Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sigara içme prevalansı
Gamze ÇAN1, Haşim ÇAKIRBAY2, Murat TOPBAŞ1, Murat KARKUCAK2, Erhan ÇAPKIN3

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
3 Yavuz Selim Kemik Hastanesi, Trabzon.
ÖZET
Türkiye'de genel toplumda sigara içme alışkanlıklarının boyutları konusunda yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sigara içme sıklığı ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Kesitsel tipteki bu araştırma Mart 2003-Mart 2005 tarihleri arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde yapılmıştır. Çalışma il merkezleri ve ilçelerde yürütülmüştür. Bu yerlerde 2000 yılı genel nüfus sayımına göre toplam 459.021 kişi yaşamaktadır. Erkek, kadın, yaş grupları ve yerleşim yerlerine göre tabakalama yapılarak 6103 kişi çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada sigara ile ilgili veriler, Dünya Sağlık Örgütü ve İngiltere Sağlık Eğitim Kurumu'nun kullandığı sorulardan hazırlanarak elde edilmiştir. Günlük sigara içici sıklığının (günde en az bir sigara içen) kadınlarda %18.3, erkeklerde %50.7; haftalık sigara içici sıklığının (günde birden az, haftada en az bir sigara içen) ise kadınlarda ve erkeklerde %1.3 olduğu; kadınların %8.4'ünün, erkeklerin ise %18'inin sigarayı bıraktığı saptanmıştır. Kadınların %69.7'si, erkeklerin ise %27.9'u yaşamlarında hiç sigara içmediklerini belirtmiştir. Kadınlar ve erkekler arasındaki sigara içiciliği açısından fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.0005). Kadınlarda 20-29 yaş grubunda (%23.3), erkeklerde ise 30-39 yaş grubunda (%56.9) günlük sigara içiciliği sıklığı en yüksektir. Ayrıca, lise mezunlarında (%46.3, p< 0.0005), bekarlarda (%41, p< 0.0005) ve emeklilerde (%53.7, p< 0.0005) sigara içiciliği anlamlı olarak yüksek sıklıkta bulunmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sigara içiciliği, hala yüksek sıklığı ile önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sigara içme, prevalans, Doğu Karadeniz Bölgesi, eğitim düzeyi, meslek, medeni durum.
SUMMARY
The prevalence of cigarette smoking in the Eastern Black Sea Region
Gamze ÇAN1, Haşim ÇAKIRBAY2, Murat TOPBAŞ1, Murat KARKUCAK2, Erhan ÇAPKIN3

1  Department of Public Health, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey,
2  Department of Phsycal Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey,
3  Yavuz Selim Hospital, Trabzon, Turkey.
The number of studies conducted on the subject of cigarette smoking habits in Turkish society in general is limited. This study presents data regarding the prevalence of cigarette smoking in the Eastern Black Sea Region of Turkey. This cross-sectional study was carried out between March 2003 and March 2005 in the provinces of Trabzon, Giresun, Rize, Artvin and Gümüşhane in the Eastern Black Sea Region. The research was conducted in the provincial capitals and districts. According to the 2000 general census, a total of 459.021 people live in these areas, and 6103 individuals were enrolled in the study, selected to be representative of gender, age groups and settlement locations. Data regarding cigarette smoking were obtained using questions employed by the World Health Organization and the British Health Protection Agency. Daily smoking prevalence (at least one cigarette smoked per day) of 18.3% was determined in women and 50.7% in men, while weekly smoking prevalence (less than one cigarette a day but at least one a week) was determined as 1.3% in men and women. It was also determined that 8.4% of women and 18% of men had quit smoking; 69.7% of women and 27.9% of men stated that they had never smoked in their lives. The difference between men and women in terms of smoking prevalence was statistically significant (p< 0.0005). The highest prevalence was in the 20-29 age group in women (23.3%) and in the 30-39 age-group in men (59.9%). In addition, significantly high levels were determined in high school graduates (46.3%, p< 0.0005), unmarried subjects (41%, p< 0.0005) and in the retired (53.7%, p< 0.0005). Cigarette smoking levels continue to represent a major public health problem in the Eastern Black Sea Region.
Key Words: Cigarette smoking, prevalence, Eastern Black Sea Region, education level, profession, marital status.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Gamze ÇAN,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
61080 TRABZON - TURKEY
e-mail: gcan@meds.ktu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır