Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler
Abdullah Çetin TANRIKULU1, Abdurrahman ABAKAY2, Özlem ABAKAY3, Adil ALP4

1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars,
2 Diyarbakır 1 No'lu Verem Savaş Dispanseri,
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
4 Verem Savaş Dairesi 11. Grup Başkanlığı, Diyarbakır.
ÖZET
Son 10 yılda dünyada tüberküloz (Tbc) konusunda önemli gelişmeler olmuştur. Bugün dünya nüfusunun %32'si Tbc basili ile infektedir, her yıl yaklaşık 9 milyon kişi Tbc hastalığına yakalanmaktadır. Bu çalışmada, Diyarbakır'da Tbc insidansını ve buna etki eden faktörleri incelemek, tanıda bakteriyolojinin kullanılma oranını saptamak, tedavi tamamlama oranlarını tespit etmek ve yapılacak iyileştirmeler için fikir oluşturmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada verem savaş dispanserlerinin Tbc bildiriminde kullandıkları standart aylık formlar 1996-2004 yılları arasında retrospektif olarak incelendi. Ortalama yıllık Tbc insidansı 100.000'de 37.77, ortalama yıllık akciğer Tbc insidansı 100.000'de 30.11 idi. Bu dönemde 3724 yeni Tbc hastası saptanmıştı. Hastaların 2969 (%79.7)'u akciğer, 755 (%20.3)'i akciğer dışı idi. Akciğer Tbc'lilerin 842 (%22.6)'si yayma pozitifti. Akciğer dışı Tbc olarak en sık Tbc plörezi saptandı. Tüm hastaların 3354 (%90.1)'ü, akciğer Tbc hastalarının ise 2624 (%88.4)'ü tedaviyi tamamlamıştı. Kür oranına ait bir veriye rastlanmadı. Bu, Tbc kontrol sistemimizin en büyük problemlerinden biridir. 2005 yılıyla birlikte yeni oluşturulan formlarda kür oranları da öğrenilebilecektir. Toplam 162 (%4.4) hasta tedaviyi terk etmişti. Tbc insidansımız ülke rakamlarında yüksekti. Bunda, başta hızlı artan nüfus ve aynı evi paylaşan kalabalık aile yapısı olmak üzere, şehrin kötü sosyoekonomik faktörlerinin de rol oynadığı düşünüldü. Ayrıca, bakteriyolojik tanı oranı düşük saptandı. Bu oranın artırılması için gerekli çalışmalar yapılmalı, her hastada bakteriyolojik yöntemle tanı koymak için çalışılmalıdır. Tedavi bitiminde mutlaka balgam yayması yapılarak kür ispatlanmaya çalışılmalıdır. Tedavi süreci de mutlaka doğrudan gözetim altında tedavi stratejisi ile takip edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, insidans, sosyoekonomik faktörler.
SUMMARY
Factors affecting incidence of tuberculosis in Diyarbakır
Abdullah Çetin TANRIKULU1, Abdurrahman ABAKAY2, Özlem ABAKAY3, Adil ALP4

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
2 Diyarbakır No 1 Tuberculosis Control Dispensary, Diyarbakır, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey,
4 Management of No 11 Tuberculosis Control Dispensary, Diyarbakır, Turkey.
Last decade, there have been important improvements about tuberculosis (Tbc) in the world. Today, 32% of world populations are infected by Tbc basil's, every year about 9 million people have been catching Tbc. We have purposed to determine the incidence of Tbc and the factors affect it, using rate of bacteriology in diagnosis, rate of treatment completion and to constitute an idea for innovation. Diyarbakır, standard monthly data forms used for informing of Tbc in tuberculosis control dispensary are investigated retrospectively among 1996-2004. The mean incidence of yearly Tbc is 37.77/100.000 and pulmonary Tbc is 30.11/100.000. In this period have been determined 3724 new Tbc patient; 2969 (79.7%) are pulmonary Tbc and 755 (20.3%) extrapulmonary Tbc. 842 patient (22.6%) of pulmonary Tbc are smear positive. Tbc pleurisy is the most common type of extrapulmonary Tbc in our series. 3354 (90.1%) of whole patients and 2624 (88.4%) with pulmonary Tbc had completed treatment. There is no data about the rate of cure. This is the most common problem Tbc control system. In 2005, cure rates will have been determined by the way of new form. 162 (4.4%) patient had abandoned treatment. Incidence of Tbc is higher than the incidence of Turkey. It was considered that at the first place highly growing population, the crowded family pattern sharing the same house and bad socioeconomic factors have been playing a major role. Furthermore, it was found that the rate of bacteriological diagnosis was low. In order to increasing of this rates should be carried out necessary studies, should be tried to diagnose all patients with bacteriological methods. End of the treatment cure should be tried to demonstrate by way of examination of sputum. The treatment process should be pursued by directly observed treatment strategy.
Key Words: Tuberculosis, incidence, socioeconomic factors.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Abdullah Çetin TANRIKULU,
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
KARS - TURKEY
e-mail: cetintanrikulu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır