Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi
Suat FİTOZ*, Çetin ATASOY*, Aydın YAĞMURLU**, Akın KAYA***, Ergin ÇİFTÇİ****,
Erdal İNCE****

      *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı,
    **  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
   ***  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
****  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada trakeobronşiyal sistem patolojisi düşünülen pediatrik yaş grubu olgularda üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntülemenin rolü araştırıldı. Aralarında yabancı cisim aspirasyonu, dıştan bası, edinsel trakeoözefageal fistül, entübasyon sonrası darlık ve bronşa açılmış kavite şüphesinin bulunduğu 11'i erkek, 6'sı kız toplam 17 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların yaşları iki hafta ile 12 yıl arasında değişmekte olup, ortalama yaş 3.3 yıl idi. İncelemeler spiral BT cihazı ile, trakeobronşiyal sistemi içerecek şekilde aksiyal planda 3 mm kesit kalınlığı ve 4.5 mm/saniye kayma hızı ile gerçekleştirildi. Aksiyal görüntülerden standart algoritma ile 1.5 mm aralıklarla rekonstrüksiyonlar oluşturuldu. Sonrasında ham görüntülerden uygun yazılım programları ile yüzey gölgeleme metodu kullanılarak trakeobronşiyal ağacın üç boyutlu ve sanal bronkoskopik görüntüleri elde edildi. Rijid bronkoskopi ile karşılaştırmalı değerlendirmede yabancı cisim aspirasyonu bulunan beş olguda obstrüksiyon düzeyi sanal BT inceleme ile net olarak ortaya konuldu. Sanal BT'de bronkoskopiden farklı olarak yabancı cisim natürü anlaşılamadı ya da mukustan ayrımı yapılamadı. Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle incelenen ve sanal bronkoskopisi normal olan olgulardan rijid bronkoskopi yapılanların tümünde sonuçlar normaldi. BT incelemede aksiyal kesitlerin değerlendirilmesinde ayrıca atelektazi, hava hapsi, peribronşiyal kalınlaşma ve infiltrasyonlar da net olarak ortaya kondu. Trakeit olgusunda sanal bronkoskopide endolüminal değerlendirme normalken bronkoskopide nekrotizan plaklar izlendi. Dıştan bası olgularında üç boyutlu incelemeler darlık bölgesi ve derecesini belirlemede yeterli iken, aksiyal kesitler tıkayıcı lezyon natürünü de ortaya koyabildi. Bir olguda ayrıca üç boyutlu ve sanal incelemede sağ trakeal bronş saptandı. Üç boyutlu BT inceleme ile solunum yolu tıkayıcı patolojileri doğru bir şekilde lokalize edilebilmektedir. Sanal incelemeler özellikle şüpheli olgularda bronkoskopi gibi invaziv işlemlere olan gereksinimi ortadan kaldırabilmektedir. Sanal bronkoskopi ile trakeobronşiyal sistem varyasyonları da ortaya konabilirken, mukozal detayın değerlendirilememesi tekniğin en büyük dezavantajıdır.
Anahtar Kelimeler: Sanal bronkoskopi, yabancı cisim aspirasyonu, bilgisayarlı tomografi, çocuk.
SUMMARY
Three-Dimensional Computed Tomography in Acquired Pediatric Airway Diseases
To investigate the role of three-dimensional computed tomography (CT) in pediatric tracheobronchial diseases. Eleven male, six female patients aged from two weeks to 12 years (mean age, 3.3 years) were referred to spiral CT with a preliminary diagnosis of foreign body aspiration, extrinsic airway compression, acquired tracheoesophageal fistula, post-intubation stenosis, and bronchial erosion by a cavitary lung lesion. Tracheobronchial tree was scanned with 3 mm collimation, 1.5/1 pitch, 1.5 mm reconstruction interval, and standart reconstruction algorithm. Surface-rendered three-dimensional images and virtual bronchoscopic images were created from the axial raw data. Three-dimensional and virtual bronchoscopy findings were compared with findings of bronchoscopy. Virtual bronchoscopy revealed the level of obstruction in five patients with foreign body aspiration, but failed to disclose the nature of the aspirated foreign body and distinguish between a foreign body and mucoid obstruction. Virtual bronchoscopy correctly ruled out foreing body aspiration in four patients. Axial CT images also showed extraluminal findings including atelectasis, air trapping, peribronchial thickening, and infiltrations. In a patient with tracheitis virtual bronchoscopy failed to identify necrotic plaques observed in bronchoscopy. In patients with extrinsic compression, three-dimensional images showed the site and degrees of stenosis, whereas axial images revelaed the cause of compression. In one patient, an anomalous tracheal bronchus was demonstrated on three-dimensional and virtual bronchoscoy images. Three-dimensional CT can localize tracheobronchial obstructions accurately. Virtual images may eliminate the need for invasive bronchoscopy in patients with questionable foreign body aspiration. Inability to evaluate the mucosal changes remains an important disadvantage of this technique.
Key Words: Virtual bronchoscopy, foreign body aspiration, computed tomography, children.
Yazışma Adresi:
Dr. Suat FİTOZ,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik Anabilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır