Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri
Atilla G. ATICI1, Levent ERKAN1, Serhat FINDIK1, Oğuz UZUN1, Bedri KANDEMİR2

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Samsun.
ÖZET
Bu çalışmada, kliniğimizde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı alan hastaların klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Ocak 1988-Ocak 1999 tarihleri arasında kliniğimizde KHDAK tanısı alan hastalar çalışma grubunu oluşturdu. Çalışma grubunun dosya ve kayıtları; hastaların demografik özellikleri, öyküleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar değerleri, tanısal işlemler, radyolojik bulgular ve evreleme çalışmaları gibi bilgiler yönünden retrospektif olarak gözden geçirildi. Çalışma grubu 564 (506'sı erkek, 58'i kadın) hastadan oluşmaktaydı. Ortalama yaşları 60 yıl (28-97) idi. Hastalarımızın %87'si halen sigara içmekte veya geçmişte içmiş olanlardı. Başvuru esnasındaki en sık semptomlar öksürük, balgam ve dispne idi. En yaygın radyolojik bulgu çapı 4 cm'den büyük düzensiz sınırlı, santral bir kitle görünümü idi. Tanı değişik yöntemlerle alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik olarak incelenmesi ile konuldu. Bronkoskopi hastaların %83'ünde tek tanı aracı idi. Biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi sonucunda %85.8 skuamöz hücreli karsinom, %10.3 adenokarsinom, %1.4 büyük hücreli karsinom, %0.45 adenoskuamöz karsinom ve %2.1 tipi net olarak ayırt edilemeyen KHDAK tanıları konuldu. Tüm hastalarda yapılan evreleme çalışmaları, hastaların %85'inin IIIB ve IV evrelerinde tanı aldıklarını gösterdi. Metastazların en sık kemiklere daha sonra da sırası ile beyin ve karaciğere olduğu görüldü. Çalışmamızda hastalarımızda skuamöz hücreli karsinom uluslararası kaynaklarda bildirilenden çok daha yüksek bir yüzde ile en yaygın histopatolojik tip idi. Evre IIIB ve evre IV'teki hastaların yüzdeleri kaynaklardaki diğer çalışmalardan daha yüksekti.
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, demografik faktörler, tanı, histopatoloji, evreleme.
SUMMARY
Clinical features of non-small cell lung cancer cases
The aim of this study was to evaluate the clinical features of non-small cell lung cancer (NSCLC) cases that were diagnosed in our clinic. The patients who were diagnosed as NSCLC in our clinic between January 1988 and January 1999 were comprised the study group. The files and records of the study group were retrospectively reviewed to identify patients and all the data including demographic characteristics, history, physical examination findings, laboratory values, diagnostic procedures, radiologic findings and staging procedures. The study group included 564 patients (506 male, 58 female). The mean age was 60 years (28-97). 87% of the patients were current smokers or ex-smokers. The most frequent symptoms on admission were cough, sputum, and dyspnea. The most common radiologic finding was a central mass with a diameter of more than 4 cm with an irregular border. The diagnosis was established by histopathologic examination of biopsy specimens obtained by various means, in which bronchoscopy was the sole means of diagnosis in 83% of the patients. Histopathologic examination of the biopsy specimens resulted as follows: 85.8% squamous cell carcinoma, 10.3% adenocarcinoma, 1.4% large cell carcinoma, 0.45% adenosquamous carcinoma, and 2.1% undifferentiated NSCLC. Staging procedures that were done in all patients revealed that 85% of the patients were diagnosed at the stage IIIB and IV. Metastasis was most frequently to the bones followed by brain and liver. In our study squamous cell carcinoma was the most common histopathologic type with a higher percentage than the previous reports in the literature. The percentages of stage IIIB and IV were also higher in our study than previous papers in the literature.
Key Words: Non-small cell lung cancer, demographic factors, diagnosis, histopathology, staging.
Yazışma Adresi:
Dr. Serhat FINDIK,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
55139, Kurupelit, SAMSUN - TURKEY
e-mail: serhatf@omu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır