Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki sağlık çalışanlarının
sigara içme alışkanlıkları ve sigara içmeye yaklaşımları
Fahrettin TALAY1, Sedat ALTIN2, Erdoğan ÇETİNKAYA2

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu,
2 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıklarını ve sigara içmeye yaklaşımlarını saptamayı amaçladık. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki resmi ve özel sağlık kuruluşlarında doktor, hemşire, ebe, laborant ve teknisyenlerden oluşan 629 sağlık çalışanına hazırlanan anket kesitsel olarak uygulandı. Sağlık çalışanları arasında sigara içme oranı %49.3 idi. Sağlık çalışanları arasında sigara içme sıklığında cinsiyet, medeni durum, çalıştığı kurumun resmi veya özel olması, doktorların uzman veya pratisyen olması ve meslek grupları arasında bir fark yoktu (p> 0.05). Bununla birlikte doktorlarda bekarlar evlilerden, laborant-teknisyenlerde erkekler kadınlardan daha fazla oranda sigara içiyordu (p< 0.05). Sigara içen doktor ve hemşirelerin eşlerinin sigara içme oranı sigara içmeyen doktor ve hemşirelerin eşlerine göre daha yüksekti (p< 0.01). Doktorların hastalarına sigara içip içmediklerini sormalarında içen ve içmeyen doktorlar arasında fark bulunmazken, "Sigara içen hastalarınızın %70'inden fazlasına sigarayı bırakma önerisi yapıp açıklama yapıyor musunuz?" sorusunda fark vardı (içenlerde %58.3, içmeyenlerde %72.7; p< 0.05). Bu sonuçlar, tıp fakültelerinde, sağlık meslek okullarında ve bütün sağlık ünitelerinde tütünün zararları ve sigara ile savaşın gereği hakkında daha fazla eğitim çabasına gereksinim olduğunu ve bu gayretin gösterilmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigara, sağlık çalışanları.
SUMMARY
The smoking habits of health care workers and their approach to smoking in Gaziosmanpaşa and Eyüp counties of İstanbul
Fahrettin TALAY1, Sedat ALTIN2, Erdoğan ÇETİNKAYA2

1  Department of Chest Diseases, İzzet Baysal Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey,
2  Department of Chest Diseases, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Disease and
Chest Surgery, İstanbul, Turkey.
We aimed to determine the smoking habits of the health care workers and their approach to smoking. A questionnaire was applied to the health care workers about smoking in the counties of İstanbul (in Eyüp and Gaziosmanpaşa). Of 629 participants, the ratio of smoking in all health care workers was 49.3%. There was no difference in the frequency of smoking in the health care workers about sex, marital status, private or state hospital, the group of job, general practitioner or specialist doctor (p> 0.05). However, the rate of smoking was lower in married doctors than unmarried ones, and it was higher in male technician than females (p< 0.05). Partners of smoker doctors and nurses had higher smoking rate (p< 0.01). There was no difference between smoker and nonsmoker doctors in asking about smoking to their patients. The rate of “Yes” answer to the question of “Do you explain the necessity and recommend to give up smoking to more than 70% of your smoking patients?” asked to the doctors was different between smoker and nonsmoker doctors (58.8% and 72.5% respectively, p< 0.05). These results show that more efforts are needed and should be spent on the education about the harmful effects of tobacco products and needs of fighting against smoking in medical faculties, in health occupation schools, in all health care services.
Key Words: Smoking, health care workers.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Fahrettin TALAY,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İzzet Baysal Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gölköy 14280 BOLU - TURKEY
e-mail: ftalay2000@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır