Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuklardaki solunum yolu infeksiyonlarında Chlamydia ve Mycoplasma serolojisi
Yavuz BÜTÜN1, Suna KÖSE2, Arzu BABAYİĞİT2, Duygu ÖLMEZ22, Özden ANAL1,
Nevin UZUNER2, Özkan KARAMAN2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
  Çocuk Allerji Bilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Çocuklardaki solunum yolu infeksiyonlarının tedavisinin planlanmasında en çok tartışılan konulardan biri de etken olan ajanın tespitidir. Bu çalışmanın amacı, çocuklardaki solunum yolu infeksiyonlarının etyolojisinde Mycoplasma ve Chlamydia sıklığının belirlenmesidir. Bu çalışmaya, yaşları üç ay-12 yaş arasında olan ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi solunum sistemi semptomları ile pediatri polikliniğine başvuran 100 çocuk dahil edildi. Ayrıntılı klinik öykü alınmasını ve fizik incelemeyi takiben, her hastadan tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, periferik kan yayması ve akciğer filmi elde edildi. Başvuru anında Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis ve Chlamydia psittaci için IgG ve IgM düzeyleri serolojik olarak belirlendi. Chlamydia ve Mycoplasma için pozitif antikor yanıtları 18 (%18) hastada saptandı. Hastaların %2'sinde akut C. pneumoniae infeksiyonu mevcuttu. Geçmişte infeksiyon geçirenler veya tekrar infekte olanlar araştırıldığında; %6 olgunun C. pneumoniae, %3 olgunun C. trachomatis, %1 olgunun C. psittaci ve %8'inin M. pneumoniae ile infekte olduğu saptandı. Eozinofili (≥ %4) veya evde kardeş varlığı klamidyal infeksiyonlar için yatkınlık sağlayan faktörler olarak belirlendi. M. pneumoniae ve C. pneumoniae için yüksek antikor titreleri, iki yaş üzerindeki çocuklarda daha sıklıkla mevcuttu. Alt solunum yolu infeksiyonu olan iki yaş üzerindeki hastalar, atipik ajanlara yönelik antibiyotik tedavileri açısından dikkatle değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Mycoplasma, Chlamydia, seroloji, çocuk.
SUMMARY
Chlamydia and Mycoplasma serology in respiratory tract infections of children
Yavuz BÜTÜN1, Suna KÖSE2, Arzu BABAYİĞİT2, Duygu ÖLMEZ22, Özden ANAL1,
Nevin UZUNER2, Özkan KARAMAN2

1 Department of Children's Health and Diseases, Faculty of Medicine Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey,
2 Department of Children's Allergy, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey.
One of the challenges in planning the treatment of respiratory tract infection in children is identifying the causative agent. The objective of the present study was to investigate the incidence of Mycoplasma and Chlamydia in the etiology of respiratory tract infections of children. The present study included 100 children, three months to 12 years of age, admitted to the outpatient department of pediatrics with such respiratory symptoms as fever, cough and respiratory distress. Following a detailed clinical history and physical examination, complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, peripheral blood smear and chest X-ray were obtained from each patient. At admission, IgG and IgM for Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis and Chlamydia psittaci were determined serologically. Positive antibody titer was found for Chlamydia and Mycoplasma in 18 (18%) of the patients. It was found that 2% of the patients had acute C. pneumoniae infection. When the subjects who had infections in the past or had re-infection were also considered; 6% were infected with C. pneumoniae, 3% with C. trachomatis, 1% with C. psittaci and 8% with M. pneumoniae. The presence of eosinophilia (≥ 4%) or the presence of siblings in the house were considered as factors favoring Chlamydial infections. High antibody titers for M. pneumoniae and C. pneumoniae were found more frequently after the age of two. Patients older than two years should be evaluated carefully for antibiotic treatments against atypical agents in pediatric lower respiratory tract infections.
Key Words: Mycoplasma, chlamydia, serology, children.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Duygu ÖLMEZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Allerji Bilim Dalı,
35340 İnciraltı, İZMİR - TURKEY
e-mail: duygu74olmez@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır