Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi
Mustafa OĞURLU1, Selda ŞEN1, Mehmet POLATLI2, Emine SIRTHAN2, Feray GÜRSOY1,
Orhan ÇİLDAĞ2

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Solunum fonksiyon testleri (SFT) yaş, cinsiyet, boy, kilo ve solunum mekaniğini etkileyen patolojiler ve kişinin teste uyumu ile değişiklik gösterebilir. Operasyon sırasında riskli hastalarda hastanın pozisyonu ve anestezi tipi de SFT sonuçlarını etkileyebilir. Bu çalışmada, spinal anestezi uygulanan yaşlı ve genç hastalarda spirometrik değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Spinal anestezi uygulanacak 20-85 yaş arası 50 olgu randomize olarak iki gruba ayrıldı: Grup 1 60-85 yaş arası 25 olgudan, grup 2 20-59 yaş arası 25 olgudan oluşuyordu. Hastalara elektrokardiyografi, noninvaziv kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu monitörizasyonu yapıldıktan sonra L 3-4 intervertebral aralıktan %0.5 hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. Baş 30° yukarı ve supin pozisyonda hastalarda, duyusal blok seviyeleri, hemodinamikler ve zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniye zorlu ekspiratuar volüm (FEV1), tepe akım hızı (PEF) ve pulmoner volümün %25-75'inde zorlu ekspiratuar akım (FEF25-75) gibi SFT'ler, spinal anestezi öncesi ve sonrası 10., 40. ve 100. dakikalarda el tipi spirometre kullanılarak ölçüldü. İstatistiksel karşılaştırmada olguların bazal değere göre SFT değişimleri dikkate alınarak Wilcoxon paired two test kullanıldı. Spinal anestezi seviyesi torakal 6'nın üstünde (yüksek spinal anestezi) olan yaşlı hastalarda, kan basıncı değerleri ve FVC, FEV1 ve FEF25-75 spirometrik ölçümleri 40. dakikada bazal değerlere göre anlamlı olarak azalırken, gençlerde değişiklik izlenmedi. Spinal anestezi uygulanacak yaşlı hastalarda SFT'de izlenebilecek değişiklikler göz önüne alınarak riskli hasta gruplarında yüksek spinal blok seviyelerine karşı daha dikkatli olunması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, yaşlılık, solunum fonksiyon testleri.
SUMMARY
The effect of spinal anesthesia on pulmonary function tests in old patients
Mustafa OĞURLU1, Selda ŞEN1, Mehmet POLATLI2, Emine SIRTHAN2, Feray GÜRSOY1,
Orhan ÇİLDAĞ2

1  Department of Anaesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey,
2  Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
Pulmonary function test (PFT) results are mainly dependent on age, sex, height, weight, pulmonary mechanics disturbances and cooperation of the subjects. The position and anesthesia type may also influence the PFT results. In this study we aimed to evaluate spirometric changes in old and young patients who performed spinal anesthesia. Fifty patients performed spinal anesthesia were randomized in two groups: Group 1 (n= 25) aged 60-85 years old and group 2 (n= 25) aged 20-59 years old. After electrocardiography, noninvasive blood pressure and peripheral oxygen saturation (SpO2) monitorization, spinal anesthesia using 0.5% hyperbaric bupivacain from L 3-4 intervertebral space was applied. Sensory block levels, hemodynamics and PFT such as forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume/1 second (FEV1), peak expiratory flow (PEF), and forced expiratory flow at the 25 and 75% of the pulmonary volume (FEF25-75) were performed before and after spinal anesthesia in 10th, 40th and 100th minutes in supine and 30° head position using hand type spirometry. Wilcoxon paired two tests statistical analysis was used to compare PFT changes of the subjects. Mean arterial blood pressure levels and spirometric measurements of FVC, FEV1 and FEF25-75 decrease with respect to basal values in 40th minutes was significant in old patients whom spinal anesthesia was over Th6 level but in young patients the changes were not significant. PFT decrement probabilities should be taken in account in old patients supposing for spinal anesthesia and be paid attention for high level spinal blocks in risk group patients.
Key Words: Spinal anesthesia, old patients, pulmonary function test.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mustafa OĞURLU,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
09100 AYDIN - TURKEY
e-mail: drmustafaogurlu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır