Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın
mikrobiyolojik sonuçları
Aylin GÜLCÜ1, Can SEVİNÇ2, Nuran ESEN3, Oğuz KILINÇ2, Eyüp Sabri UÇAN2, Oya İTİL2,
Arif Hikmet ÇIMRIN2, Nuray KÖMÜS2, Gülper ŞENER2, Atila AKKOÇLU2, Zeynep GÜLAY3,
Mine YÜCESOY3

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
2001-2002 yıllarını kapsayan dönemde, fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısı ile bronkoalveoler lavaj (BAL) yapılan, yaş ortalaması 51.4 ± 18.1 yıl olan, 33 (%53)'ü erkek, 29 (%47)'u kadın toplam 62 olgunun bakteriyolojik inceleme sonuçları değerlendirildi. Olguların 18 (%29)'inde hematolojik malignite, 13 (%21)'ünde solid organ tümörü, 31 (%50)'inde ise malign olmayan nedenlere bağlı immünsüpresyon söz konusu idi. Endoskopik olarak 11 (%18) olguda infeksiyon ile uyumlu bulgular, 2 (%3) olguda endobronşiyal lezyon, 2 (%3) olguda indirekt tümör bulguları saptanırken, 47 (%76) olguda ise fiberoptik bronkoskopik (FOB) bulgular normaldi. Aside dirençli basil (ARB) direkt bakısı 3 (%5) olguda pozitif bulundu. Dört (%6) olguda hem mikobakteriyel kültürde üreme hem de Mycobacterium tuberculosis-polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) pozitifliği saptandı. Gram boyalı incelemede 14 (%23) olguda infeksiyon ile uyumlu bulgular vardı. On (%16) olgunun bakteriyolojik kültüründe tek etken, 7 (%11)'sinde ise birden fazla etken olmak üzere toplam 17 (%27) olguda üreme olduğu belirlendi. Tümü hematolojik maligniteli 3 (%5) olgunun fungal kültürlerinde üreme saptandı. Sonuçta dört olguda mikobakteriyel, 17 olguda bakteriyel, üç olguda da fungal olmak üzere toplam 24 (%39) olguda mikrobiyolojik olarak infeksiyon etkenine ulaşılmış oldu.
Anahtar Kelimeler: BAL, fırsatçı pulmoner infeksiyon, immünsüpresyon.
SUMMARY
Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary infections
Aylin GÜLCÜ1, Can SEVİNÇ2, Nuran ESEN3, Oğuz KILINÇ2, Eyüp Sabri UÇAN2, Oya İTİL2,
Arif Hikmet ÇIMRIN2, Nuray KÖMÜS2, Gülper ŞENER2, Atila AKKOÇLU2, Zeynep GÜLAY3,
Mine YÜCESOY3

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey,
3 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University,
  İzmir, Turkey.
Between 2001-2002; in 62 cases, 33 (53%) male, 29 (47%) female, mean age 51.4 ± 18.1 years) bronchoalveolar lavage (BAL) was performed for diagnosis of opportunistic pulmonary infection and specimens were evaluated for results of microbiological examinations. There was hematological malignancy in 18 (29%) and solid organ malignancy in 13 (21%) cases. Thirty-one (50%) cases were immuncompromised for reasons other than malignancy. By endoscopic evaluation endobronchial lesion was seen in 2 (3%) cases, indirect tumor signs were seen in 2 (3%) cases and signs of infection were seen in 11 (18%) cases. Fortyseven (76%) cases were endoscopically normal. Acid-fast bacilli (AFB) direct examination was positive in 3 (5%) cases. In 4 (6%) cases mycobacterial culture was positive, Mycobacterium tuberculosis-polymerase chain reaction (PCR) was also positive in these four cases. Examination of Gram-stained smears for bacteria was associated with infection in 14 (23%) cases. Bacteriologic cultures were positive for single potential pathogen in 10 (16%) cases, and for mixed pathogens in 7 (11%) cases for a total number of 17 (27%). Fungal cultures were positive in 3 (5%) cases all of which had hematological malignancy. As a result in 24 (39%) cases microbiological agent of infection is determined: in four mycobacteria, in 17 bacteria other than mycobacteria and in three fungi.
Key Words: BAL, opportunistic pulmonary infection, immunosupression.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Aylin GÜLCÜ,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MANİSA - TURKEY
e-mail: aylingulcu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır