Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Obstrüktif uyku apne hastalarının global kardiyovasküler risk faktörlerinde cinsiyet farkları
Neşe DURSUNOĞLU1,2, Dursun DURSUNOĞLU3, Sibel ÖZKURT2, Göksel KİTER2, Fatma EVYAPAN2

1 Sahlgrenska Üniversitesi Hastanesi, Uyku Laboratuvarı, Göteborg, İsveç,
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne (OSA)'nin morbidite ve mortalitesi daha çok kardiyovasküler komplikasyonlar ile ilişkilidir. Metabolik sendrom (MBS)'un kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı kabul edilmektedir. Bu çalışmada, ciddi OSA tanısını öngörmede, MBS'nin tanısal değerini incelemeyi amaçladık. Kalp ve akciğer hastalığı olmayan 87 hasta (54 erkek, 33 kadın) OSA açısından sorgulandı ve polisomnografik çalışmaya alındı. MBS tanısı “National Cholesterol Education Program (NCEP)” kriterine göre konuldu. Apne hipopne indeksi (AHİ)'ne göre hastalar iki gruba ayrıldı: Ciddi OSA (AHİ ≥ 30, 26 erkek, 15 kadın) ve ciddi olmayan OSA (AHİ < 30, 28 erkek, 18 kadın). Her iki cins için iki grupta da yaşlar benzerdi. Ciddi OSA grubunda MBS'li hastaların sayısı (13 kadın %86.6, 19 erkek %73), ciddi olmayan OSA grubundakinden (6 kadın %33, 9 erkek %32) özellikle kadınlarda olmak üzere daha fazlaydı. MBS tanı kriterlerinin ortalama değerleri her iki cinste de ciddi OSA grubunda, ciddi olmayan OSA grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. Ciddi OSA tanısını öngörmede MBS'nin tanısal değeri (kriter ≥ 3 varlığı) analiz edildiğinde, erkek ve kadınlarda sırasıyla %73 ve %86.6 duyarlılık, %67.8 ve %94.4 özgüllük, %67.9 ve %86.7 pozitif prediktif değer, %73 ve %85.7 negatif prediktif değerleri saptandı. Uyku kliniğine başvuran hastalarda, özellikle kadınlarda, MBS kriterlerinin değerlendirilmesi, ciddi OSA tanısını öngörmede yüksek duyarlılık ve negatif prediktif değer ile önemli bir rol üstlenebilir. Ayrıca, OSA hastalarında MBS varlığı kardiyovasküler komplikasyon riskini arttırabilir.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, metabolik sendrom, kardiyovasküler risk.
SUMMARY
Gender differences in global cardiovascular risk factors of obstructive sleep apnea patients
Neşe DURSUNOĞLU1,2, Dursun DURSUNOĞLU3, Sibel ÖZKURT2, Göksel KİTER2, Fatma EVYAPAN2

1 Sahlgrenska University Hospital Sleep Laboratory, Göteborg, Sweden,
2 Departments of Chest Disease, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,
3 Departments of Cardiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
The morbidity and mortality of obstructive sleep apnea (OSA) are related principally to its cardiovascular complications. Metabolic syndrome (MBS) is recognized as raising the risk of cardiovascular disease. In this study, we analysied the diagnostic value of MBS to predict the diagnosis of severe OSA. Eight-seven subjects (54 males and 33 females) without any cardiac or pulmonary disease referred for evaluation of OSA, had overnight polysomnography. MBS were diagnosed according to NCEP criteria. According to apnea-hypopnea index (AHI), subjects were divided into two groups: severe OSA (AHI ≥ 30, 26 males, 15 females) and non-severe OSA (AHI < 30, 28 males, 18 females). Ages were similar in both OSA groups for both genders. In the severe OSA group, number of patients with MBS was especially higher (in females n= 13, 86.6%; in males n= 19, 73%) than non-severe OSA (in females 6, 33%, in males 9, 32%). The mean values of the five diagnostic criteria of MBS were significantly higher in severe OSA than non-severe groups in both genders. Analysis of diagnostic value (criteria ≥ 3) of MBS for predicting the diagnosis of severe OSA in males and females revealed the sensitivity 73% and 86.6%, the specificity 67.8% and 94.4%, positive predictive value 67.9% and 86.7%, negative predictive value 73% and 85.7% respectively. Especially in female patients referred to the sleep clinics, evaluation of MBS criteria may play an important role in predicting severe OSA with high sensitivity and negative predictivity. Furthermore, the presence of MBS in OSA patients might increase cardiovascular complications.
Key Words: Obstructive sleep apnea syndrome, metabolic syndrome, cardiovascular risk.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Neşe DURSUNOĞLU,
Sleep Laboratory Bla Straket 5 Sahlgrenska University Hospital,
41345 Göteborg - Sweden
e-mail: ndursunoglu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır