Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nargile, sigara ve pasif içiciliğin mukosiliyer klerens üzerindeki etkileri
Nalan KÖSEOĞLU1, Aysel AYDIN2, Eyüp Sabri UÇAN1, Emel CEYLAN1, Özlem EMİNOĞLU3,
Hatice DURAK2, Hülya GÜVEN3

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Çalışmamızda akciğer mukosiliyer klerens mekanizmasının nargile içicilerinde tütün dumanına bağlı etkilenme boyutlarını radyonüklid inhalasyon sintigrafisi ile göstermeyi ve bunu sigara içicileri ve pasif içiciler ile karşılaştırmayı ve her üç gruptaki tütün dumanı maruziyet miktarını idrar kotinin ölçümü ile göstermeyi hedefledik. İzmir ilindeki çeşitli kahvehanelerdeki gönüllü sadece nargile ve sadece sigara içicileri çalışma grubunu, pasif içiciler kontrol grubunu oluşturmak üzere dahil etme ve dışlama kriterleri doğrultusunda çalışmaya alındı. Gönüllülerin yaşları, tütün kullanım tipleri, içilen tütün miktarı ve süresi, tıbbi öyküleri not edildi. Her katılımcıya solunum fonksiyon testi (SFT), Tc99m inhalasyon sintigrafisi ve enzim immünassay (EIA) ile idrar kotinin ölçümü yapıldı. Çalışmamıza 20 nargile içicisi, 23 sigara içicisi ve 15 pasif içici dahil edildi. Çalışma ve kontrol grupları arasında yaş, beden kitle indeksi (BKİ) ve SFT parametreleri açısından istatistiksel olarak farklılık saptanmadı. Birinci saat sonundaki retansiyon yüzdesi ve radyoaktivite yarılanma ömrü ile ifade edilen mukosiliyer klerens hızı en fazla nargile grubunda azalmıştı ve sigara içicilerinde de pasif içicilere göre belirgin azalmış saptandı (p< 0.05). Gruplar arası mukosiliyer klerens düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. İdrar kotininde en yüksek düzeyler sırasıyla sigara içicileri ve nargile içicilerinde saptandı. Gruplar arası idrar kotinin düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç olarak, mukosiliyer klerens tütün kullanımı ile azalmaktadır. Bu azalma nargile içicilerinde sigara içenlere göre daha fazla olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nargile, mukosiliyer klerens, tütün, Tc99m tin kolloid, idrar kotinini.
SUMMARY
The effects of water-pipe, cigarette and passive smoking on mucociliary clearance
Nalan KÖSEOĞLU1, Aysel AYDIN2, Eyüp Sabri UÇAN1, Emel CEYLAN1, Özlem EMİNOĞLU3,
Hatice DURAK2, Hülya GÜVEN3

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
2 Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University Izmir, Turkey,
3 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.
We aimed to determine the effects of water-pipe smoking on lung mucociliary clearance system using radioaerosol ventilation scintigraphy and compare with cigarette and passive smoking and determine the level of exposure to tobacco smoke by measuring urinary cotinine in each group. Volunteer water-pipe only and cigarette only smokers from various cafés in Izmir city and passive smokers as control group were included in the study after exclusion and inclusion criteria. The ages, type of smoking, duration and daily amount of tobacco smoked and the medical histories of the volunteers were noted down. The pulmonary function tests (PFT), technetium-99m inhalation scintigraphy and urinary cotinine measurement with enzyme immunassay (EIA) and were performed for each participant. Twenty water-pipe smokers, 23 cigarette smokers and 15 passive smokers were included into the study. There were no statistically significant differences among the mean ages, BMI and PFT parameters of all participants in study and control groups. Mucociliary clearance rates in terms of retention ratio after 1 hour and radioactivity half-life for each lung was lowest in the water-pipe smokers compared to others. Mucociliary clearance rate also decreased in the cigarette smokers compared to passive smokers. The differences in the mucociliary clearance rates among groups were statistically significant (p< 0.05). Urinary cotinine levels were highest in the cigarette smokers and higher in water-pipe smokers compared to passive smokers as statistically significant. As a conclusion mucociliary clearance rates decrease with tobacco smoking, being more prominent in water-pipe smokers in our study.
Key Words: Water-pipe (nargileh), mucociliary clearance, tobacco, Tc99m tin colloid, urinary cotinine.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nalan KÖSEOĞLU,
250 Sok. Ufuk Apt. No: 2A D:11,
Taşkent, 35040 Bornova, İZMİR - TURKEY
e-mail: nalanmd@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır