Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ailesel kanser hikayesi ve akciğer kanseri
Zeynep TOPU, Füsun ÜLGER, Numan NUMANOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Akciğer kanserinde aile hikayesini destekleyen çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada; kliniğimizde 1995-2000 yılları arasında tanı konan 1500 kişilik akciğer kanserli hasta grubu ile ailede kanser hikayesi olanların eşlerinden oluşan 600 kişilik kontrol grubu üzerinde akciğer kanserinin ailesel yatkınlığı araştırıldı. Yüz hastanın kendisiyle, 1400 hastanın birinci dereceden yakınıyla görüşüldü. Kanser açısından aile hikayesi pozitif olan 600 olgu vardı. Kanser hastaları ve kontrol grubu, ailelerinde akciğer ve/veya diğer organ kanserli kişiler açısından sorgulandı. Aynı zamanda hastalar ve kontrol grubu, kendileri ve aile üyelerinin sigara alışkanlıkları açısından sorgulandı. Sonuçta; 1500 akciğer kanserli hastanın %40'ında kanser açısından aile hikayesi pozitifliği vardı. Bu pozitifliğin %51.8'ini akciğer kanseri, %35.5'ini gastrointestinal sistem kanserleri, %12.7'sini diğer sistem kanserleri (meme, larenks, prostat, kemik) oluşturuyordu. Kontrol grubunda ise kanser açısından aile hikayesi pozitifliği %5.0 idi (p< 0.001). Akciğer kanserli kişilerin ailelerinde akciğer kanseri ve gastrointestinal sistem kanserlerinin anlamlı derecede yüksek olduğu gösterilerek genetik geçiş hipotezi desteklendi.
Anahtar Kelimeler: Ailesel kanser hikayesi, akciğer kanseri.
SUMMARY
Familial history of cancer and lung cancer
There are many studies supporting the family history in lung cancer. In this study, we observed 1500 with lung cancer cases diagnosed between the years 1995-2000 in our clinic, and investigated family tendency of lung cancer in a control group including partners of 600 patients with family history of cancer. We conducted face-to-face interviews with 100 patients with lung cancer, and with first degree relatives of the other 1400 patients with lung cancer. There were 600 positive family history of cancer. Control populations were matches of the cancer patients with positive family history of cancer. Cases and controls were asked to report on their family history of cancer, as well as smoking status of family members. In conclusion, in 40% of 1500 patients with lung cancer, there was positive family history of lung cancer with regard to malignity. This positive family history of cancer was consisted of 51.8% lung cancer, 35.5% digestive cancer and 12.7% other cancers such as breast, larynx, prostate and bone. In control group, the value of the positive family history of lung cancer with regard to malignity was 5.0% (p< 0.001). These results support the hypothesis of a genetic susceptibility by showing that the patients with lung cancer have significantly more positive family history of lung cancer and digestive cancer.
Key Words: Familial cancer history, lung cancer.
Yazışma Adresi:
Dr. Zeynep TOPU,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06100, Cebeci, ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır