Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı
Zeynep AYTEMUR SOLAK, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ertürk ERDİNÇ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Sigara içenlerin %15-20'sinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gelişmektedir. Sigara içimi ile yıllık FEV1 düşüşü hızlanırken, bu düşüşü yavaşlatan en önemli faktörün sigaranın bırakılması olduğu saptanmıştır. Bu prospektif çalışmada, KOAH'lı olguların sigarayı bırakma başarısı ve bunu etkileyen faktörler, yanı sıra sigarayı bırakmanın yıllık FEV1 düşüşüne etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Sigarayı bırakma polikliniğimize başvuran 65 ardışık KOAH'lı olgu çalışmaya alınmış; benzer yaş ve cinsiyet özellikleri olan 50 sağlıklı sigara içen olgu kontrol grubu olarak seçilmiştir. Her iki gruba da yalnız yoğun destek tedavisi, yoğun destek + nikotin replasman tedavisi veya yoğun destek + bupropion HCL tedavisi uygulanmış ve bir yıllık sigarayı bırakma başarıları değerlendirilmiştir. Olguların demografik özelliklerinin ve KOAH anamnezlerinin sigarayı bırakma başarısına etkisi olmadığı gözlenmiştir. Bir yıl sonunda KOAH grubunda sigarayı bırakma oranı %29 iken, kontrol grubunda %49 olarak bulunmuştur (p< 0.05). Uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin sigarayı bırakma başarısı üzerine üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir. Bir yıl sonunda sigarayı bırakmış KOAH olgularında yıllık FEV1 düzeyleri 29 mL artarken, içmeyi sürdürenlerde 25 mL azalmıştır (p> 0.05). Çalışmamızda sigarayı bırakma polikliniğine başvuran KOAH'lı olguların sigarayı bırakma başarısının sağlıklı sigara içicilerine göre daha düşük olduğu ve bırakanlarda yıllık FEV1düşüşünün azaldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KOAH, sigarayı bırakma, FEV1.
SUMMARY
Success of smoking cessation in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Zeynep AYTEMUR SOLAK, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ertürk ERDİNÇ

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey.
Smoking causes chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in 15 to 20% of smokers. Smoking accelerates the annual rate of FEV1 decline, whereas it was demonstrated that smoking cessation is the major factor that reduces this decline. The aims of this prospective study were to assess the success rate and factors affecting smoking cessation, besides, to evaluate the effect of cessation on annual FEV1 decline. Sixty-five consecutive patients with COPD and as a control group 50 age- and sex-matched healthy smokers who were admitted to our smoking cessation clinic were enrolled in the study. Intensive behavioral therapy alone or with nicotine replacement therapy or bupropion HCL was given to both groups and success rate of smoking cessation after one year was assessed. It was shown that demographic features of the subjects and the history of COPD had no effect on success of smoking cessation. At the end of one year the rate of smoking cessation was 29% in patients with COPD and 49% in the control group (p< 0.05). All different therapy interventions had similar effects on smoking cessation. The annual FEV1 values increased 29 mL in quitters and decreased 25 mL in patients continuing smoking (p> 0.05). In this study, we concluded that the success of smoking cessation in COPD patients admitted to the smoking cessation clinic was significantly lower than healthy smokers and annual FEV1 decline was decreased in quitters.
Key Words: COPD, smoking cessation, FEV1.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zeynep AYTEMUR SOLAK,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
35100 Bornova, İZMİR - TURKEY
e-mail: zaasolak@med.ege.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır