Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Toplum kökenli pnömonilerin ağırlığının değerlendirilmesinde C-reaktif protein,
lökosit sayısı ve eritrosit sedimentasyon hızının yeri
Ahmet BİRCAN, Özlem KAYA, Münire GÖKIRMAK, Önder ÖZTÜRK, Ünal ŞAHİN, Ahmet AKKAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta.
ÖZET
Bu çalışmada, İngiliz Toraks Derneği (BTS) ve Türk Toraks Derneği (TTD) toplum kökenli pnömoni (TKP) tanı ve tedavi kılavuzlarına göre değerlendirilen olgularda, başvuru anındaki ortalama C-reaktif protein (CRP) düzeyi, lökosit sayısı ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) değerleri ile pnömoni şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya 2003-2005 yılları arasında kliniğimize başvuran erişkin yaştaki TKP olguları alındı. Başvuru anındaki öyküleri, fizik muayene bulguları, hemogram, ESH, CRP düzeyleri ve diğer tetkik sonuçları hasta dosyalarından sağlandı. Hastalar BTS ve TTD kılavuzlarına göre gruplandırıldı. Hastaların 70 (%75.3)'i erkek, 23 (%24.7)'ü kadındı (ortalama yaş: 47.2 yıl). BTS'ye göre pnömoni şiddeti ile CRP ve lökosit sayısı (sırasıyla p= 0.037, p= 0.01), TTD'ye göre pnömoni şiddeti ile CRP, lökosit sayısı ve ESH düzeyleri (sırasıyla p= 0.000, p= 0.014, p= 0.015) arasında pozitif korelasyon olduğu bulundu. TTD pnömoni gruplarında, ortalama CRP düzeyi yönünden grup 1 ve 3 arasında; grup 1 ve 4 arasında; grup 2 ve 3 arasında (sırasıyla p= 0.006, p= 0.041, p= 0.05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. TTD'ye göre hastanede yatarak tedavi uygulanan hastalarda ortalama CRP (103.2 ± 76.4 mg/L), lökosit (19.8 ± 9.5 x 103/µL) ve ESH (57.2 ± 26.8 mm/saat) değerlerinin ayakta tedavi uygulanan hastalardaki ortalama CRP (53.2 ± 52.8 mg/dL), lökosit (14.6 ± 5.4 x 103/µL ) ve ESH (43.1 ± 25.9 mm/saat) değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek oldukları tespit edildi (sırasıyla p= 0.000, p= 0.001, p= 0.012). İnflamasyonun kuvvetli bir göstergesi olan CRP düzeyinin pnömoninin şiddeti ile ilişkili olduğu ve yüksek düzeylerinin hastaneye yatış kararında yararlı olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, hastaneye yatış, ağırlık faktörleri, C-reaktif protein.
SUMMARY
C-reactive protein, leukocyte count and ESR in the assessment of severity of community-acquired pneumonia
Ahmet BİRCAN, Özlem KAYA, Münire GÖKIRMAK, Önder ÖZTÜRK, Ünal ŞAHİN, Ahmet AKKAYA

Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
This study aimed to evaluate the relations between the levels of CRP, leukocyte count and ESR on admission and the severity of pneumonia according to the criteria of Turkish Thoracic Society (TTS) and British Thoracic Society (BTS) CAP guidelines. This study included the adult patients with CAP admitted to our clinic between the years 2003-2005. The history, physical findings, hemogram, ESR, the levels of CRP and the results of other laboratory investigations were obtained from the medical records. The patients were grouped according to BTS and TTS guidelines. The mean age was 47.2 years; 70 patients (75.3%) were male and 23 patients (24.7%) were female. The severity of pneumonia according to BTS criteria was correlated with the levels of CRP and leukocyte count (p= 0.037, p= 0.01, respectively). The severity of pneumonia according to TTS criteria was correlated with the levels of CRP, leukocyte count and ESR (p= 0.000, p= 0.014, p= 0.015, respectively). Among TTS pneumonia groups, there were statistically significant differences between groups 1 and 3; groups 1 and 4; groups 2 and 3 (p= 0.006, p= 0.041, p= 0.05, respectively) for mean CRP levels. The mean levels of CRP (103.2 ± 76.4 mg/L), leukocyte count (19.8 ± 9.5 x 103/µL) and ESR (57.2 ± 26.8 mm/hour) were statistically significantly higher in inpatients than the mean levels of CRP (53.2 ± 52.8 mg/dL), leukocyte count (14.6 ± 5.4 x 103/µL) and ESR (43.1 ± 25.9 mm/hour) in outpatients (p= 0.000, p= 0.001, p= 0.012, respectively) according to TTS. It is considered that CRP, a powerful marker of inflammation, is related with severity of pneumonia and a high level of CRP may be useful to make a decision about hospitalisation.
Key Words: Community-acquired pneumonia, hospitalisation, severity, C-reactive protein.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet BİRCAN,
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
32200 Çünür, ISPARTA - TURKEY
e-mail: ahbircan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır