Türkçe       English

<< Geri Yazdır
İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu
Hande D. İKİTİMUR1, Fatma TOKER1, Tunçalp DEMİR1, A. Kürşat BOZKURT2, Nurhayat YILDIRIM1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH) tanısında video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), son yıllarda gittikçe artan sıklıkta kullanılan bir yöntem olmuştur. Hastaların klinik, fizik muayene, biyokimyasal ve radyolojik incelemesi sonucunda varılan ön tanıları ile, VATS sonucu elde edilen materyalin patolojik değerlendirilmesi sonucu ulaşılan tanı arasında belirgin farklar olabilmektedir. Çalışmamızda, VATS sonucunda klinik tanıyla farklı patolojik tanı elde edilen beş olgu incelenmiştir. Klinik ve radyolojik ön tanıları lenfanjiyoleiomiyomatozis, hipersensitive pnömonisi ve idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) (iki olgu) olan dört olguya başlangıçta, asidorezistan basil (ARB) pozitif saptanan akciğer tüberkülozlu bir olguya ise tedavinin üçüncü ayında regresyon olmaması üzerine VATS uygulanmıştır. Olguların tümünde patolojik tanılar klinik tanıdan farklı olarak bulunmuştur. Lenfanjiyoleiomiyomatozis düşünülen 22 yaşındaki kadın hastada patolojik tanı histiyositozis-X olarak bulunurken, hipersensitive pnömonisi ön tanısı olan 55 yaşındaki kadın hastada sarkoidoz, İPF düşünülen 58 yaşında erkek hastada nonspesifik interstisyel pnömoni saptandı. ARB pozitif saptanan fakat üç aylık takipte klinik ve radyolojik gerileme olmayan 62 yaşındaki olgu ile İPF düşünülen 65 yaşındaki erkek hastada VATS sonucunda bronkoalveoler karsinom tanısı konmuştur. Sonuç olarak; VATS'ın interstisyel akciğer hastalığı ön tanısı ile değerlendirilen olgularda kesin tanı için kullanılması gereken en önemli tanı yöntemlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: VATS, interstisyel akciğer hastalığı.
SUMMARY
Videothoracoscopic lung biopsy in the diagnosis of interstitial lung disease
Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) is a diagnostic method, used with increasing frequency in recent years, in the diagnosis of interstitial lung diseases. There are significant differances in the diagnosis of diseases which are diagnosed with clinical, biochemical and radiological investigation and with pathological evaluation of material obtained by VATS. In our study, five patients with different clinical and VATS guided pathological diagnosis, were analyzed. VATS was applied to four patients with clinical and radiological diagnosis of lymphangioleiomyomatosis, hypersensitivity pneumonitis and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) (two patients) at the beginning and to another patient with pulmonary tuberculosis (Tbc) who was ARB positive and no regression could be achieved with anti-Tbc treatment at the third month. Clinical and pathological diagnosis was different in all patients. In a 22 year old female, who was thought to be lymphangioleiomyomatosis, was pathologically diagnosed as histiocytosis-X; in a 55 year old female, who was thought to be hypersensitivity pneumonitis, was diagnosed as sarcoidosis; in a 58 year old male, who was thought to be IPF, was diagnosed as nonspecific interstitial pneumonia. Sixty-two year old patient with ARB positive pulmoner Tbc who had no clinical and radiological regression with three month anti-Tbc therapy, and 65 year old male patient who was thought to be IPF were diagnosed by VATS as bronchoalveolar carcinoma. In conclusion; VATS is one of the most important methods for definite diagnosis of interstitial lung diseases, in patients with interstitial involvement.
Key Words: VATS, interstitial lung disease.
Yazışma Adresi:
Dr. Tunçalp DEMİR,
İnönü Caddesi İntaş Çamlık Sitesi B-Blok D 19
Sahrayıcedid, 81080, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: tuncalp@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır