Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Periferik iskemi reperfüzyonun akciğerdeki nitrozatif etkileri ve
"caffeic acid phenethyl ester"in koruyucu rolü
Mukadder ÇALIKOĞLU1, Ali ÜNLÜ2, Nehir SUCU3, Savaş AKTAŞ4, Lülüfer TAMER2, İlker ÇALIKOĞLU5

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı,
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı,
5 Mersin Devlet Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Mersin.
ÖZET
İskemi-reperfüzyon (İR), mikrovasküler fonksiyonların bozulması sonucu lokal ve sistemik inflamatuvar yanıt ile yaygın hasar oluşturabilen bir süreçtir. En sık etkilenen uzak organlar akciğerler ve kardiyovasküler sistemdir. Çalışmamızda İR bağımlı, endotelyal ve mikrovasküler fonksiyonlardaki bozulmayla oluşabilen akciğer hasarında nitrozatif markerların etkisini inceledik. Antioksidan özellikleri ileri sürülen "Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE)"in İR sürecinde nitrik oksitle ilişkili hasarı önlemedeki rolünü araştırdık. Yirmiiki yetişkin erkek Wistar rat, yedi kontrol, yedi İR ve sekiz İR + CAPE olmak üzere üç gruba ayrıldılar. İR ve CAPE + İR grubundaki ratlarda sağ bacak torakanter majör düzeyinde 8 saat İR oluşturuldu ve CAPE + İR grubundakilere reperfüzyondan önce 10 µM CAPE verildi. Reperfüzyon sonunda kan, bronkoalveoler lavaj (BAL) ve akciğer dokusu elde edildi. Serumda nitrit ve nitrat düzeyleri, BAL miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, akciğer dokusunda 3-nitrotirozin (3-NT) seviyeleri ve akciğerde lökosit infiltrasyonu araştırıldı. İR ve kontrol grubu karşılaştırıldığında nitrat, MPO ve lökosit infiltrasyonunda artış gözlemlenirken, nitrit ve 3-NT düzeylerinde önemli değişikliğe rastlanılmadı. CAPE kullanımı ile nitrat düzeyleri (p< 0.0001), MPO aktivitesi (p< 0.0001) ve peribronşiyal/perivasküler lökosit düzeylerini anlamlı ölçüde azaltırken (c2= 27.163, p= 0.0001), doku 3-NT seviyelerinde önemli bir değişikliğe yol açmadı. Sonuç olarak, periferik İR sistemik inflamatuvar yanıt ve endotelyal fonksiyon bozukluğuna yol açarak uzak organları etkileyebilir ve bu zararlı etkilerin CAPE ile önlenebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: "Caffeic acid phenetyl ester", iskemi-reperfüzyon, akciğer.
SUMMARY
The nitrosative effect of peripheral ischemia-reperfusion on lung and preventive of caffeic acid phenethyl ester
Ischemia-reperfusion (IR) is characterized by microvascular disfunction and this involves both direct effected organ and remote organ by systemic inflamatory respons. These remote effects of IR are most frequently observed in the lung and cardiovascular system.  In this study we aim to determine lung damage which induced IR, and endothelial and microvascular disfunction using nitrosavive markers. Previous studies suggest that caffeic acid phenethyl ester (CAPE) has some antioxidant effects. Therefore, we also investigated whether it has a role associated with nitric oxide during IR condition. Twenty-two adult male Wistar rats were divided into three groups: control (n= 7), IR (n= 7), and CAPE + IR (n= 8). 8 h IR period was performed on right hindlimb in the IR and the CAPE with IR group. In the CAPE with IR group, animals received CAPE 10 µM 1 h before the reperfusion. At the end of the reperfusion period, blood, bronchoalveolar lavage (BAL) and lung tissue were obtained, and were used for biochemical and histopathological examination. There was a significantly elevation in serum nitrate, BAL MPO, and leukocyte infiltration in the lung in the IR group compared to the CAPE + IR group. But, serum nitrite and lung 3-NT levels were not different between these groups. While nitrate (p< 0.0001), MPO (p< 0.0001) and leukocyte infiltration (c2= 27.163, p= 0.0001), reduce by using CAPE before reperfusion, tissue 3-NT levels did not change. In conclusion, peripheral IR leads to systemic inflammatory responses and endothelial disfunction-induced NO production, and these harmful effects may reduced by CAPE.
Key Words: Caffeic acid phenethyl esther, ischemia reperfusion, lung.
Yazışma Adresi:
Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
33079, MERSİN - TURKEY
e-mail: mcalikoglu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır