Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Vorikonazol ile tedavi edilen dirençli pulmoner ve serebral aspergilloz olgusu
Eyüp Sabri UÇAN1, Vildan AVKAN OĞUZ2, Özkan GÜNGÖR3, Aşkın GÜLŞEN1,
Nurbanu UĞURAL SEZAK2, Kemal Can TERTEMİZ1, Emel CEYLAN1, Aydanur KARGI4,
Pınar BALCI5, Emel ADA5, Aydın ŞANLI6

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,
6 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
İnvaziv pulmoner aspergillozis (İPA) immünsüpresif olgularda fungal akciğer infeksiyonlarının en sık nedenidir. Bu hastalıkta tanı güç, tedavi süresi değişken ve mortalite yüksektir. Serebral tutulumun eşlik ettiği olgularda prognoz daha da kötüdür. Usual interstisyel pnömoni nedeniyle takip edilen kortikosteroid ve azotioprin tedavisi alan hasta baş ağrısı ve ani görme kaybı nedeniyle başvurdu ve yapılan tetkikler sonrasında İPA ve serebral aspergillozis tanısı aldı. Olguya serebral ve pulmoner tutulum nedeniyle amfoterisin B lipid kompleks tedavisi verildi. Yanıt alınamaması üzerine hastaya vorikonazol tedavisi başlandı. İntraserebral etkinliği daha iyi olduğu bilinen vorikonazol ile başarılı bir şekilde tedavi edilen olguyu sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Vorikonazol, serebral aspergillozis, immünsüpresyon.
SUMMARY
A case of resistant pulmonary and cerebral aspergillosis succesfully treated with voriconazole
Eyüp Sabri UÇAN1, Vildan AVKAN OĞUZ2, Özkan GÜNGÖR3, Aşkın GÜLŞEN1,
Nurbanu UĞURAL SEZAK2, Kemal Can TERTEMİZ1, Emel CEYLAN1, Aydanur KARGI4,
Pınar BALCI5, Emel ADA5, Aydın ŞANLI6

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
2 Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine,
  Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
3 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
4 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
5 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,
6 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.
Invasive pulmonary aspergillosis (IPA) is the most common fungal pulmonary infection in immunocompromised patients. In this disease, it is hard to diagnose, it's therapy process is variable and mortality is high. Prognosis is even worse in the cases which have cerebral aspergillosis. The patient was following up as a diagnosis of usual interstitial pneumonia and treating with corticosteroids and azothiopurine. Patient attented our clinic with headache and lose of vision. IPA and cerebral aspergillosis was the diagnosis as his examinations. Amphotericine B lipid complex treatment were given because of pulmonary and cerebral aspergillosis. Voriconazole was the second threapy because of the no response. Voriconazole is more effective in cerebral aspergillozis and treated this patient succesfully.
Key Words: Voriconazole, intracerebral aspergillosis, immunosupression.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Özkan GÜNGÖR,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Balçova, İZMİR - TURKEY
e-mail: drozkangungor@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır