Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astımlı hastalarda Beck depresyon ölçeğini etkileyen faktörler
Tansu YAKAR1, Ateş BARAN2, Sinem GÜNGÖR2, Bülent ALTINSOY3, Murat YALÇINSOY2,
Günay CAN4, Esen AKKAYA2

1  Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye,
2  Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,
3  82. Yıl Rize Devlet Hastanesi, Rize,
4  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Depresyonun astım semptomlarına benzer şikayetlere normal kişilerde bile neden olması, astım semptomlarının depresyon ile artabileceğini ve/veya karışabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda astımlı olgularda depresyon indeksi ve bunu etkileyen çeşitli parametreler değerlendirildi. Merkezimiz astım ve allerji polikliniğinde takip edilmekte olan ve Toraks Derneği uzlaşı raporları doğrultusunda daha önce astım tanısı almış 120 olguya sosyodemografik özellikleri içeren bilgi formu dolduruldu. Olguların 98'i kadın, 22'si erkek olup, yaş ortalaması 38.19 ± 10.99 yıl idi. Hastaların PEF ve spirometri ölçümleri yapıldı. Hastalara ayrıca gece ve gündüz semptom skoru, Q skoru ve Beck depresyon ölçeği uygulandı. Beck Depresyon İndeksi (BDİ) 0-37 arasında değişiyordu ve ortalama 11.26 ± 8.54 (hafif) olarak belirlendi. “Cut-off” değeri olarak verilen değerlere göre tedavi başlangıcında doldurulan BDİ puanları değerlendirildiğinde yok/minimal, hafif, orta ve ağır şiddette depresyon sırasıyla %59, %27, %9 ve %7 olarak saptandı. Kadın hastalardaki BDİ ortalaması (12.32 ± 8.77) erkek hastalardan (6.55 ± 5.41), evli olan hastaların BDİ ortalaması (11.91 ± 8.77) evli olmayanlardan (7.56 ± 6.00) anlamlı düzeyde daha yüksekti (p< 0.05). Hastalar eğitim durumları, FEV1 düzeyleri, PEF değişkenliği sonuçlarına göre değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p> 0.05). Gündüz ve gece semptom skoru ile Q skoru orta ve yüksek olgularda BDİ ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p< 0.05). Sonuç olarak; astımlı hastaların tedavilerinin takibinde hastalık şiddetini değerlendirirken solunum fonksiyonları klinik tablo ile uyumlu değilse, hastaların psikolojik durumlarının da dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Astım, depresyon.
SUMMARY
The factors affecting Beck depression scale in asthmatic patients
Tansu YAKAR1, Ateş BARAN2, Sinem GÜNGÖR2, Bülent ALTINSOY3, Murat YALÇINSOY2,
Günay CAN4, Esen AKKAYA2

1  Osmaniye Hospital, Osmaniye, Turkey,
2  Department of Chest Disease, Süreyyapaşa Chest and Cardiovascular Disease Education and
Research Hospital, İstanbul, Turkey,
3  82. Year Rize Hospital, Rize, Turkey,
4  Department of Public Health, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
Symptoms of asthma can be intensified and/or mixed with depression since depression can cause asthmatic symptoms like complaints even in normal people. In the present study, depression index and its influencing parameters were examined in asthmatic patients. A questionnare including sociodemografic features was applied to 120 patients, accepted as asthmatic according to the Thoracic Society Guidelines, who were following up in our asthma and allegy outpatient clinic. There were 98 female and 22 male patients and the mean age was 38.19 ± 10.99. Physical examination, PEF and spirometric measures were made in all patients. Also daytime and nighttime symptom score, Q score, Beck depression score were applied to patients. Beck Depression Index (BDI) was in range of 0 and 37 and the mean was 11.26 ± 8.54 (mild). According to the cut-off values, BDI scores were obtained as absent, mild, moderate and severe, 59%, 27%, 9%, 7% respectively. The mean BDI score was higher in female patients (12.32 ± 8.77) than in male patients (6.55 ± 5.41) and in married patients (11.91 ± 8.77) than in unmarried ones (7.56 ± 6.00). According to the results of FEV1 values, PEF changes, there were no significant difference obtained between groups (p> 0.05). The mean value of BDI was found to be significantly high in patients with moderate and high daytime and nighttime score and Q score (p< 0.05). In conclution, we think that, while evaluating the severity of asthma, if the spirometric results are not correlated with the symptoms then psycological conditions of the patients should be taken into consideration.
Key Words: Asthma, depression.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sinem GÜNGÖR,
Süreyyapaşa Göğüs ve
Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: sinematikgungor@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır