitelerini daha da düşürmektedir. Bu çalışma hemodiyaliz hastalarında uyku kalitesi ve etkileyen faktörleri değerlendirmek için yapıldı. Kronik hemodiyaliz programında olan 94 son dönem böbrek yetmezliği hastası (45'i kadın, 49'u erkek) çalışmaya alındı. Tüm hastalara uyku kalitelerini değerlendirmek için "Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi" anketi yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 49.7 ± 16.5 yıl ve ortanca hemodiyaliz süreleri 31.5 (3-192) ay idi. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi'ne göre hastaların 65 (%69.1)'inde uyku kalitesi kötü (global skor ≥ 5 olanlar) olarak saptandı. Uyku kalitesi kötü olanlarda yaş ve kadın cinsiyet sıklığı anlamlı olarak yüksek iken (p= 0.044 ve p= 0.009), diğer parametreler açısından fark saptanmadı. Uyku kalitesi ile diğer parametrelerin ilişkisine bakıldı. Yaş, kadın cinsiyet ve hemoglobin ile "kötü uyku kalitesi" arasında zayıf olmakla birlikte anlamlı bir ilişki saptandı (rs= 0.284 p= 0.006, rs= 0.301 p= 0.003 ve rs= -0.216 p= 0.037). Lojistik regresyon analizinde; sadece kadın cinsiyet “kötü uyku kalitesi” üzerine bağımsız etmen olarak tespit edildi. Sonuç olarak; kronik hemodiyaliz tedavisi programında olan hastalarda, kadınlarda daha fazla olmak üzere uyku kalitesi belirgin olarak bozulmuştur. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarının klinik izlemlerinde uyku kalitesinin sorgulanması dikkate alınmalı ve uyku bozuklukları ile ilişkili faktörlerin daha iyi anlaşılabilmesi için, gerekirse polisomnografi ile de desteklenecek çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Pittsburgh uyku kalitesi indeksi, uyku kalitesi.
SUMMARY
Evaluation of the hemodialysis patient with Pittsburgh sleep quality index
Mehmet ÇÖLBAY1, Şeref YÜKSEL1, Fatma FİDAN2, Gürsel ACARTÜRK1, Özcan KARAMAN1,
Mehmet ÜNLÜ2

1 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey.
Sleep disturbances such as sleep-onset insomnia, frequent awakening, sleep-maintenance insomnia, and restless legs syndrome are extremely common in hemodialysis patient. Those additional problems to their chronic disease appear to have significant negative effects on quality of life and functional health status. This study was intended to evaluate the sleep quality and to identify of hemodialysis patients. Ninety-four patients on hemodialysis (45 females, 49 males) were admitted into this study. "Pittsburgh Sleep Quality Index" was administered to all patients to evaluate their sleep quality. Their mean age and duration of hemodialysis was 49.7 ± 16.5 years and 31.5 (3-192) month. Sleep quality was determined as poorer (global score ≥ 5) in 65 (69.1%) people. Older people and female incidence were significantly higher in patients with poorer sleep quality (p= 0.044 and p= 0.009 respectively). There was no significant difference in other parameter. Sleep quality and related parameters compared. There was not strong but significant relation between poor sleep quality with age, female gender, and hemoglobin (rs= 0.284 p= 0.006, rs= 0.301 p= 0.003 and rs= -0.216 p= 0.037 respectively). Logistic regression analyses showed independent effects of female gender on poor sleep quality. In conclusion, sleep quality had been impaired in patients with chronic hemodialysis, especially in women. Therefore, evaluation of the sleep quality of hemodialysis patients during clinical practice must be taken into consideration. Being able to find out the related factors with sleep disorders, advanced study supported with polysomnography must be done.
Key Words: Hemodialysis, Pittsburgh sleep quality index, sleep quality.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mehmet ÇÖLBAY,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
AFYON - TURKEY
e-mail: haymehmet@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır