Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astımlı ve KOAH'lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-α düzeyi arasındaki ilişki#
İlknur BAŞYİĞİT, Füsun YILDIZ, Elif YILDIRIM, Haşim BOYACI, Ahmet ILGAZLI

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli.
ÖZET
Obezite ile astım ve düşük vücut kitle indeksi (VKİ) ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) varlığının ilişkili olduğu önceki çalışmalarda ortaya konmuştur. VKİ değerlerindeki azalmada tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) düzeylerinin rolü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, astımlı ve KOAH'lı hastalarda balgam ve serum TNF-α düzeylerini tespit etmek ve bu değerlerin VKİ ile ilişkisini saptamaktır. Çalışmaya 30 adet orta persistan astım ve 26 orta-ağır stabil KOAH tanılı birey dahil edildi. VKİ değerleri belirlenen hastalarda hipertonik salin ile balgam indüklendi ve serum TNF-α tetkiki için kan alındı. Astımlı ve KOAH'lı hastalar arasında yaş, balgam ve serum TNF-α düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanırken (balgam TNF-α: Astım; 513 ± 151 pg/mL-KOAH: 333 ± 126 pg/mL, p< 0.001; serum TNF-α: Astım; 332 ± 114 pg/mL-KOAH: 197 ± 81 pg/mL, p< 0.001), VKİ açısından fark tespit edilmedi (astım; 28 ± 5.7-KOAH; 26.6 ± 12.9, p= 0.1). VKİ değerlerine göre hastalar zayıf, normal, şişman ve obez olmak üzere dört gruba ayrıldılar. Astımlı hastaların 12 (%40)'si obez ve 11 (%36)'i şişman olarak değerlendirilirken, KOAH'lı hastaların 9 (%34)'u zayıf olarak değerlendirildi. Bu dört grup balgam-serum TNF-α ve sigara içimi açısından karşılaştırıldığında ne astımlı ne de KOAH'lı hastalarda anlamlı fark tespit edilmedi. Balgam ve serum TNF-α düzeyleri ile VKİ arasında korelasyon izlenmezken, KOAH'lı hastalarda serum TNF-α ile sigara öyküsü ve hastalık süresi arasında anlamlı korelasyon saptandı. Astımlı hastaların çoğu şişman ve obez grupta iken KOAH'lılarda böyle bir farklılık tespit edilmemiştir. İndüklenmiş balgam TNF-α düzeylerinin, VKİ ile ilişkili olduğu bilinen serum TNF-α düzeylerine ek bir katkısı saptanamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Vücut kitle indeksi, astım, KOAH, TNF-α.
SUMMARY
Body mass index and serum and sputum TNF-α levels relation in asthma and COPD
Previous studies have revealed the relationship between asthma with obesity and low body mass index (BMI) with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) is thought to be related with low BMI. The aim of this study was to determine sputum and serum TNF-α levels in patients with COPD and asthma and to evaluate whether these parameters had correlation with BMI. Thirty patients with moderate persistent asthma and 26 patients with moderate -severe COPD were included. After BMI values were calculated, sputum was induced by inhalation of hypertonic saline solution and blood was drawn for analysis of serum TNF-α levels. There were significant differences in age, serum and sputum TNF-α levels between asthma and COPD subjects (Sputum TNF-α: asthma; 513 ± 151 pg/mL-COPD: 333 ± 126 pg/mL, p< 0.001; Serum TNF-α: asthma; 332 ± 114 pg/mL-COPD: 197 ± 81 pg/mL, p< 0.001), however there was no difference in BMI (asthma; 28 ± 5.7-COPD; 26.6 ± 12.9, p= 0.1). Patients were divided into four categories according to their BMI values as underweight, normal, overweight and obese. In asthmatics; there were 12 (40%) obese and 11 (36%) overweight patients while 9 (34%) of COPD patients were underweight. No significant difference was observed among these four groups according to serum-sputum TNF-α and smoking history both in asthmatics and in COPD subjects. While there was no correlation between BMI and serum- sputum TNF-α levels, BMI was significantly correlated with both smoking history and duration of disease in COPD patients. As a result, most of the asthmatic patients were described as overweight and obese while no such variation was noted in the COPD patients. The induced sputum TNF-α levels has no additional benefit on serum TNF-α.
Key Words: Body mass index, asthma, COPD, TNF-α.
#  Bu çalışma, 27 Nisan-1 Mayıs 2004 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi'nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun YILDIZ,
P.K. 14, 41900 Derince, KOCAELİ - TURKEY
e-mail: dr_basyigit@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır