Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi
Ayşegül ZENCİROĞLU1, Cumhur AYDEMİR2, Ahmet Yağmur BAŞ2, Nihal DEMİREL2

1 Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Servisi,
2 Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara.
ÖZET
Bu çalışma Ocak 2003-Mart 2005 tarihleri arasında hastanemiz yenidoğan ünitesinde pnömotoraks tanısı alan 29 bebeğin epidemiyolojik özellikleri, risk faktörleri, klinik seyir ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla retrospektif olarak yapıldı. Yatan hastalarda pnömotoraks gelişme sıklığı %1.3 idi. Predispozan risk faktörleri olarak pnömoni (n= 13), yenidoğanın geçici takipnesi (n= 7), solunum sıkıntısı sendromu (RDS) (n= 5), mekonyum aspirasyon sendromu (n= 3), pozitif basınçlı ventilatör tedavisi (n= 5), perinatal asfiksi (n= 5), kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanması (n= 4) saptanırken, bir hastada neden belirlenemedi. Term yenidoğanlarda en sık belirlenen risk faktörü pnömoni iken, pretermlerde en sık RDS ve ventilatör tedavisiydi. Yirmiüç (%80) hastaya göğüs tüpü uygulandı. Onüç %45) hastada (pozitif basınçlı ventilasyon desteği gerekti. Altı (%20.6) hasta kaybedildi. Pnömotoraksın bilateral olması, öyküde kardiyopulmoner resüsitasyon yapılmış olması ve mekanik ventilatör uygulaması sırasında pnömotoraks gelişmesi (p< 0.05) hastalarda anlamlı derecede mortaliteyi artıran nedenler olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, yenidoğan, mortalite.
SUMMARY
Evaluation of predisposing and prognostic factors in neonatal pneumothorax cases
Ayşegül ZENCİROĞLU1, Cumhur AYDEMİR2, Ahmet Yağmur BAŞ2, Nihal DEMİREL2

1 Department of Neonatal, Dr. Sami Ulus Children's Hospital, Ankara, Turkey.
2 Dr. Sami Ulus Children's Hospital, Ankara, Turkey.
In this study, we evaluated epidemiologic properties, risk factors, clinical course and prognostic factors of 29 newborn babies diagnosed as pneumothorax between January 2003 - March 2005 in Dr. Sami Ulus Children's Hospital Neonatal Intensive Care Unit. Frequency of pneumothorax was 1.3% in hospitalized patients. Predisposing risk factors were detected as pneumonia (n= 13), transient tachypnea of newborn (n= 7), respiratory distress syndrome (n= 5), meconium aspiration syndrome (n= 3), positive pressure ventilatory treatment (n= 5), perinatal asphyxia (n= 5), cardiopulmonary resuscitation (n= 4) and in one patient risk factor was not identified. Most common risk factor was pneumonia in terms while respiratory distress syndrome and positive pressure ventilatory treatment in preterms. Twenty three patients were treated with chest tube drainage. In 13 patients (45%) mechanical ventilation treatment was required. Six patients (20.6%) expired. Presence of bilateral pneumothorax, application of cardiopulmonary resuscitation, and receiving mechanical ventilation were detected as factors increasing mortality (p< 0.05).
Key Words: Pneumothorax, neonatal, mortality.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU,
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
Telsizler, ANKARA - TURKEY
e-mail: azenciroglu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır