Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberküloz plörezide plevra sıvısı gamma interferon düzeyinin tanısal değeri
Barış POYRAZ1, Akın KAYA1, Aydın ÇİLEDAĞ1, Alev ÖKTEM2, Uğur GÖNÜLLÜ1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Düzen Laboratuvarı, Ankara.
ÖZET
Tüberküloz (TB), dünyada infeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin en sık görülen sebebidir. TB plörezi ise, eksüda niteliğindeki plevra sıvılarının en sık görülen sebeplerindendir ve hastalığın doğası gereği, konvansiyonel yöntemler tanı koymada hala istenilen etkinlikte değildir. Bu çalışmada, Eylül 2001 ve Eylül 2002 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'ne plevra sıvısıyla başvuran 45 hastanın sıvılarında adenozin deaminaz (ADA) ve gamma interferon (γ-IFN) düzeylerini belirledik. Bu 45 hastadan 15'inde TB plörezi, 20'sinde malign plevra sıvısı ve 10'unda ise transüda niteliğinde plevra sıvısı mevcuttu. Plevra sıvısı γ-IFN düzeyi için "cut-off" değeri 12 pg/mL olarak belirlendi. Buna göre, transüda niteliğindeki sıvıların hepsinde, 20 malign sıvıdan 19'unda ve 15 TB plöreziden ikisinde plevra sıvısı γ-IFN düzeyleri "cut-off" değerinin altında saptandı. Eksüda niteliğindeki sıvılarda, γ-IFN'nin sensitivite ve spesifisitesi sırasıyla %87 ve %95 olarak hesaplandı. Plevra sıvısı ADA düzeyinin sensitivitesi %86, spesifisitesi ise %100'dü. TB plörezide plevra sıvısı ADA düzeyi, TB dışı sıvılara göre anlamlı derecede yüksek saptandı. Sensitivite ve spesifisite açısından ise, plevra sıvısı ADA düzeyleri ve plevra sıvısı γ-IFN düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sonuç olarak, TB plörezi tanısında plevra sıvısı γ-IFN düzeyinin değerli bir test olduğunu gösterdik. Bu testin, rutin olarak kullanıma girdiğinde, konvansiyonel invaziv testlere iyi bir alternatif olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tanı, gamma interferon.
SUMMARY
Diagnostic significance of gamma-interferon in tuberculous pleurisy
We studied ADA and gamma interferon (γ-IFN) levels in pleural fluid of 45 cases presenting with pleural effusion to the Ankara University School of Medicine Chest Diseases Hospital between September 2001 and September 2002. Fifteen patients had TB pleurisy, 20 patients had malignant pleurisy and 10 patients had transudative pleural effusion. The cut-off value for pleural fluid γ-IFN levels were 12 pg/mL. According to this, all patients with transudative effusions, 19 of 10 patients with malignant effusions and 2 of 15 patients with tuberculous (TB) effusions had pleural fluid ?-IFN levels under the cut-off value. In exudative effusions, sensitivity and specificity of γ-IFN were 87% and 95% respectively. The sensitivity of pleural fluid ADA levels was 86% and specificity of pleural fluid ADA levels was 100%. Pleural fluid ADA levels in TB effusions were significantly higher than the non-TB effusions. Also there were no statistically significant differences between pleural fluid ADA and γ-IFN levels according to sensitivity and specificity. As a result, we have shown that γ-IFN is a valuable test in diagnosis of TB pleurisy. We think that when it is used routinely, it will be a good alternative to the conventional invasive diagnostic tests.
Key Words: Tuberculosis, diagnosis, gamma-interferon.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: akaya@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır