Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kot taşlamacılığı ve silikozis: Türkiye'den iki yeni olgu
Sibel ŞAHBAZ1, Handan İNÖNÜ1, Serpil ÖCAL1, Ayşe YILMAZ1, Cemal PAZARLI1,
Ali YEĞİNSU2, Nurper FİLİZ3, Zehra SEYFİKLİ1

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Tokat.
ÖZET
Ülkemizde kuvars kot taşlamacılığında sık olarak kullanılmaktadır ve yeni silikozis olguları tanımlanmaktadır. Silikozis tedavisi olmayan ve kristalize silika inhalasyonu ile oluşan önlenebilir bir çevresel akciğer hastalığıdır (1).
Olgu 1: Üç yıl süre ile kot fabrikasında taşlama ve boyama işinde çalışmış 23 yaşında erkek olgu efor dispnesi ve öksürük ile başvurdu. Fizik bakısında solunum sesi şiddeti azalmıştı. Akciğer grafisinde alt ve orta zonlarda belirgin olan iki taraflı retikülonodüler dansiteler ve minimal pnömotoraks, kan gazı analizinde hipoksemi ve solunum fonksiyon testinde restriktif tipte bozukluk saptandı. Bronkoalveoler lavaj sıvısı lenfositik alveolit olarak değerlendirildi. Açık akciğer biyopsisinde interstisyel fibrozis ve polarize ışık altında daha iyi izlenen yabancı cisimler görüldü, akselere silikozis tanısı konuldu.
Olgu 2: İki yıl önce 1.5 yıl ilk olgu ile aynı fabrikada çalıştığı öğrenilen 25 yaşında erkek olgu nefes darlığı ve hemoptizi yakınması ile başvurdu. Akciğer grafisinde her iki hemitoraksta orta ve alt zonlarda belirgin retikülonodüler dansiteler ve tek taraflı minimal pnömotoraks, solunum fonksiyon testlerinde restriktif tipte bozukluk ve kan gazı analizinde hipoksemi saptandı. İlk olgu ile benzer yakınmaları, radyolojik bulguları ve çevresel maruziyet öyküsü nedeniyle ileri girişimsel inceleme planlanmayan olgu akselere silikozis tanısı ile takibe alındı.
Sonuç: Son zamanlarda taşlanmış kot kullanımı artmıştır ve kot taşlamacılığı küçük iş yerlerinde yapılmaktadır. Silikozisin tedavisi olmaması nedeniyle iş yerlerinin çalışma şartlarının düzeltilmesi hastalığın önlenmesi için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kot taşlamacılığı, kot kumlamacılığı, silikozis.
SUMMARY
Denim sandblasting and silicosis two new subsequent cases in Turkey
Sibel ŞAHBAZ1, Handan İNÖNÜ1, Serpil ÖCAL1, Ayşe YILMAZ1, Cemal PAZARLI1,
Ali YEĞİNSU2, Nurper FİLİZ3, Zehra SEYFİKLİ1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey,
2 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey,
3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.
In our country quartz is widely used for denim sandblasting and new cases with silicosis are defined. Silicosis is a preventable occupational lung disease caused by inhaled dust containing crystalline silica and no effective treatment for silicosis is available (1).
Case 1: A 23-years old man was admitted to the hospital with dyspnea on effort and cough. He had worked in a denim manufacturing factory for three years at sandblasting and dyeing. Physical examination revealed decreased breath sounds. Chest X-ray showed bilateral reticulonodular densities predominantly at middle and lower zones and minimal pneumothorax. Hypoxemia was determined in arterial blood gas analysis (BGA). Pulmonary function tests (PFTs) showed restrictive disorder. Lymphocytic alveolitis was demonstrated in the bronchoalveolar lavage fluid. Open lung biopsy revealed interstitial fibrosis and foreign particles which were seen more clearly under polarized light in interstitial areas. The patient was diagnosed as accelerated silicosis.
Case 2: A 25-years old man was admitted to the hospital with shortness of breath and haemopthysis. Two years ago, he had worked at the same place for 1.5 years. Bilateral reticulonodular densities at middle and lower zones and minimal unilateral pneumothorax were seen in chest X-ray. Restrictive disorder at PFT and hypoxemia in BGA were observed. Because of the similarity of complaints, radiological findings and occupational history with the former patient, no other further and invasive procedure was planned and the patient was diagnosed as accelerated silicosis.
Conclusion: The usage of sandblasted denims increase recently and denim sandblasting is being frequently made especially in small work places. Since there is no definite treatment for silicosis, it is important to take necessary precautions to improve the conditions of the factories.
Key Words: Denim sandblasting, jean stoning, silicosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sibel ŞAHBAZ,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
TOKAT - TURKEY
e-mail: sibelsahbaz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır