Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım şiddetinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Ayşın ŞAKAR1, Arzu YORGANCIOĞLU1, Ömer AYDEMİR2, Levent SEPİT1, Pınar ÇELİK1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa.
ÖZET
Çalışmada astımlılarda yaşam kalitesinin ve sağlık ilişkili yaşam kalitesiyle hastalık şiddeti arasındaki olası ilişkinin ve diğer demografik faktörlerin jenerik skala, SF-36 anketi ile değerlendirilmesi amaçlandı. Yüz iki astımlı hasta çalışmaya alındı. SF-36 anketinin sekiz alandaki skorları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve astım şiddetine göre değerlendirildi. Seksen dört (%83) kadın ve 18 (%17) erkek hastanın yaş ortalamaları 42.86 ± 11.15. Elli iki (%51) hastanın eğitim düzeyleri iyi  ve 50 (%49) hastanın eğitim düzeyi düşüktü. Atopi oranı %81 idi. Hafif intermittan, hafif persistan ve orta-ağır persistan hasta sayısı sırasıyla 27 (%26), 46 (%45) ve 29 (%29) olarak bulundu. Kadınlarda fiziksel fonksiyonlar (p= 0.000), fiziksel rol güçlüğü (p= 0.0049), canlılık (p= 0.045) ve sosyal fonksiyonların (p= 0.025) daha kötü olduğu belirlendi. Eğitim düzeyi düşük olan grupta fiziksel fonksiyonlar (p= 0.001), fiziksel rol güçlüğü (p= 0.039), canlılık (p= 0.045), duygusal rol güçlüğü  (p= 0.046), genel sağlık (p= 0.030) ve zihinsel sağlık (p= 0.044 ) daha kötüydü. Zihinsel  sağlık atopi varlığında bozuktu (p= 0.035). Orta ve ağır dereceli gruba göre hafif intermittan grupta fiziksel fonksiyonlar daha iyiydi (p= 0.015). Canlılık, duygusal rol güçlükleri hafif intermittan grupta hafif persistan gruba oranla daha iyiydi (p= 0.042, p= 0.007). Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi skorları ve astım şiddeti diğer objektif parametrelere göre iyi korelasyon göstermekteydi. Astım tedavisinin birincil amaçlarından birisi de diğer fonksiyonel parametreler olduğu kadar yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Astım, yaşam kalitesi, SF-36.
SUMMARY
Effect of severity of asthma on quality of life
Ayşın ŞAKAR1, Arzu YORGANCIOĞLU1, Ömer AYDEMİR2, Levent SEPİT1, Pınar ÇELİK1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
2 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
This study is aimed to evaluate the health related quality of life (HRQL) in asthmatics and the probable association between HRQL and disease severity and also other demographic factors by using a generic scale, SF-36 questionnaire. One-hundred and two asthmatics were enrolled. The scores of the 8 domains of SF-36 questionnaire were evaluated according to age, gender, status of education and compared with the severity of asthma. The mean age of 84 (83%) female and 18 (17%) male patients was 42.86 ± 11.15. Fifty-two of them was well educated (51%) and 50 was poorly educated (49%). Atopy ratio was 81%. Mild intermittent, mild persistent and moderate-severe persistent groups were 27 (26%), 46 (45%) and 29 (29%) respectively. Female gender were worse in physical functioning (p= 0.000), physical role difficulties (p= 0.0049), vitality (p= 0.045) and social functioning (p= 0.025). Poorly educated group were worse in physical functioning (p= 0.001), physical role difficulties (p= 0.039), vitality (p= 0.045), emotional role difficulties (p= 0.046), general health (p= 0.030) and mental health (p= 0.044). Mental health was worse in the presence of atopy (p= 0.035). Physical functioning was better in mild intermittent group than moderate and severe persistent group (p= 0.024). General health was better in mild intermittent group than mild persistent group (p= 0.018), moderate and severe persistent group (p= 0.015). Vitality and emotional role difficulties was better in mild intermittent than mild persistent group (p= 0.042, p= 0.007). The HRQL scores and severity of asthma is well correlated like other objective parameters. So one of the primary goals in management of asthma should also improve QOL as well as functional parameters.
Key Words: Asthma, quality of life, SF-36.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ayşın ŞAKAR,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MANİSA - TURKEY
e-mail: aysins@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır