Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hastane kökenli pnömoni olgularında etken dağılımı ve prognoza etkili faktörler
Can SEVİNÇ1, Sibel ŞAHBAZ2, Ülker UYSAL3, Oğuz KILINÇ1, Hülya ELLİDOKUZ4, Oya İTİL1,
Zeynep GÜLAY5, Sedat YUNUSOĞLU6, Serdar SARGUN6, Kürşat Kaan AKKOYUN6,
Eyüp Sabri UÇAN1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi,
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başhekimlik Halk Sağlığı Uzmanı,
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
6 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Çalışma Modülü Öğrencileri, İzmir.
ÖZET
Nozokomiyal infeksiyonlar önlenebilir mortalite ve morbiditenin önemli nedenleri arasında yer almakta ve önemli sosyal ve ekonomik kayba neden olmaktadır. Hastaneye yatıştan veya hastaneden taburcu olduktan sonraki 48 saat içinde gelişen pnömoniler hastane kökenli pnömoni (HKP) olarak kabul edilir. HKP'ler hastane infeksiyonları arasında ikinci veya üçüncü sırada yer alır, mortalitesi en yüksek olan hastane kökenli infeksiyonlardır. Bu çalışmada, HKP tanısı alan olgular, etken dağılımı ve prognoza etki eden faktörleri belirlemek amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan 173 olgunun %67'si erkek, %33'ü kadındı, %94.2'sinin altta yatan hastalığı vardı ve %75.1'ine tıbbi bir girişim uygulanmıştı. Olguların %79.2'sinde tek etken, %13.3'ünde birden fazla etkenle hastalık gelişmişken, %7.5'inde etken tespit edilemedi. Etkeni belirlemek için en çok trakeal aspirasyon (%38.9) ve balgam (%16.8) örneğinin incelendiği görüldü. En sık saptanan etken Pseudomonas aeruginosa olup, bunu Acinetobacter spp. ve Staphylococcus aureus izlemekteydi. HKP'lerin, hastanede yatışın ortalama 18. gününde geliştiği, genel olarak mortalite oranının %45.2 olduğu belirlendi. Lojistik regresyon analiziyle diabetes mellitus ve kronik pulmoner hastalığın ölüme etkisi değerlendirildiğinde, diabetes mellitusun eşlik ettiği olgularda HKP'den ölüm riskinin 3.7 kat, kronik pulmoner hastalığın eşlik ettiği olgularda 2.4 kat artmakta olduğu saptandı. Mekanik ventilasyon uygulanmasının ölüm riskine etkisi saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Hastane kökenli pnömoni, bakteriyoloji, prognoz, mortalite.
SUMMARY
Microbiologic spectrum and prognostic factors of hospital-acquired pneumonia cases
Can SEVİNÇ1, Sibel ŞAHBAZ2, Ülker UYSAL3, Oğuz KILINÇ1, Hülya ELLİDOKUZ4, Oya İTİL1,
Zeynep GÜLAY5, Sedat YUNUSOĞLU6, Serdar SARGUN6, Kürşat Kaan AKKOYUN6,
Eyüp Sabri UÇAN1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey,
3 Infection Control Committee, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
4 Hospital Public Health Specialist, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
5 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University,
İzmir, Turkey,
6 Study Module Students, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Nosocomial infections are an important cause of preventable morbidity and mortality; they also result in significant socioeconomic cost. Nosocomial pneumonia (NCP) is defined as pneumonia, which occurs 48 hours after hospitalization or after discharge from the hospital. It is the second or third most frequent infection among all hospital acquired infections, and the mortality of NCP is higher than the other hospital acquired infections. Patients, diagnosed as NCP were retrospectively analyzed in order to detect microbiological agent and prognostic factors. We evaluated 173 patients, 67.0% of them were male and 33.0% female. Comorbid diseases were present in 94.2% and a medical procedure had been applied in 75.1% of cases. A single agent was isolated in 79.2% of the cases while a mixt infection was present in 13.3%. In 7.5% of the cases, cultures were negative. Endotracheal aspirates were the most common materials (38.9%) used for dedected microorganism and sputum cultures were used in 16.8% of the cases. Most commonly encountered microorganism were Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. and Staphylococcus aureus respectively. NCP developed on approximately 18th day of hospitalization. Overall mortality rate was 45.2%. The effects of diabetes mellitus and chronic pulmonary diseases on mortality rate were analized by logistic regression analysis and it's evaluated that the mortality rates increase 3.7 times with diabetes mellitus and 2.4 times with chronic pulmonary diseases. There was no effect of mechanical ventilation history on mortality.
Key Words: Hospital-acquired pneumonia, bacteriology, prognosis, mortality.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sibel ŞAHBAZ,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
TOKAT - TURKEY
e-mail: sibelsahbaz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır