Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik obstrüktif akciğer hastaları ve astımlılarda indükte balgamda MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri
Mukadder ÇALIKOĞLU1, Ali ÜNLÜ2, Lülüfer TAMER2, Eylem ÖZGÜR1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım, hava yolları ve akciğerde yapısal değişikliklerle seyreden hastalıklar olup, bu süreçte metalloproteinazların rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı; stabil dönemdeki KOAH ve astımlı hastaların hava yollarındaki matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) ve matriks metalloproteinaz doku inhibitörü (TIMP)-1'in düzeylerini belirlemek ve sağlıklılarla karşılaştırmaktır. Yirmiiki stabil KOAH, 20 stabil astımlı hasta ve 15 sağlıklı kontrolün indükte balgamında MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri ELISA ticari kitleri kullanılarak ölçüldü. MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri hasta gruplarında sağlıklı kontrollere göre yüksekti. KOAH hastalarında MMP-9 ve TIMP-1 kontrol grubundan anlamlı yüksekti (sırayla; p= 0.0001, p= 0.0001). Benzer şekilde astım hastalarında MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri de kontrol grubundan daha yüksekti (sırayla; p= 0.005, p= 0.002). Ancak MMP-9 düzeyleri hasta grupları arasında anlamlı farklılık göstermezken (p= 0.29), TIMP-1 düzeyleri KOAH'lı hastalarda belirgin yüksekti (sırayla; 96.2 ± 58.2, 52.8 ± 52 µg/mg protein, p= 0.0001). Atopik astım hastalarında TIMP-1 düzeyleri nonatopik astımlılara göre anlamlı olmamakla beraber hafifçe yüksekti (p> 0.05). Tüm gruplarda solunum fonksiyon testleri ile TIMP-1 düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon yokken, KOAH'lılarda FEV1 L, astımlılarda da FVC % değerleri arasında korelasyon bulundu. Bilinen patogenetik farklılıklara rağmen, proteaz-antiproteaz düzeylerinde her iki hasta grubunda da izlenen bu artış bronşiyal ve parankimal düzeyde oluşan yapısal değişikliklerle ilişkili olabilir ve artmış proteaz/antiproteaz düzeylerini düzenlemeyi hedefleyen yeni tedavi stratejileri KOAH ve bazı astım hastaları için umut verici olabilir.
Anahtar Kelimeler: KOAH, astım, proteaz/antiproteaz aktivite.
SUMMARY
MMP-9 and TIMP-1 levels in the sputum of patients with chronic obstructive pulmonary disease and asthma
Mukadder ÇALIKOĞLU1, Ali ÜNLÜ2, Lülüfer TAMER2, Eylem ÖZGÜR1

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey,
2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma are associated with morphological changes in airway and lung and metalloproteinases are tought to play a role in this destruction. The aim of this study is to compare the levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases (TIMP)-1 in the airways of COPD and asthma patients in stable period. We measured MMP-9 and TIMP-1 levels in the induced sputum of 20 asthma, 22 COPD patients in stable period and 15 healthy controls. MMP-9 and TIMP-1 levels were measured by using ELISA kits. MMP-9 and TIMP-1 levels were higher in patient groups than the controls. In COPD patients MMP-9 and TIMP-1 were significantly higher than the controls (respectively; p= 0.0001, p= 0.0001). Similarly, in asthma patients MMP-9 and TIMP-1 levels were higher than the controls (respectively; p= 0.005, p= 0.002). However, while there were no significant difference in MMP-9 levels between the patient groups (p= 0.29), TIMP-1 levels were significantly higher in COPD patients (96.2 ± 58.2 versus 52.8 ± 52 µg/mg protein, respectively, p= 0.0001). Atopic asthma patients TIMP-1 levels were slightly higher than non-atopic asthma patients (p> 0.05). There was no significant correlation between FEV1 and MMP-9 or TIMP-1 levels in all groups. Although known pathogenetic differences in COPD and asthma, the increases in protease-antiprotease levels in both two patient groups may be associated with bronchial and parenchimal morphological changes. New treatment strategies which are focused on modulating of increased protease-antiprotease levels may be give a hope to patients with COPD and asthma.
Key Words: COPD, asthma, protease/antiprotease activity.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MERSİN - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır