Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İnterstisyel akciğer hastalarında polisomnografi ile uyku özelliklerinin değerlendirilmesi
Müge AYDOĞDU1, Bülent ÇİFTÇİ1, Selma FIRAT GÜVEN1, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ2,
Yurdanur ERDOĞAN1

1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Bu çalışmada interstisyel akciğer hastalığı (İAH) olanların uyku özelliklerinin değerlendirilmesi, hastalığın ağırlık derecesi ile uyku bozukluklarının ilişkisinin araştırılması ve bu hastalarda rutin polisomnografi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya İAH tanılı 37 hasta alındı ve hepsine tüm gece standart polisomnografi uygulandı. Hastalarda toplam uyku sürelerinin kısaldığı, uyku sırasında uyanıklık sürelerinin [wake after sleep onset (WASO)] arttığı, REM ve NREM derin uyku oranlarının ve uyku etkinliğinin azaldığı saptandı. Uykuda oksijen desatürasyonları olduğu; uyanıklık O2 satürasyonu ile uykuda ortalama O2 satürasyonu arasında pozitif ve anlamlı korelasyon bulunduğu belirlendi. İAH'nin ağırlık derecesini belirleyen klinik, radyolojik ve fizyolojik parametreler ile belirlenen CRP skorunun uyanıklıkta ve uykuda oksijen satürasyonları ile istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon gösterdiği bulundu. Yirmidört (%64.9) hastada obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) saptandı. Bu hastalarda apnelerin değil hipopnelerin ağırlıkta olduğu belirlendi. OSAS'ı olan ve olmayan hastalar arasında beden kitle indeksi (BKİ) açısından anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak; İAH'li hastalara, özellikle gündüz belirgin hipoksemi olmamasına rağmen pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, noktürnal aritmi gibi noktürnal oksijen desatürasyonuna ait bulgular saptanıyorsa veya gündüz aşırı uyku hali, horlama gibi semptomlar varsa, OSAS olasılığını araştırmak üzere polisomnografi yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalığı, uyku, OSAS, CRP skoru, oksijen desatürasyonu.
SUMMARY
Assessment of sleep with polysomnography in patients with interstitial lung disease
Müge AYDOĞDU1, Bülent ÇİFTÇİ1, Selma FIRAT GÜVEN1, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ2,
Yurdanur ERDOĞAN1

1 Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Research and Training Hospital, Ankara, Turkey,
2 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
In our study we aimed to examine the sleep structure, oxygenation and breathing pattern in interstitial lung disease (ILD) patients. We also aimed to determine whether relevance between the advanced disease and the sleep disorders exists and whether polysomnograpy is necessary in those patients. A total of 37 patients were examined in the study and whole night standard polysomnography was performed to all. Polysomnograpy results revealed that, total sleep time, time spent in NREM sleep stage III and IV, and in REM sleep were decreased. The patients had poor sleep efficiency and they spent more time as wake after sleep onset (WASO). Severe oxygen desaturations were detected during sleep and statistically significant positive correlations were found between mean awake O2 saturation and mean and lowest sleep O2 saturations. Clinical, Radiological and Physiological (CRP) scoring system was used to assess the disease stage, whether advanced or not, and statistically significant negative correlations were found between CRP score and awake and sleep O2 saturations. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) was diagnosed in 24 (64.9%) patients. In those patients it was found that not the apneas but the hypopneas predominate. No difference was found among body mass indices (BMI) between the patients with and without OSAS. As a result it was concluded that a sleep study should be considered as part of the overall assessment in managing patients with ILD, and is especially indicated if there is incipient pulmonary hypertension, cor pulmonale and nocturnal arrhythmia despite normal awake blood gas tensions and symptoms as snoring and excessive day time sleepiness.
Key Words: Interstitial lung disease, sleep, OSAS, CRP score, oxygen desaturation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Müge AYDOĞDU,
Defne Sitesi 9. Blok No: 3, Daire No: 19,
Ümitköy, ANKARA-TURKEY
e-mail: mugeaydogdu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır