Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türk popülasyonunda CYP1A1 Msp1 gen polimorfizminin akciğer kanseri gelişimindeki rolü
Adalet DEMİR1, Sedat ALTIN1, İsrafil DEMİR1, Vedat KÖKSAL2, Ümran ÇETİNÇELİK2,
S. İbrahim DİNÇER1

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Bölümü, İstanbul.
ÖZET
Sitokrom P450 1A1 (CYP1A1) metabolik enzimlerini kodlayan genlerdeki polimorfizm, kişilerin akciğer kanserine olan duyarlılığındaki değişikliklere katkıda bulunuyor olabilir. CYP1A1'in akciğer karsinogenezindeki rolü, düşük düzeyli karsinojen maruziyetinde daha da önemli olabilir. Çalışmamızda CYP1A1 gen polimorfizmi, sağlıklı ve akciğer kanserli Türk popülasyonunda araştırıldı. Bu vaka kontrol çalışmasına 31 akciğer kanserli hasta ve randomize olarak seçilen 37 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. DNA örnekleri tam kandan alındı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı. CYP1A1 Msp1 (-/+ veya +/+) polimorfizm prevalansı akciğer kanserli hastalarda %19.4; buna karşın kontrol grubunda %16.2 idi ve fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (OR= 1.24, 95%CI= 0.36-4.32, p= 0.74). Akciğer kanserinin histopatolojik analizinde histopatolojik tip ile CYP1A1 Msp1 polimorfizmi arasında bir ilişki saptanmadı (p= 0.6). Spesifik biyomarkerlar kullanılarak yapılan genetik çalışmaların akciğer kanser riskinin izlenmesinde yararlı olacağı umut edilir. Güvenli ve doğru istatistiksel bilgiler için çok merkezli kohort çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, genetik polimorfizm, moleküler epidemiyoloji, CYP1A1 gen polimorfizmi.
SUMMARY
The role of CYP1A1 Msp1 gene polymorphisms on lung cancer development in Turkey
Polymorphisms for genes encoding the metabolic enzymes cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) might contribute to the variability in individual susceptibility to lung cancer. The role of CYP1A1 in lung carcinogenesis might be more important at low levels of exposure to carcinogens. In our study, CYP1A1 gene polymorphisms were investigated in healthy subjects and lung cancer patients in Turkish population. This case-control study encompassed 31 lung cancer patients and randomly selected 37 healthy individuals in control group. DNA samples, extracted from the whole blood were amplified using polymerase chain reaction (PCR) method. The prevalence of CYP1A1 Msp1 (-/+ or +/+) polymorphism in the lung cancer patients was 19.4%, compared to 16.2% in control group but the result was not statistically significant (OR= 1.24, 95% CI= 0.36-4.32, p= 0.74). Another important result obtained in this study is that 16.2% of Turkish population carries a CYP1A1 Msp1 polymorphism. The analysis of patients by histological type of lung cancer showed no association between histopathologic type of lung cancer and CYP1A1 Msp1 polymorphism (p= 0.6). Genetic researches using specific biomarkers are expected to be helpful in monitorizing the risk of lung cancer. Multicenter cohort studies are necessary to be able to obtain reliable and correct statistical information.
Key Words: Lung cancer, genetic polymorphism, molecular epidemiology, CYP1A1 gene polymorphism.
Yazışma Adresi:
Dr. Adalet DEMİR,
Yüzyıl Mahallesi, Kışla Caddesi,
Yeşil Zengibar Sitesi, A-3 Blok, Daire: 9,
Bağcılar, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: dradalet@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır