Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sekseniki tüberküloz menenjitli olgunun değerlendirilmesi
Gönül ŞENGÖZ1, Kadriye KART YAŞAR1, Filiz YILDIRIM1, Şemsinur KARABELA1, Sema GÜLDÜREN1,
Özlem A. AYDIN1, Ahmet ŞENGÖZ2, Denef BERZEG1, Özcan NAZLICAN1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Tüberküloz menenjit (TBM), ekstrapulmoner tüberkülozun en sık olmasa da en ciddi klinik formudur. Günümüzde teşhisi, tedavisi ve bunların zorluklarına paralel olarak ortaya çıkan ciddi komplikasyonları, önemli bir sağlık problemidir. Çalışmamızda Ocak 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında kliniğimizde takip ve tedavi ettiğimiz 82 TBM'li hasta, klinik ve laboratuvar özellikleri açısından incelenmiştir. Hastalarımızın %52'si kadın, %48'i erkek, yaş aralığı 15-70 yıl ve ortalaması 32'dir. Tanı; anamnez, klinik ve laboratuvar özellikleri, beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ve radyolojik görüntüleme teknikleri yardımıyla konmuştur. Kliniğimize başvurduklarında hastalarımızın %59'u evre II, %29'u evre I ve %23'ü evre III olarak saptanmıştır. En sık şikayetler baş ağrısı (%87), bulantı-kusma (%63) ve ateş (%45); en sık saptanan bulgular, ense sertliği (%70) ve şuur değişikliği (%57) olmuştur. Hastaların %94'ünde BOS'ta pleositoz, %87'sinde BOS glikozunda düşme ve %82'sinde BOS proteininde artma saptanmıştır. Çalışmamızda 82 hastanın 40'ında BOS'tan Löwenstein-Jensen (LJ) besiyerinde Mycobacterium tuberculosis izole edilmiştir (%49). Kranial görüntülemede 19 hastada tüberkülom, 13 hastada bazal menenjit ve 11 hastada hidrosefali; akciğer grafisinde %28 oranında miliyer görünüm, %26 oranında aktif infiltrasyon ve kaviter imaj saptanmıştır. Hastaların %88'ine dörtlü antitüberküloz tedavi ve %75'ine deksametazon tedavisi verilmiş; 56 (%68.3) hasta tamamen, 14 (%17) hasta hafif ve 4 (%4.9) hasta ağır nörolojik sekelle iyileşmiş ve tedaviye rağmen 8 (%9.8) hasta kaybedilmiştir.
Sonuç olarak TBM, mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir infeksiyon hastalığıdır. Prognozu, hastaların başvuru evresine göre değişik seyredebilir. Şüphelenildiğinde tanının erken konması ve tedavinin zamanında yapılması, komplikasyonları ve mortaliteyi etkileyecek en önemli faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, menenjit, prognoz, sekel.
SUMMARY
Evaluating 82 cases of tuberculous meningitis
Tuberculous meningitis (TBM) is not the most common but the most serious clinical form of extrapulmonary tuberculosis. Serious complications resulting from difficulties in diagnosis and treatment of the disease makes it an important health problem. In our study, 82 patients with TBM, followed up in our clinic between January 1998-December 2002, are evaluated with their clinical and laboratory properties. 52% of our patients were females, 48% were males and their ages ranged from 15 to 70 with a mean of 32 years. The diagnosis was based on patients' history, clinical and laboratory properties, cerebrospinal fluid (CSF) findings and radiographic findings. 59% of our patients were grade II clinically, 29% were grade I, and 23% were grade III. Mostly observed complaints were headache (87%) and nausea-vomiting (63%) and fever (45%) and mostly seen physical findings were stiff neck (70%), alterations in consciousness (57%). Pleocytosis in CSF was detected in 94%, low CSF glucose level in 87%, and elevated CSF protein level in 82% of the patients. From CSF samples of 40 patients, out of total 82, Mycobacterium tuberculosis was isolated on Loewenstein-Jensen medium (49%). Nineteen patients had tuberculomas, 13 had basal meningitis, and 11 had hydrocephalus on cranial radiographic studies. 28% had miliary pattern and 26% had active infiltration and cavities on chest roentgenogram. A four-drug antituberculous regimen was administered for 88% of the patients and dexamethasone treatment was administered for 75%; 56 (68.3%) patients recovered from the illness, 14 (17%) patients had slight and 4 (4.9%) patients had serious neurological sequeales and 8 (9.8%) patients died in spite of tuberculous therapy.
As a conclusion, TBM is an infectious disease with high morbidity and mortality rates. Various prognosis patterns may be observed according to the clinical grade of the patient on application. When suspected, an early diagnosis and early treatment of the disease are the most important factors which effect complication and mortality rates.
Key Words: Tuberculous, meningitis, prognosis, sequel.
Yazışma Adresi:
Dr. Gönül ŞENGÖZ,
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
Aksaray, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: drgonul@hasekihastanesi.gov.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır