Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kuzey Anadolu'da bulunan Samsun'da sigara, cins ve yaşa göre solunumsal
semptomlar ve astımın prevalansı
Hasan HAMZAÇEBİ1, Meftun ÜNSAL2, Servet KAYHAN3, Salih BİLGİN3, Saliha ERCAN3

1 Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Halk Sağlığı Bölümü,
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Samsun.
ÖZET
Astım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilinen önemli sağlık problemlerinden birisidir. Türkiye'nin Orta Karadeniz bölgesinin bir ili olan Samsun'da, yetişkinlerdeki astım prevalansını saptayan bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızın amacı bölgemizdeki astım prevalansı, astım benzeri semptomlar, bunların yaş, cins ve sigara içme alışkanlıklarıyla ilişkilerini araştırmaktır. Kasım-Aralık 2002 tarihleri arasında “European Respiratory Community Health Survey (ERCHS)” sorularından yararlanılarak hazırladığımız anket formu, seçilen kişilere yüz-yüze görüşme metoduyla sağlık ocağı çalışanları tarafından uygulandı. Çalışma Samsun merkez ilçede yaşayan 15 yaş ve üstündeki 1916 kişiye uygulandı. Bunlardan 810 (%42.3)'u erkek, 1106 (%57.7)'sı kadın idi. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 37.8 ± 15.5 yıl idi. Astım tanısı %2.7, astım için ilaç kullanımı %2.2, son 12 ay içinde wheezing %15.5, son 12 ay içinde nefessizlikle beraber wheezing oranı %11.6 olarak bulundu. Yaş grubu arttıkça semptom görülme oranları artmakta idi (p< 0.0001). Tanı konulmuş astım prevalansı, kadınlarda erkeklere göre daha yüksek (c2= 5.16 p< 0.05) idi. Sabah öksürüğü, gün boyu öksürük, kronik öksürük, balgamlı öksürük ve öksürükle uyanma erkeklerde daha fazla saptandı (p< 0.01). Astım semptomlarının görülme sıklığı, sigara içenlerde içmeyenlere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.001). Sonuç olarak çalışmamızda, astım tanı ve tedavi prevalansının düşük olduğu ve astımla ilişkili semptomların fazla olduğu gözlendi. Sigara içiminin bu semptomları arttırdığı belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Wheezing, öksürük, astım, prevalans, sigara, Türkiye.
SUMMARY
Prevalence of asthma and respiratory symptoms by age, gender and smoking behaviour in Samsun, North Anatolia Turkey
Hasan HAMZAÇEBİ1, Meftun ÜNSAL2, Servet KAYHAN3, Salih BİLGİN3, Saliha ERCAN3

1 Department of Public Health, Hospital of Chest Diseases, Samsun, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey,
3 Hospital of Chest Diseases, Samsun, Turkey.
Asthma is a major health problem worldwide. This is the first study determining the prevalence of asthma among adults in Samsun which is situated in the centre of the Black Sea region of Turkey. The aim of our study was to assess the prevalence of asthma and asthmatic symptoms, and the relationships of these with age, gender and smoking behaviour in this region. A questionnaire interview adapted from the European Respiratory Community Health Survey (ERCHS) was performed by health centre officers with selected people between November-December, 2002. The study population included a total of 1.916 [810 men (42.3%) and 1.106 women (57.7%)] inhabitants of Samsun city center, aged 15 years of age or above. The mean age was 37.8 years ± 15.5, the prevalence of asthma was 2.7%, receiving asthma medicine was 2.2%, the prevalence of wheezing in the last 12 months was 15.5% and shortness of breath with wheezing was 11.6%. The frequency of symptoms was higher among the elderly population when compared to other groups (p< 0.0001). Asthma diagnosis by a physician was more frequent among women (c2= 5.16, p< 0.05). Morning cough, day time cough, chronic cough, phlegmy cough and waking up with cough symptoms were more frequent among the smokers (p< 0.001). Asthma diagnosis and asthma treatment are at a very low level compared to reported asthma related symptoms.
Key Words: Wheezing, cough, asthma, prevalence, smoking, Turkey.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Meftun ÜNSAL,
Atatürk Bulvarı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lojmanları G-23 Blok
Pelitköy, SAMSUN - TURKEY
e-mail: meftununsal@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır