Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalar ile sigara içenlerde
hava yolu inflamasyonu ve lenfosit alt tiplerinin analizi
Ahmet Selim YURDAKUL1, Nevin TACİ HOCA2, Filiz ÇİMEN2, Şükran ATİKCAN2,
Tuğrul ŞİPİT2, Melike ATASEVER2, Mustafa BALCI3

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
3 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gelişiminde, sigara içimi, genetik ve çevresel etkenlerin yanında, hava yollarında oluşan kronik inflamasyonun da rolü olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, KOAH'ı olan olgular ile sigara içen sağlıklı kişiler arasında hava yollarında oluşan inflamasyonun farklı olup olmadığını araştırmak amaçlandı. Çalışmaya KOAH tanısı konulan 18 hasta ile sigara içen, ancak KOAH gelişmemiş 17 kişi olmak üzere toplam 35 olgu alındı. Olguların tümüne fiberoptik bronkoskopi (FOB) uygulanarak bronkoalveoler lavaj (BAL) alındı. BAL sıvılarında hücre sayımı ve dağılımı ile lenfosit alt tiplerinin analizi yapıldı. Stabil KOAH'lı olguların BAL sıvısındaki nötrofil sayısının sağlıklı sigara içen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p< 0.001), makrofaj sayısının ise anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı (p< 0.001). BAL sıvılarında lenfosit alt tiplerinin analizi açısından sigara içen grup ile KOAH grubu karşılaştırıldığında, CD4+ T ve CD8+ T-lenfosit oranları sigara içen grupta daha yüksek bulunmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Sonuç olarak; stabil KOAH'lı olguların BAL sıvısındaki en önemli hücresel değişiklik, kronik hava akımı kısıtlamasında çok önemli bir rolü olan nötrofillerin artış göstermesi ve makrofajların azalmasıdır.
Anahtar Kelimeler: KOAH, bronkoalveoler lavaj, inflamasyon.
SUMMARY
Airway inflammation and lymphocyte subset analysis in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy smokers
Ahmet Selim YURDAKUL1, Nevin TACİ HOCA2, Filiz ÇİMEN2, Şükran ATİKCAN2,
Tuğrul ŞİPİT2, Melike ATASEVER2, Mustafa BALCI3

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
2 Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center, Ankara, Turkey,
3 Yuksek Ihtisas Heart Education and Research Hospital, Ankara, Turkey.
Chronic airway inflammation is reported to have an important role for the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in addition to smoking, genetic and environmental factors. The present study was aimed to investigate whether the airway inflammation differed in subjects with stable COPD and healthy smokers. A total of 35 subjects (18 patients with COPD and 17 healthy smokers) were enrolled in this study. Bronchoalveolar lavage (BAL) was performed via fiberoptic bronchoscope in all subjects and cell counts and profiles and lymphocyte subset were analyzed in BAL fluids. The number of neutrophils in BAL of subjects with stable COPD was significantly higher than that of the healthy smokers (p< 0.001), and the number of macrophages was significantly lower than that of the healthy smokers (p< 0.001). Although CD4+ T:CD8+ T lymphocyte ratio was higher in healty smokers, the difference was not significant (p> 0.05). As a result, the most marked cellular change in BAL of subjects with stable COPD is the increase in neutrophils and decrease in macrophages, suggesting a very important role in the chronic airflow limitation.
Key Words: COPD, bronchoalveolar lavage, inflammation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet Selim YURDAKUL,
Balkiraz Mahallesi Bucak Sokak
Yükselbaba Apartmanı, No: 31/7
Abidinpaşa, ANKARA - TURKEY
e-mail: ayurdakul@gazi.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır