Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de akciğer kanserinin maliyeti
Ebru ÇAKIR EDİS, Celal KARLIKAYA

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne.
ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye'de akciğer kanserinin hastalara ve topluma yüklediği bedelleri ortaya çıkarmayı amaçladık. Ocak 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında göğüs hastalıkları kliniğine başvuran 103 akciğer kanseri olgusu prospektif olarak çalışmaya alındı. Primer sonlanım ölçütü çalışmanın sonuna veya hastalar ölene kadar hastalıklarının maliyetini ölçmekti. Tüm maliyetler tespit edildiği günkü efektif satış kuru üzerinden dolara çevrilerek kaydedildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, Fisher testi, Kaplan-Meier analizi ve nonparametrik Bootstraping yöntemleri kullanıldı. Ortalama sağkalım süresi 6.8 aydı. Direkt tıbbi maliyet toplam 564.960 Amerikan Doları iken, hasta başına ortalama direkt maliyet 5.480 ± 4.088 dolar idi. Akciğer kanseri toplam maliyeti çalışma grubunda 1.473.530 dolar ve hasta başına ortalama 14.306 ± 17.705 dolar idi. Her bir yaşam yılının direkt tıbbi maliyeti ortalama 18.058 ± 25.775 dolar olarak hesaplandı. Cinsiyet, yaş ve histopatolojinin etkisi yokken, hastalık evresi arttıkça direkt tıbbi maliyet de artmaktaydı. Düşük yaşam beklentisi ve kür oranları da düşünüldüğünde, akciğer kanseri ülkemizde özellikle maliyet azaltıcı ve tütünün kontrolüne yönelik önlemlerin önemine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Maliyet analizi, sağlık harcamaları, hastalık yükü, akciğer kanseri.
SUMMARY
The cost of lung cancer in Turkey
Ebru ÇAKIR EDİS, Celal KARLIKAYA

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey.
The aim of this study was to evaluate the individual and societal burden of lung cancer in Turkey. A total of 103 cases with lung cancer attended our department between January 2002 and February 2003 were included in our study prospectively. The primary outcome measure was the cost of disease until death of the patients or the end of study. All the costs were expressed as United States dollars (USD) and were estimated regarding the effective exchange rate at the time of recording. Descriptive statistics, chi-square, Fisher's exact test, Kaplan-Meier analysis and non-parametric "Bootsraping" tests were performed to evaluate the data. The average survival was 6.8 months. The estimated total direct cost for the entire group was 564.490 USD, and the direct cost per patient was 5.480 ± 4.088 USD. The total cost of lung cancer in the study group was 1.473.530 USD, with a per-patient cost of 14.306 ± 17.705 USD. The average direct cost per life year was 18.058 ± 25.775 USD. Age, gender and histopathology did not affect the cost, whereas direct medical costs were increased with increasing stage. With the low life expectancy and cure rates, lung cancer has been alerting for the cost minimization and disease control measures.
Key Words: Cost analysis, health expenditures, disease burden, lung cancer.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ebru ÇAKIR EDİS,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
22030 EDİRNE - TURKEY
e-mail: ebruckr@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır