Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuk ve kadın tüberkülozlu olguların saptanmasında temaslı taramasının önemi;
İstanbul'da retrospektif bir olgu-kontrol çalışması
Zeki KILIÇASLAN, Ayşenur AMASYA, Çağlar ÇUHADAROĞLU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, İstanbul'da temaslı taramasının tüberküloz (Tbc) kontrolüne olası katkılarının ortaya konulmasıdır. Semptomla başvurup tanı konulan Tbc'li hastalarla, temaslı taramasında saptanan hastalar cinsiyet, yaş ve Tbc tipleri açısından karşılaştırıldı. Çalışma 1999-2000 yıllarında pasif yöntemle tanı konulan Tbc olguları (P-Tbc) içinden randomize seçilen 640 ve aktif yöntemle tanı konulan (A-Tbc) 419 olgu olmak üzere 1059 olguyu kapsamaktadır. P-Tbc'li hastaların %27 (174/640)'si kadın, %73 (466/640)'ü erkek iken, bu oran A-Tbc'liler içinde %46 (193/419) ve %54 (226/419) idi  (p= 0.0001). P-Tbc'li olgulardan %3.4 (22/640)'ü, A-Tbc'li olgulardan ise %7.8 (33/419)'i 0-14 yaş grubunda bulunuyordu (p= 0.002). Çalışma, İstanbul'da Tbc'li hastaların yakın temaslılarının taranmasının, önemli sayıda bulaştırıcı olgunun bulunmasını sağlaması yanında, kadın ve çocuk hastaların tanı şansını da artırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Pasif tüberküloz, aktif tüberküloz.
SUMMARY
The importancy of contact tracer in detection of childhood and female TB cases; a retrospective case-control study in Istanbul.
Zeki KILIÇASLAN, Ayşenur AMASYA, Çağlar ÇUHADAROĞLU

Department of Chest Disease, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
We compared age, sex and the forms of disease between the group consisted of patients admitted to dispensaries by symptoms and the other group consisted of patients found by screening of the contacts. Study covers randomly selected 640 patients from the group diagnosed by passive methods (P-Tbc) and 419 patients from the group diagnosed by active methods (A-Tbc) in Istanbul dispensaries between 1999-2000. Data, since 1997 in Istanbul Union against Tbc, were taken from the central archives. Of P-Tbc cases, 27% (174/640) was female, 73%(466/640) was male. Of A-Tbc cases, 46% (193/419) was female and 54% (226/419) was male (p= 0.0001). While 3.4% of P-Tbc cases (22/640) was between 0-14 years old, it was 7.8% (33/419) in the A-Tbc group (p= 0.002). Study shows that screening the tuberculosis patients' close contact give us an important numbers of contagious cases. It also seems how to increase the female and child tuberculosis patients diagnosing.
Key Words: Passive tuberculosis, active tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zeki KILIÇASLAN,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: izakaslan@e-kolay.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır