Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Cizre'de ilkokul çocuklarında tüberküloz taramasının sonuçları
Çetin TANRIKULU1, Abdurrahman ABAKAY2, Özlem ABAKAY3, Adil ALP4

1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı, Kars,
2 Diyarbakır 1 No'lu Verem Savaş Dispanseri,
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı,
4 Verem Savaş Dairesi 11. Grup Başkanlığı, Diyarbakır.
ÖZET
Tüberküloz (Tbc) son yıllarda ciddiyetini artıran bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Çocuk yaş grubunda hastalık daha ciddi seyretmekte ve daha ağır formlar görülmektedir. Verem Savaş Dairesi 11. Grup Başkanlığı tarafından Şırnak ili Cizre ilçesinde merkez ve köylerdeki sekiz ilköğretim okulunda 2005 yılı Kasım ayında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine Tbc taraması yapıldı. Çalışmaya 1130 (%50.4)'u erkek, 1112 (%49.6)'si kız olmak üzere toplam 2242 çocuk alındı. Yaş ortalaması 6.9 ± 0.8 (4-14) yıl olarak saptandı. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşı skarı olmayan 1676 (%74.7) çocuk, tek skarı olan 536 (%23.9) çocuk ve iki skarı olan 32 (%1.4) çocuk saptandı. Tüm çocukların ortalama tüberkülin deri testi (TDT) çapı 2.1 ± 2.7 mm olarak saptandı. Cinsiyetle ortalama TDT çapı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p= 0.3). BCG yapılmayan grubun TDT ortalama çapı 1.5 ± 1.4 mm, tek skarlı grupta ortalama çap 3.5 ± 4.0 mm ve iki skarlı grupta ortalama çap 11.2 ± 3.3 mm olarak saptandı. Tüm çocukların TDT sonuçları 2065 (%92.1)'inde negatif, 101 (%4.5)'inde BCG'ye atfedilme ve 76 (%3.4)'sında pozitif olarak kaydedildi. BCG skarı olmayanlarda TDT pozitifliği %1.2, tek skarlılarda TDT pozitifliği %8.9, çift skarlılarda TDT pozitifiği %50 olarak saptanmıştır. BCG skar sayısı arttıkça TDT reaksiyonun çapının anlamlı oranda arttığı saptandı (p< 0.05). Tarama ekibi tarafından 139 (%6.2) çocuğa hastalık şüphesi nedeniyle aileleriyle birlikte dispansere başvurmaları önerilmişti. Çocuklarda ilk BCG aşılamanın çok yetersiz olduğu saptandı. Doğum sonrası tek aşılama oranının artırılması için ailelerin eğitilmesi ve okul taramalarının daha dikkatli yapılması gerektiği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: İlkokul çağı çocukları, TDT, BCG.
SUMMARY
Tuberculosis screening results made at primary schools in Cizre
Çetin TANRIKULU1, Abdurrahman ABAKAY2, Özlem ABAKAY3, Adil ALP4

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
2 Diyarbakır No.1 Tuberculosis Control Dispensary, Diyarbakır, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey,
4 Management of No 11. Tuberculosis Control Dispensary, Diyarbakır, Turkey.
Tuberculosis (Tbc) gained importance as a public health problem in the recent years. The course of the disease is more severe in childhood. Tbc screening was made by The Tuberculosis Control 11th Group Presidency on the primary school students in Cizre, in November 2005. A total of 2242 children have been taken to this study. Of the children, 1130 (50.4%) were boys and 1112 (49.6%) were girls. The mean age of the children was 6.9 ± 0.8 (range, 4-14) years. Concerning Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine scar, 1676 (74.7%) children had no scar, 536 children (23.9%) had single scar, and 32 children (1.4%) had double scar. The mean diameter of the tuberculin skin test (TST) was 2.1 ± 2.7 mm. Regarding sexuality and TST mean diameter, statistically significant relation was not detected between girls and boys (p= 0.3). The mean diameter of TST were 1.5 ± 1.4 mm, 3.5 ± 4.0 mm and 11.2 ± 3.3 mm in the children with no BCG scar, in those with single BCG scar, and in those with double BCG scar, respectively. Of the TST results of all children, 2065 (92.1%) were negative, 101 (4.5%) were attributed to BCG, and 76 (3.4%) were positive, respectively. The rate of positiveness of TST was 1.2% in the children with no BCG scar, 8.9% in the children with single BCG scar, and 50% in the children with double BCG scar, respectively. A statistically significant correlation between the increase in the BCG scar number and the increase in the TST mean diameter was detected (p< 0.05). Of the children who were likely to have Tbc, 139 (6.2%) were advised to apply at the dispensary. Single BCG vaccination was inadequate in the children. We suggest encouraging the families about postpartal single BCG vaccination. Furthermore, school screenings should be paid greater attention.
Key Words: Primary school children, TST, BCG.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Çetin TANRIKULU,
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
KARS - TURKEY
e-mail: cetintanrikulu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır