Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Orta şiddetli KOAH olgularında ipratropium bromür ve formoterolün
egzersiz kapasitesine etkileri arasında fark var mıdır?
Öznur AKKOCA YILDIZ, Zeynep Pınar ÖNEN, Gizem DEMİR, Banu ERİŞ GÜLBAY, Sevgi SARYAL,
Gülseren KARABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Antikolinerjik ilaçlar ile uzun etkili ?2-agonist ilaçların kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nda egzersiz kapasitesini iyileştirdiğine dair değişik bulgular vardır. Fakat iki ilacın karşılaştırmalı olarak alındığı çift-kör çalışmalar yeterli sayıda değildir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, bu olgularda ipratropium bromür ve formoterolün egzersiz kapasitesine olan etkisini karşılaştırmak ve egzersiz kapasitesi ile fonksiyonel parametreler arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktı. Bu çalışma çift-kör, randomize ve iki periyod crossover olarak planlandı. KOAH polikliniğinde takip edilen 10 stabil, gönüllü KOAH olgusu çalışmaya dahil edildi. İlk vizitte tüm veriler kaydedildi. Bir hafta sonra tüm bazal testleri; solunum fonksiyon testleri ve kardiyopulmoner egzersiz testleri yapıldı, daha sonra hastalar iki hafta süreyle günde dört kez 40 µg ipratropium bromür veya günde iki kez 12 µg formoterol kullandı. Bir haftalık ilaçsız periyoddan sonra ilaç bir diğeri ile değiştirildi. Her bir tedavi periyodu sırasında tüm testleri tekrarlandı. Hastalardan dokuzu erkek, biri kadındı ve ortalama yaş 51.1 ± 5.45 yıl idi, tüm olgular ağır sigara içicisiydi, hafif-orta seviyelerde KOAH'ları vardı (FEV1= %69, FEV1/FVC= %68). Formoterol ile FEV1, FEV1/FVC'de belirgin iyileşme gözlenirken, ipratropium ile FEV1, FEF25-75, pik oksijen kullanımı ve dakika ventilasyonda düzelme izlendi. Bununla beraber her iki tedavi sonrasında da egzersiz sürelerinde belirgin artışlar izlendi. Her iki ilacın egzersiz kapasitesine ve fonksiyonel parametrelere olan etkileri arasında belirgin fark izlenmedi. Biz bu çalışmada, KOAH'lı olgularda formoterol ve ipratropium bromür tedavilerinin benzer şekilde egzersiz kapasitesinde iyileşmeye neden olduklarını gözledik. Egzersiz kapasitesindeki bu iyileşme FEV1'deki iyileşme ile oldukça ilişkiliydi.
Anahtar Kelimeler: KOAH, egzersiz kapasitesi, formoterol, ipratropium bromür.
SUMMARY
Is there any difference between effects of ipratropium bromide and formoterol on exercise capacity in moderate COPD patients?
Öznur AKKOCA YILDIZ, Zeynep Pınar ÖNEN, Gizem DEMİR, Banu ERİŞ GÜLBAY, Sevgi SARYAL,
Gülseren KARABIYIKOĞLU

Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
The effects of anticholinergic agents or long acting ß2-agonists on exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) improves various out come measures but there is not enough double-blind study which included comparison of different medications. The aim of this study was to compare the effect of ipratropium bromide and formoterol on exercise capacity and also to determine the relationship between this improvement in functional parameters and exercise capacity for each treatment in patients with COPD. This study was performed as randomized, double blind and two period crossover design. Ten volunteer stable COPD patients were recruited from outpatient COPD clinic. At the initial visit medical data were recorded. One week later baseline measurements; pulmonary function tests and cardiopulmonary exercise testing were performed, afterwards, patients recieved ipratropium bromide 40 µg four times a day or formoterol 12 µg two times a day for two weeks. After a washout period, medications were crossed for another two weeks. After each of tratment period, all tests were performed. Nine subjects were male and mean age was 51.1 ± 5.45 years, all of them were heavy smokers, level of COPD was mild to moderate (FEV1= 69%, FEV1/FVC= 68%). While formoterol significantly improved FEV1, FEV1/FVC %, ipratropium significantly improved FEV1, FEF25-75, peak oxygen uptake and minute ventilation. Moreover, both of the medications increased exercise time. There were no differences between effects of ipratropium bromide and formoterol on exercise capacity and functional parameters. We observed that ipratropium bromide and formoterol have similar improvement in exercise capacity in COPD patients. The improvement in exercise capacity also correlated with increase in FEV1.
Key Words: COPD, exercise capacity, formoterol, ipratropium bromide.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci Hastanesi, Cebeci, ANKARA - TURKEY
e-mail: akkoca@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır