Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu?
2004 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Sema NERGİZ, Müyesser ERTUĞRUL, Cüneyt SALTÜRK,
Esra ÖĞÜTÇÜ KARABAY, Adnan YILMAZ

Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada, 2004 yılında tanı konulan primer akciğer kanserli olguları tümör tipi sıklığı ve cinsiyet dağılımı açısından değerlendirmeyi amaçladık. 2004 yılında tanı konulan akciğer kanserli olgular patoloji kayıtlarına dayanılarak saptandı. Olguların klinik dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Primer akciğer kanseri tanılı 1403 hasta çalışmaya alındı. Olguların 1238 (%88.2)'i erkek, 165 (%11.8)'i kadın olup, kadın/erkek hasta oranı 1/7.5 idi. 1998 yılında 1/10.9 olan oranla kıyaslandığında kadın hasta oranının arttığı saptandı. Tümör tipi 577 (%41.1) olguda skuamöz karsinom, 359 (%25.6) olguda adenokarsinom, 184 (%13.1) olguda küçük hücreli karsinom, 115 (%8.2) olguda küçük hücreli dışı karsinom ve 21 (%1.5) olguda diğer malign tümörler olup, 147 (%10.5) olguda tümör tipi saptanamadı. Yüzkırkyedi olgu değerlendirme dışı bırakıldığında, tümör tipi sıklığı skuamöz karsinom için %45.9, adenokarsinom için %28.6 ve küçük hücreli karsinom için %14.6 olarak hesaplandı. Çalışmamızın sonuçları, merkezimizde skuamöz karsinomun en sık görülen tümör tipi olduğunu ve kadın hasta oranının arttığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, tümör tipi, cinsiyet, trendler.
SUMMARY
Does tumor type and sex distribution of primary lung cancer change? The comparison of the results of 2004 and previous years
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Sema NERGİZ, Müyesser ERTUĞRUL, Cüneyt SALTÜRK,
Esra ÖĞÜTÇÜ KARABAY, Adnan YILMAZ

Department of Chest Diseases, Süreyyapaşa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training and Investigation Hospital, İstanbul, Turkey.
The aim of the present study was to evaluate the tumor cell type and sex distribution of patients diagnosed with primary lung cancer during 2004. Patients with primary lung cancer were detected from pathology records. Clinical files of patients were analyzed retrospectively. 1403 patients with primary lung cancer were included in the study. 1238 (88.2%) patients were male and 165 (11.8%) were female and female to male ratio was 1/7.5. When the ratio was compared with 1/10.9 in 1998, the ratio of female patients was determined to increase. Tumor cell type was squamous cell carcinoma in 577 (41.1%) patients, adenocarcinoma in 359 (25.6%), small cell carcinoma in 184 (13.1%), nonsmall cell carcinoma in 115 (8.2%) and other malign tumors in 21 (1.5%) patients. Tumor cell type was not detected in 147 (10.5%) patients. When 147 patients were excluded from the study, the frequency of squamous cell carcinoma was 45.9%, adenocarcinoma was 28.6% and small cell carcinoma was 14.6%. The results of our study show that squamous cell carcinoma is the most frequent tumor cell type in our center and the ratio of female patients is increasing.
Key Words: Lung cancer, tumor type, sex, trends.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ebru SULU,
Süreyyapaşa Göğüs ve
Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Maltepe İSTANBUL - TURKEY
e-mail: suluebru@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır