Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyin metastazı tanısında bilgisayarlı beyin tomografisi
ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması
Mehmet Akif ÖZGÜL1, Mehmet Atilla UYSAL1, Figen KADAKAL1, Banu ALTOPARLAK1,
Hakan CİNEMRE2, Veysel YILMAZ1

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
2 Pittsburgh Üniversitesi, İç Hastalıkları, Amerika Birleşik Devletleri.
ÖZET
Çalışmamızda, nörolojik semptom olsun veya olmasın, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastaların beyin metastazlarının tespitinde, beyin bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'yi eş zamanlı kullanarak her iki görüntüleme yönteminin yerini değerlendirmeyi amaçladık. Ocak 2000-Aralık 2003 tarihleri arasında hastanemize KHDAK tanısı ile başvuran 62 hasta (58'i erkek, 4'ü kadın) çalışmaya alındı. Hastaların yaşları 40-85 (61 ± 11) yıl arasında değişmekteydi. Tüm hastalara tam kan sayımı ve biyokimya, akciğer grafisi, toraks BT, beyin BT, beyin MRG, fiberoptik bronkoskopi ve tam nörolojik muayene yapıldı. Altmışiki hastanın 8 (%12.9)'inde BT ile beyin metastazı tespit edilmiş olup, bu olguların 4 (%50)'ünde nörolojik muayenede bulgu ve semptomlar mevcut değildi. Altmışiki hastanın 22 (%35.5)'sinde beyin MRG metastaz tespit edilmiş olup, bu hastaların 16 (%72.7)'sında nörolojik bulgu ve semptom yoktu. MRG ile BT arasında beyin metastazı tespit etmede istatistiksel olarak fark anlamlıydı (p< 0.01). MRG ile beyin metastazı tespit edilen 22 olgunun 9 (%14.5)'u evre I olgularıydı. Beyin BT ile tek metastaz tespit edilen beş olgudan 4 (%80)'ünde multipl metastaz tespit edilmiştir. KHDAK'lı hastaların doğru evreleme ve tedavisinde; erken evre dahil olmak üzere, nörolojik bulgu olsun veya olmasın, beyin metastazı incelemesinde, beyin MRG'nin kullanılmasının beyin BT'ye göre daha üstün bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, metastatik beyin tümörü, spiral bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme.
SUMMARY
Comparison of computed tomography and magnetic resonance imaging to diagnose brain metastasis in non-small cell lung cancer
Mehmet Akif ÖZGÜL1, Mehmet Atilla UYSAL1, Figen KADAKAL1, Banu ALTOPARLAK1,
Hakan CİNEMRE2, Veysel YILMAZ1

1 Yedikule Chest Disease and Chest Surgery Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey,
2 Pittsburgh University, Internal Medicine, USA.
To investigate the value of simultaneously obtained brain computed tomogrophy (CT) and magnetic resanance imaging (MRI) to diagnose brain metastasis in non-small cell lung cencer (NSCLC) patients with or without neurological symptoms. Sixty-two patients (58 male, 4 female) who were admitted to Yedikule Chest Hospital and Thoracic Surgery Center between January 2000-December 2003 and whom were diagnosed with NSCLC were included in the study. Ages of patients varied between 40-85 (61 ± 11). All patients had hemogram and routine blood chemistry as well as chest X-ray, thorax CT, brain CT, brain MRI, FOB and a complete neurological exam. Brain metastasis were detected in 22 of 62 (35.5%) patients by using brain MRI and 16 (72.7%) of these hadn't had any neurological symptoms or signs. The difference to detect the brain metastasis between brain MRI and CT was statistically significant (p< 0.01). Nine of the 22 cases (14.5%) who were found to have brain metastasis by using MRI were stage I. While brain CT showed solitary brain metastasis in five patients, 4 (80%) of them were found to have multiple metastases when MRI studies were used. We concluded that, in an attempt to make correct staging and treatment of NSCLC and hence to investigate the brain metastasis in NSCLC patients including early stage ones, brain MRI is superior to brain CT study.
Key Words: Non-small cell lung cancer, brain neoplasm metastatic, spiral computed tomography, magnetic resonance imaging.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL,
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Zeytinburnu İSTANBUL - TURKEY
e-mail: aozgul1970@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır