Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları
Nuray KÖMÜS1, Kemal Can TERTEMİZ1, Atila AKKOÇLU1, Zeynep GÜLAY2, Erkan YILMAZ3

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Bronşların epitel, elastik ve musküler tabakasının destrüksiyonu sonucu irreversibl genişlemeleriyle karakterize olan bronşektazinin en önemli nedeni, kronik bakteriyel infeksiyonlardır. Bronşektazili hastalarda Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu sık görülmektedir. Bu çalışmada, bronşektazi tanısı olan hastalarda P. aeruginosa kolonizasyonu sıklığını ve kolonizasyonun klinik, radyolojik ve spirometrik yansımalarını araştırmayı amaçladık. Alevlenme döneminde olmayan toplam 83 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 58.2 idi ve %54.2'si kadındı. Bronşektazi %19.3 sağ, %19.3 sol akciğerde ve %61.4 bilateral saptandı. Spirometrik ölçümlerinde 29 (%35.8) normal, 28 (%34.6) obstrüktif, 7 (%8.6) restriktif, 17 (%21) mikst tip bozukluk saptandı. Balgam kültürü gönderilmiş 50 olgunun 30 (%60)'unda balgam kültüründe üreme saptanmazken, 16 (%32)'sında P. aeruginosa, 2 (%4)'sinde Haemophilus influenzae, 1 (%2)'inde Streptococcus pneumoniae ve 1 (%2)'inde de Proteus mirabilis kolonizasyonu saptandı. P. aeruginosa kolonizasyonu kadınlarda daha sık saptandı (p< 0.05). Kolonizasyon ile yaş ve sigara içme durumu arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0.05). Çomak parmak ve hemoptizi varlığı ile P. aeruginosa kolonizasyonu arasında anlamlı ilişki saptandı (p< 0.05). Radyolojik bulgulardan sadece peribronşiyal kalınlaşma varlığı P. aeruginosa kolonizasyonu ile ilişkili saptandı (p< 0.05). Kan gazı incelemelerinde P. aeruginosa kolonizasyonu olanlarda PaO2 ve oksijen satürasyonu daha düşük, PaCO2 daha yüksek saptandı, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). P. aeruginosa kolonizasyonu olguların hastaneye yatış oranını anlamlı düzeyde artırmaktaydı (p< 0.05). Bronşektazi olgularındaki P. aeruginosa kolonizasyonu hemoptizi ile birlikte sık görülmesi ve hastaneye sık yatış gerektirmesi nedeniyle özellikle mortalite açısından önemli bir sorundur.
Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, Pseudomonas aeruginosa, kolonizasyon.
SUMMARY
Pseudomonas aeruginosa colonisation in bronchiectatic patients and clinical reflections
Nuray KÖMÜS1, Kemal Can TERTEMİZ1, Atila AKKOÇLU1, Zeynep GÜLAY2, Erkan YILMAZ3

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
2 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.
Bronchiectasis is characterized with irreversible dilatation according to destruction of epithelium, elastic and muscular layer. Most important cause of bronchiectasis is chronic bacterial infections. Pseudomonas aeruginosa colonisation is frequently seen in bronchiectatic patients. We aimed to find out P. aeruginosa colonisation frequency and clinical, radiological and spirometric reflections due to colonisation. We analysed 83 cases retrospectively. Mean age was 58.2 and 54.2% of them were female. Bronchiectasis were localised 19.3% in left lung, 19.3% right and 61.4% bilateraly. 29 (35.8%) normal, 28 (34.6%) obstructive, 7 (8.6%) restrictive, 17 (21%) mixt type disorders are detected in spirometric measures. Sputum culture performed in 50 cases. No microorganism colonisation determined in 30 (60%) cases, P. aeruginosa colonisation 16 (32%), Haemophilus influenzae 2 (4%), 1 (2%) Streptococcus pneumoniae and Proteus mirabilis 1 (2%) cases. P. aeruginosa colonisation determined more frequent in males (p< 0.05). No significant correlation detected between colonisation and age or smoking habits (p> 0.05). In cases with colonisation; clubbing and hemoptysis were significantly frequent (p< 0.05). Only peribronchial thickening was significantly correlated with colonisation in radiological findings (p< 0.05). In blood gase analysis PaO2, oxygen saturation were lower and PaCO2 higher in cases colonised with P. aeruginosa but it was not statisticaly significant (p> 0.05). Hospitalization rate was higher in P. aeruginosa colonised cases (p> 0.05). It is an important problem about mortality because of higher hemoptysis and hospitalisation requirement rate in P. aeruginosa colonised cases.
Key Words: Bronchiectasis, Pseudomonas aeruginosa, colonisation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nuray KÖMÜS,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnciraltı, İZMİR - TURKEY
e-mail: nkomus@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır