Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Referans bir göğüs hastalıkları hastanesinde hemoptizili hastaların analizi
Ebru ÜNSAL, Deniz KÖKSAL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Tuğrul ŞİPİT

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara.
ÖZET
Göğüs uzmanları, çeşitli hastalıklara bağlı ortaya çıkabilen ve tedirgin edici bir semptom olan hemoptiziyle sıklıkla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, referans bir göğüs hastalıkları hastanesinde hemoptizinin en sık nedenlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmaya, üç aylık bir çalışma süresi içinde, hastanemiz acil servisine hemoptizi yakınmasıyla başvuran tüm hastalar alındı. Çalışmaya dahil edilen 143 (106'sı erkek, 37'si kadın) hastanın yaş ortalaması 48 ± 17 yıldı. Her hastanın tıbbi öyküsü alındı, fizik muayenesi yapıldı ve akciğer grafisi çekildi. Balgamda aside dirençli basil (ARB), toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), fiberoptik bronkoskopi (FOB), ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi, ekokardiyografi, kulak-burun-boğaz muayenesi ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi seçilmiş hastalarda yapılan ileri incelemelerdi. Hemoptizinin en sık nedenleri bronşektazi (%22.4), akciğer kanseri (%18.9), aktif tüberküloz (%11.2) ve inaktif tüberkülozdu (%10.5). Balgamda ARB bakılması 102 hastada yapıldı ve bunların %15.6'sında pozitif bulundu. Toraks BT 102 hastada çekildi ve %81.3'ünde patoloji saptandı. FOB 46 hastada yapıldı ve hastaların %67.4'ünde kanama odağı tespit edildi. Sonuç olarak; hastanemizde hemoptizinin en sık nedenleri bronşektazi, akciğer kanseri ve tüberkülozdu. Bu bulguya dayanarak, hemoptizili bir hastaya tanısal yaklaşımda, ilk olarak; tıbbi öykü alınmasının, fizik muayenin yapılıp, akciğer grafisi çekilmesinin; ikinci olarak balgamda ARB bakılmasının; üçüncü olarak toraks BT çekilmesinin ve son olarak da FOB yapılmasının gerektiği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Bronşektazi, etyoloji, hemoptizi, akciğer kanseri, tüberküloz.
SUMMARY
Analysis of patients with hemoptysis in a reference hospital for chest diseases
Ebru ÜNSAL, Deniz KÖKSAL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Tuğrul ŞİPİT

Department of Chest Diseases, Atatürk Training and Research Hospital for Chest Disease and
Thoracic Surgery, Ankara, Turkey.
Chest physicians frequently come across with the symptom hemoptysis, an alerting symptom which may result from a wide variety of disorders. In this study, we aimed to determine the main causes of hemoptysis in a reference hospital for chest diseases. All the patients who admitted to our emergency clinic with hemoptysis during three months of study period were included in the study. The mean age of 143 patients (106 males, 37 females) who were included in this study was 48 ± 17 years. Medical history, physical examination and chest radiography were performed for each patient. Sputum examination for acid fast bacilli, computed tomography of thorax, fiberoptic bronchoscopy, ventilation-perfusion scintigraphy, echocardiography, ear-nose-throat examination and upper gastrointestinal system endoscopy were the further diagnostic investigations for selected patients. Bronchiectasis was the most common cause of hemoptysis (22.4%), followed by lung cancer (18.9%), active tuberculosis (11.2%), and inactive tuberculosis (10.5%). Sputum smear for acid fast bacilli was performed in 102 patients and were positive in 15.6% of them. Computed tomography of thorax was performed in 102 patients and was pathologic in 81.3% of them. Fiberoptic bronchoscopy was performed in 46 patients and localized the bleeding site in 67.4% of them. In conclusion, the most common causes of hemoptysis were bronchiectasis, lung cancer and tuberculosis in our hospital. Based on this finding, we suggest that, the diagnostic approach to the patients presenting with hemoptysis should include first a detailed medical history, physical examination, and chest radiography; second sputum smear for acid fast bacilli; third computed tomography of thorax and lastly fiberoptic bronchoscopy.
Key Words: Bronchiectasis, etiology, hemoptysis, lung cancer, tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Deniz KÖKSAL,
Feneryolu sokak No: 5/21
06010 Etlik, ANKARA - TURKEY
e-mail: deniz_koksal@yahoo.coms
[ PDF ]
<< Geri Yazdır