Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Gaziantep 2 No'lu Verem Savaş Dispanseri'nin 2004 yılı izlem sonuçları
Osman ELBEK1, Ahmet Doğan YARDI2, Meral UYAR1, Mustafa TANRIÖVER2, Şermin BÖREKÇİ1,
Öner DİKENSOY1

1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gaziantep 2 No'lu Verem Savaş Dispanseri, Gaziantep.
ÖZET
Bu çalışmada Gaziantep 2 No'lu Verem Savaş Dispanseri (VSD)'nin 2004 yılı faaliyetlerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmaya Gaziantep 2 No'lu VSD'de 1 Ocak 2004-31 Aralık 2004 tarihleri arasında tüberküloz tanısı alan hastalar dahil edildi. Olguların kayıtları retrospektif değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 28.92 ± 14.43 (1-68) yıl, %70.5'i erkek, %72.5'i 15-44 yaş grubu aralığındaydı. Kırkiki (%82.3) hasta akciğer tüberkülozu tanılı idi. Hastaların %47'sinin sosyal güvencesi yoktu. Yakınmalar sıklık sırasına göre öksürük, gece terlemesi, balgam çıkarma ve hemoptiziydi. On (%19.6) hastada semptomlar kaydedilmemişti. Onsekiz (%35.2) hastada tanı amaçlı aside dirençli basil (ARB) incelemesi yapılmıştı. Bu oran ikinci ay sonu %3.9, tedavi sonu %1.9'du. Tanı amaçlı tüberküloz kültür incelemesi 1 (%1.9) hastada mevcuttu. İkinci ay ve tedavi sonu kültür incelemesi yoktu. Tanı aşamasında ARB bakılan 8 (%44.4) olguda direkt veya teksif pozitifliği mevcuttu. Hastaların tümü radyolojik incelemeyle değerlendirilmişti. Tanı aşamasında hastaların %33.3'üne, ikinci ay sonunda %9.8'ine, tedavi sonunda %15.6'sına sedimentasyon incelemesi yapılmıştı. Ellibir hastanın 34 (%66.6)'ünde tanı klinik ve radyolojik bulgulardı. Dispanser takibinde doğrudan gözetimli tedavi alan olgu sayısı 1 (%1.9) idi. Yayma pozitif olgular için kür oranı %12.5; tüm olgular için tedaviyi tamamlama oranı %100 idi. Bu veriler ışığında verem “savaş”ı alanında pek çok sorunun varolduğunu; çözümün ancak Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi ile mümkün olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Verem savaş dispanseri, tüberküloz, epidemiyoloji.
SUMMARY
The results of patients follow up at Gaziantep Number II Dispensary of Tuberculosis Control in the year 2004
Osman ELBEK1, Ahmet Doğan YARDI2, Meral UYAR1, Mustafa TANRIÖVER2, Şermin BÖREKÇİ1,
Öner DİKENSOY1

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey,
2 Gaziantep Number II Dispensary of Tuberculosis Control, Gaziantep, Turkey.
In this study, the aim was to investigate the performance of number-II Dispensary of Tuberculous Control (DTC) in Gaziantep in 2004. The patients diagnosed to have tuberculosis between 2004 January 1st and 2004 December 31st were included. The patients registries were evaluated retrospectively. The mean age of the patients was 28.92 ± 14.43 years (ranged between 1-68), 70.5% of the cases were male, and 72.5% of the cases were between 15-44 years old. Forty-two (82.3%) of the cases had the diagnosis of lung tuberculosis. 47% of them did not have any health insurance. The symptoms detected in the patients were cough, night sweats, sputum and hemoptysis respectively. There was no symptom registry in ten patients (19.6%). Sputum analysis to detect acid-fast bacilli (AFB) was done in 18 patients (19.6%). AFB was perfomed in 3.9% of the patients following two-months of therapy, and in 1.9% of the patients at the end of the therapy. Diagnostic tuberculous culture was performed in only one patient (1.9%). There was no tuberculous culture performed neither at the second month nor at the end of the therapy course. AFB was found to be positive in direct or concentrated sputum samples in eight (44.4%) of the patients. All the patients were evaluated with radiographies. The eritrocyte sedimentation rate was measured in 33.3%, 9.8%, and 15.6% of the patients before the therapy, at the end of the two months of therapy, and at the end of the therapy, respectively. The diagnosis was established with radiology clinical findings in 34 patients (66.6%). Directly observed therapy was performed in one patient (1.9%). The cure rate among smear positive patients was 12.5%, and the 100% of the patients were completed the therapy. There exists many problems with tuberculosis “warfare” and we believe the solution lies in DOTS.
Key Words: Dispensary of tuberculous control, tuberculosis, epidemiology.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Öner DİKENSOY,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: dikensoy@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır