Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Afyonkarahisar ili ilköğretim okulu öğrencilerinde habitüel horlama ve uyku ile
ilişkili solunum bozukluğu prevalansı
Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ziya KARA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu çocukların %0.7-3'ünü etkilemektedir ve horlama, önemli bir semptomudur. Çalışmamızda Afyonkarahisar il merkezinde ilköğretim okulu öğrencilerinde habitüel horlama ve uyku ile ilişkili solunum bozukluğu prevalansını değerlendirmeyi amaçladık. Afyonkarahisar il merkezinde üç eğitim bölgesinde toplam 41 ilköğretim okulu mevcuttur. Her eğitim bölgesinden rastgele seçilen bir okula ve o okuldaki tüm öğrencilere anket formu dağıtıldı. Dağıtılan 1100 anket formunun kabul edilebilir olarak doldurulan 786 (%71.5)'sı değerlendirilmeye alındı. Öğrencilerin 407 (%51.8)'si kız, 379 (%48.2)'u erkekti. Yaş ortalaması 9.9 ± 2.0 (7-15) idi. Habitüel horlama sıklığı %4.8 olarak bulundu. Cinsiyete göre bakıldığında, ara sıra horlayanlar ve habitüel horlaması olanlar, hiç horlaması olmayanlara göre, erkeklerde anlamlı olarak daha fazlaydı. Uyku bozukluğuna bağlı solunum semptomları sıklığı, habitüel horlaması olanlarda anlamlı olarak daha fazla bulundu. Anne ve babanın sigara içme sıklığı, çocuğun yanında sigara içmeleri, habitüel horlayanlar grubunda daha yüksekti, ancak gruplararası anlamlı farklılık yoktu. Hiperaktivite semptomları habitüel horlayanlarda anlamlı olarak daha fazlaydı. Çalışmamızda habitüel horlaması olanlarda, hiç horlamayanlara göre, okul başarısı 10.9 kat daha düşük bulundu. Bu nedenle çocuklarda obstrüktif uyku apne sendromu semptomlarının sorgulanması ve şüpheli durumlarda tanısal inceleme ve tedavinin yapılması ile morbiditenin azalacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, prevalans, horlama, uykuda solunum bozukluğu.
SUMMARY
Prevalence of habitual snoring and sleep-disordered breathing in primary school children in Afyonkarahisar
Obstructive sleep apnea syndrome affects 0.7-3% of children and snoring is an important symptom. We aimed to evaluate the prevalence of habitual snoring and sleep-disordered breathing in primary school students in Afyonkarahisar city. There are 41 primary schools in üç education regions in Afyonkarahisar city. One school from each region was randomly selected and all the students in that school were given a questionnaire. Of the 1100 given questionnaires 786 (71.5%) were filled in adequately and were accepted for evaluation. Of the students 407 (51.8%) were girls and 379 (48.2%) were boys. Mean age was 9.9 ± 2.0 (7-15). The prevalence of habitual snoring was found as 4.8%. With regard to gender, occasional snoring and habitual snoring was significantly more prevalant than never snoring in boys. The prevalence of sleep disordered breathing symptoms was found to be significantly higher in habitual snorers. Maternal and paternal smoking frequency and passive smoke exposure was more common in habitual snorers but there were no significant differences among the groups. Hyperactivity symptoms were significantly higher in habitual snorers. In our study, school performance was found to be 10.9 folds lower in habitual snorers than non-snorers. We think that questionning the obstructive sleep apnea syndrome symptoms in children and performing diagnostic procedures and treatment when suspected will decrease the morbidity.
Key Words: Children, prevalence, snoring, sleep-disordered breathing.
Yazışma Adresi:
Dr. Fatma FİDAN,
Hattat Karahisar Mahallesi
4. Sokak Kaya Apartmanı No: 7,
03200, AFYON - TURKEY
e-mail: drffidan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır