Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde solunum yolu örneklerinde Aspergillus spp. izolasyonları
Şaban GÜRCAN1, Muzaffer DEMİR2, Gündeniz ALTIAY3, Melek TİKVEŞLİ1, Haluk KILIÇ1,
Metin OTKUN1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne.
ÖZET
Ocak 2002-Mayıs 2006 döneminde Trakya Üniversitesi Hastanesi Mikoloji Laboratuvarı'na gelen solunum yolu örneklerinden izole edilen Aspergillus spp. kökenleri ve olası aspergilloz tanısı konan hastaların özellikleri irdelendi. Bu dönemlerde 85 hastaya ait 137 bronkoalveoler lavaj, 95 balgam, dokuz trakeal aspirat, üç akciğer biyopsisi ve bir bronş biyopsisi örneği mikolojik olarak incelendi. Örnekler beyin kalp infüzyonlu kanlı agar ve Sabouraud dekstroz agara ekimler yapılarak 25°C ve 35°C'de inkübe edildi. Direkt preparat hazırlanarak Gram ve Giemsa boyama ile lökositler ve mantar elemanlarının varlığı araştırıldı. Klinik bulgu ile birlikte radyolojik olarak akciğerde infiltrasyon veya mantar topu görünümü olan, aspergilloza eğilim yaratan faktörlerden en az birine sahip olan ve alınan alt solunum yolları örneklerinde Aspergillus spp. üreyen hastalarda herhangi bir mantar dışı infeksiyon varlığı delili yoksa olgu aspergilloz olarak tanımlandı. Aspergillus spp. üreyen 22 hastanın 13'ü göğüs hastalıkları, altısı hematoloji, ikisi beyin cerrahisi, biri de onkoloji kliniklerinde yatmaktaydı. Üremelerin yedisi aspergillozun bir bulgusu olarak değerlendirildi. Üç hastada Aspergillus fumigatus ürerken, ikişer hastada Aspergillus flavus ve Aspergillus niger izole edildi. Direkt mikroskopide sadece bir örnekte mantar elemanına rastlanabildi. Beşi erkek, ikisi kadın olan ve yaşları 15-60 arasında değişen olguların altısında altta yatan hastalık akut lösemi, birinde akciğer kanseriydi. Beş olgu nötropenik iken, birinde lökosit sayısı normal, birinde de yüksekti. Bir olguda akciğerde kavite ve akciğer radyolojisinde mantar topu görünümü vardı. Olguların hepsinin tedavisinde klasik amfoterisin B kullanılırken ikisinde kaspofungin, birinde itrakonazol ile tedaviye devam edilmişti. Üç olgu izolasyon tarihinden sonraki dört hafta içinde öldü. Hastanemizde kemik iliği ve organ nakli yapılmadığından olgu sayımız yüksek değildir.
Anahtar Kelimeler: İnvaziv pulmoner aspergilloz, Aspergillus spp., solunum yolu infeksiyonları.
SUMMARY
Aspergillus spp. isolations from respiratory tract samples in Trakya University Hospital
Şaban GÜRCAN1, Muzaffer DEMİR2, Gündeniz ALTIAY3, Melek TİKVEŞLİ1, Haluk KILIÇ1,
Metin OTKUN1

1 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
2 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey.
The characteristics of cases diagnosed as aspergillosis and Aspergillus spp. strains isolated from the respiratory tract samples in Mycology Laboratory of Trakya University Hospital between January 2002 and May 2006 were investigated. In this period, 137 bronchoalveolar lavages, 95 sputum, nine tracheal aspirates, three lung biopsies and one bronchial biopsy of 85 patients were processed. The samples were incubated in 25°C and 35°C media by culturing on brain heart infusion agar with blood and Sabouraud dextrose agar. Presence of leucocytes and fungal structures were searched in the smear stained by Gram and Giemsa. The patient was defined as probable aspergillosis case, if he/she patient had clinical findings, lung infiltration or fungus ball radiologically, at least one risk factor predisposing to aspergillosis and isolation of Aspergillus spp. in lower respiratory tract samples without finding of other nonmycotic infection. Of 22 patients isolated Aspergillus spp., 13, six, two, one were internalized in chest diseases, haemotology, neurosurgery and oncology clinics, respectively. Seven positive cultures were considered as findings of aspergillosis. Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Aspergillus niger were isolated in three, two, and two patients, respectively. Fungal structures were detected in only one sample in the direct microscopical examination. Ages of seven patients, five were males and two were females, were between 15 and 60. Predisposing risk factors were acute leukemia in six patients and lung cancer in one patient. Five patients were neutropenic and one was neutrophylic. Fungus ball was detected in radiological imaging of one patient, had a pulmonary cavitary lesion. Conventional amphotericine B was used in their therapies. Antifungal agents were switched to caspofungin and itraconazole in two and one patients, respectively. Three patients died in four weeks after isolation of Aspergillus spp. Aspergillosis cases were not high in our hospital because of absence of transplantation center for bone marrow or solid organ.
Key Words: Invasive pulmonary aspergillosis, Aspergillus spp., respiratory tract infections.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şaban GÜRCAN,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
EDİRNE - TURKEY
e-mail: sabangurcan@trakya.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır