Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut astım atağı tedavisinde nebülize budesonidin klinik etkinliği
Dane EDİGER1, Funda COŞKUN2, Esra KUNT UZASLAN2, Eser GÜRDAL YÜKSEL2,
Mehmet KARADAĞ2, Ercüment EGE2, Oktay GÖZÜ2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Akut astım tedavisinde kullanılan nebülize budesonid (NB) topikal antiinflamatuvar etki sağlayabilir ve sistemik kortikosteroidlere (SC) alternatif olabilir. Bu çalışmada, akut astımı olan erişkin hastalarda NB ile SC'nin akciğer fonksiyonları ve klinik bulgular üzerine olan etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kliniğimize akut astım tanısı ile yatırılan 30 hasta (K/E: 26/4; ortalama yaş= 47.1 ± 2.1 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar üç gruba ayrıldı; Grup I yalnızca NB ile tedavi edildi (4 mg/gün), Grup II yalnızca SC ile (1 mg/kg/gün metilprednizolon), Grup III NB ile birlikte SC aldı. Solunum fonksiyonları ve solunum semptom skorları çalışmanın başında ve yedi gün boyunca her sabah ölçüldü ve kaydedildi. Solunum fonksiyon parametreleri tüm gruplarda çalışmanın yedinci gününde başlangıca göre anlamlı şekilde artış gösterdi (p< 0.05), gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05). FEV1 % beklenen düzeyleri Grup I ve III'te ilk günden itibaren istatistiksel olarak anlamlı artış gösterirken (p< 0.05), Grup II'de beşinci güne kadar anlamlı değişiklik bulunmadı. Ortalama semptom skorları Grup I'de ikinci günde, diğer iki grupta ise dördüncü günde istatistiksel yönden anlamlı şekilde azaldı (p< 0.05). Akut astım atağı ile hastaneye yatan hastalarda SC olsun ya da olmasın verilen NB tedavisi, hava yolu obstrüksiyonunu ve semptomları tedavinin ilk gününde düzeltmekte ve bu etkisi yedi gün devam etmektedir. NB'nin güvenilirliğine ve SC ile karşılaştırılabilir etkilerine bakıldığında orta-ağır şiddetteki astım ataklarında alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Budesonid, nebülize, sistemik kortikosteroid, astım atağı, etkinlik.
SUMMARY
Clinical effectiveness of nebulised budesonide in the treatment of acute asthma attacks
Dane EDİGER1, Funda COŞKUN2, Esra KUNT UZASLAN2, Eser GÜRDAL YÜKSEL2,
Mehmet KARADAĞ2, Ercüment EGE2, Oktay GÖZÜ2

1 Department of Allergic Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey.
Nebulized budesonide (NB) might offer topical anti-inflammatory activity and be an alternative to systemic corticosteroid (SC) in the treatment of acute asthma. The aim of this study was to compare the effect of NB with SC on lung function and clinical findings of adult patients with acute asthma. Thirty patients admitted to clinic with asthma attack (F/M: 26/4; mean age: 47.1 ± 2.1 years) were enrolled to the study. The patients were randomized into three groups; Group I were treated with NB alone (4 mg/day), Group II SC alone (1 mg/kg/day methylprednisolone), Group III NB plus SC. Pulmonary functions and respiratory symptom scores were measured and recorded before and during 7 days of study. Spirometric parameters significantly improved in all groups at 7th day significantly (p< 0.05) without a difference among groups (p> 0.05). FEV1 % levels increased significantly at the first day of study in Group I and III (p< 0.05), but didn't change in Group II until 5th day of study. The mean symptom scores decreased significantly at the second day in Group I (p< 0.05), and at the 4th day in other groups. NB with or without SC improved successfully airway obstruction and symptoms in patients hospitalized with acute asthma attack as the 1st treatment day in comparison with SC alone and this effect lasted for 7 days. Regarding the superior safety profile and comparable efficacy with SC, NB might be an alternative to the patients with moderate-severe asthma attacks.
Key Words: Budesonide, nebulized, systemic corticosteroid, asthma attack, efficacy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Dane EDİGER,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,
16059 Görükle, BURSA - TURKEY
e-mail: ediger@uludag.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır