Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Bcl-2 gen ekspresyonunun dağılımı ve prognostik değeri
Ayşe YILMAZ1, İsmail SAVAŞ1, Serpil DİZBAY SAK2, Adem GÜNGÖR3, Akın KAYA1,
Ebru SERİNSÖZ2, Berna SAVAŞ2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Bu çalışmada, küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı almış hastaların parafin bloklarında Bcl-2 dağılımının saptanması, Bcl-2 ile tümör evresi arasındaki ilişkinin saptanması, Bcl-2 ekspresyonunun prognostik önemini ve yaşam süresiyle ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Aralık 1996-Kasım 1999 tarihleri arasında kliniğimizde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan 16 hasta ile Ekim 1996-Mayıs 1998 tarihleri arasında fakültemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde KHDAK tanısı almış 30 hasta olmak üzere toplam 46 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kliniğimizde takip edilen 16 (%34.8) hastanın tanısı fiberoptik bronkoskopla bronş mukoza biyopsisi ile, göğüs cerrahisinde takip edilen 30 (%65.2) hastanın tanısı ise cerrahi rezeksiyon (lobektomi, pnömonektomi) materyallerinde konmuştur. Bu çalışmada, 46 adet olgunun arşivinde mevcut olan %10'luk formalin fiksasyonu ve rutin doku takibi ile hazırlanmış parafin bloklarından elde edilen 4-6 μ kalınlıktaki hemotoksilen-eozin (HE) ile boyanmış kesitleri kullanılmıştır. 4-6 μ kalınlıktaki kesitler, polilizin ile kaplanmış lamlara alınmıştır. Kesitlere rutin deparafinizasyon işlemi uygulanmıştır. Tüm olgulara Bcl-2 antikorları ile immünhistokimyasal boyama yapılmıştır. Çalışmamızda 46 hastadan 9 (%19.6)'una ait olan kesitte pozitif boyanma gözlerken, 37 (%80.4)'sinde hiç boyanma gözlemedik. Yassı hücreli tümörlü 32 (%25) olgunun sekizinde boyanma gözlenirken, 24 (%75)'ünde boyanma olmamıştır. Hücre tipi adenoma olan 11 hastanın ve hücre tipi adenoskuamöz olan iki hastanın hiçbirinde (%100) boyanma olmamıştır. Büyük hücreli bir hastanın kesitinde ise pozitif boyanma (%100) saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bcl-2 geni, KHDAK.
SUMMARY
Distribution of Bcl-2 gene expression and its prognostic value in non-small cell lung cancer
The aim of this study was to determine the expression of Bcl-2 gene and prognostic importance of Bcl-2 expression in paraffin embedded blocks of patients diagnosed with non-small cell lung cancer (NSCLC). This study included the retrospective analysis of overall 46 patients diagnosed with NSCLC in our clinic between 1996 and 1999. In 16 (34.8%) patients, the diagnosis was made on biopsy of bronchial mucosa and in 30 (65.2%) patients, on materials obtained by surgical resection (lobectomy and pneumonectomy). We reviewed the sections 4-6 μ in size and stained with Hemotoxylin-Eosine (HE) obtained from paraffin embedded blocks and fixed by 10% formalin. These sections are transferred on to slides covered with poly-L-lysine, then deparaffinization was made. In all cases, immunohistochemical staining with Bcl-2 antibodies was performed. Positive staining was observed in 9 (19.6%) patients, but not in 37 (80.4%) patients. Out of 32 cases with squamous cell tumor, 8 (25%) were observed to have positive staining in their sections, but 24 (75%) were not so. No staining was observed in 11 cases whose cell type was adenoma and two cases whose cell type was adenosquamos (100%). Staining was present in the section of one case with large cell (100%). Median survival time was 36.6 months in cases in which staining was observed and 6.10 months in cases in which staining was not observed, with a significant difference (p< 0.05). In conclusion, the rate of survival was higher in cases in which staining was present.
Key Words: Bcl-2 gene, NSCLC.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayşe YILMAZ,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Dikimevi, ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır