Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde
SF-36 sağlık taramasının değeri
Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda "Short Form (SF)-36" yaşam kalitesi anketinin, fonksiyonel ve nonfonksiyonel parametrelerle uyumlu olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. GOLD 2004 kriterlerine göre KOAH tanısı konmuş, orta ve ağır dereceli 45 hasta çalışmaya alınmıştır. Stabil durumdaki bu hastaların, aynı gün içinde spirometrik muayeneleri, akciğer volümleri, difüzyon kapasiteleri, altı dakika yürüme mesafesi (6 DYM), BORG skalası, "modified medical research council dyspnea scale (MMRC)" dispne ölçümü yapılarak, SF-36 genel yaşam kalitesi anketi uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 66 ± 10 olup, kadın/erkek oranı 4/41'dir. Tüm hastaların FEV1/FVC ortalaması 0.49'dur (orta dereceli 18, ağır dereceli 27 hasta). Bu hastaların rezidüel volüm (RV)/total akciğer kapasitesi (TLC) oranı 0.52'dir. Yürüme mesafeleri, normalden düşük olup, ortalaması 375 ± 119 m'dir. SF-36'nın ağrı dışındaki tüm skala skorları normale göre düşüktür. Genel sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol, sosyal fonksiyon, enerji ve mental sağlık skala skorları sırasıyla; 47 ± 24, 50 ± 30, 35 ± 38, 49 ± 37, 63 ± 33, 49 ± 20, 59 ± 20 olarak bulunmuştur. Genel sağlık skalası, FVC ve FEV1 ile orta dereceli ve anlamlı korelasyon göstermiştir (sırasıyla r= 0.56, r= 0.55). Fiziksel fonksiyon skalası ise FVC, FEV1, RV/TLC ve inspiratuar kapasite (IC) ile orta dereceli ve anlamlı korelasyon göstermiştir (sırasıyla r= 0.62, r= 0.67, r= -0.54, r= 0.65). Bu skalalar, benzer şekilde, nonfonksiyonel parametrelerden MMRC ve 6 DYM ile orta dereceli ve anlamlı korelasyon göstermiştir (sırasıyla r= -0.51, r= 0.53, r= -0.61, r= 0.64). Ağır KOAH hastalarında, orta dereceli olanlara göre genel sağlık, fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve enerji skalaları anlamlı derecede düşüktür. Sonuç olarak, SF-36 genel yaşam kalitesi anketi, KOAH'lı hastaların izlenmesinde ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçüm yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: KOAH, yaşam kalitesi, SF-36.
SUMMARY
The value of SF-36 questionnaire for the measurement of life quality in chronic obstructive pulmonary disease
Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ

Department of Chest Disease, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
This study was performed in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients to compare the SF-36 questionnaire with pulmonary function tests and non-functional parameters. Fourty-five COPD patients diagnosed according to GOLD 2004 criteria were included in the study. The stable patients were evaluated by spirometry, static lung volumes, diffusion capacity, 6 MWD, BORG scale, MMRC dyspnea measurement and SF-36 life questionnaire performed on the same day. The mean age of the patients was 66 ± 10 years and the female/male ratio was 4/41. The mean FEV1/FVC ratio was 0.49 (moderate COPD n= 18, severe COPD n= 27). The RV/TLC ratio was 0.52. Walking distance was less than normal, with a mean of 375 ± 119 m. All the SF-36 scale except pain index are low compared to normal. General health perceptions, physical functioning, role physical, role emotional, social functioning, energy and mental health index are as follows: 47 ± 24, 50 ± 30, 35 ± 38, 49 ± 37, 63 ± 33, 49 ± 20, 59 ± 20, respectively. When the general health scale compared with FVC and FEV1 revealed moderate correlation was found (r= 0.56, r= 0.55, respectively). Physical functioning compared with FVC, FEV1, RV/TLC and IC revealed moderate correlation (r= 0.62, r= 0.67, r= -0.54, r= 0.65, respectively). General health and physical functioning scales correlated with the non-functional parameters (MMRC, 6 MWD) (r= -0.51, r= 0.53, r= -0.61, r= 0.64 respectively). The SF-36 general quality of life questionnaire is a useful measurement instrument for the evaluation of therapeutic efficiency and follow up of COPD patients.
Key Words: COPD, quality of life, SF-36.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Şadan SOYYİĞİT,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: sadansoyyigit@gmail.com
 
[ PDF ]
<< Geri Yazdır