Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları#
Hakan KIRAL*, Altuğ KOŞAR*, Alpay ÖRKİ*, Kemal TEMURTÜRKAN*, Şenol ÜREK*,
Murat KELEŞ*, Canan Şenol DUDU*, Bülent ARMAN*

* Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
ÖZET
Tamamlayıcı pnömonektomiler; genel olarak standart pnömonektomilerden daha yüksek morbidite ve mortaliteye sahip prosedürlerdir. Özellikle benign hastalıklar için yapıldığı durumlarda daha yüksek komplikasyon oranları rapor edilmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde yapılan tüm tamamlayıcı pnömonektomileri değerlendirerek, endikasyon, komplikasyon ve postoperatif sonuçları literatür bilgileri ile karşılaştırmayı amaçladık. Ocak 1987-Aralık 2001 tarihleri arasında kliniğimizde tamamlayıcı pnömonektomi ameliyatı yapılan 27 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Endikasyonlara göre postoperatif morbidite ve mortalite oranları saptanıp standart pnömonektomilerle karşılaştırıldı. Yirmiyedi olgunun 14 (%51.9)'ü erkek, 13 (%48,1)'ü kadın, yaş ortalaması 26 (10-62) yıl idi. Tamamlayıcı pnömonektomi 23 (%85.2) olguda benign hastalıklar nedeniyle, 4 (%14.8) olguda ise malign hastalıklar nedeniyle yapıldı. Malign hastalık nedeniyle tamamlayıcı pnömonektomi yapılan dört olgudan ikisinde ikinci primer tümör, diğer ikisinde de lokal nüks söz konusu idi. Benign hastalıklar grubunda ise; beş olguda tüberküloz, 14 olguda bronşektazi, iki olguda bronkoplevral fistül, iki olguda da akciğer nekrozu nedeniyle tamamlayıcı pnömonektomi yapıldı. Hastane mortalitesi %7.4 idi (2/27). Kaybedilen iki hasta da (intraoperatif: 1, postoperatif: 1) benign grupta idi. Postoperatif toplam 9 (%33.3) olguda komplikasyon meydana geldi. Altı olguda bronkoplevral fistül + ampiyem, iki olguda kardiyak aritmi, bir olguda da yara infeksiyonu gelişti. Bu komplikasyonların tamamı yine benign hastalıklar nedeniyle opere edilen olgularda gelişti (%39.1). Tamamlayıcı pnömonektomiler, iyi seçilmiş olgularda (standart pnömonektomilere yakın) kabul edilebilir mortalite ve morbidite oranları ile yapılabilir. Ancak benign hastalıklarda ve özellikle de tüberkülozlu olgularda majör komplikasyon oranları daha yüksektir. Bronkoplevral fistül ve ampiyem gibi ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından iyi bir cerrahi teknik kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı pnömonektomiler, endikasyonlar, komplikasyonlar.
SUMMARY
Completion Pneumonectomy: Indications, Complications, and Results
Completion pneumonectomy is reported to be assosiated with high morbidity and mortality, especially when performed in patients with benign diseases. In our study we aimed to evaluate all patients underwent completion pneumonectomy in our clinic and to compare indications, complications and postoperative results with the literatures. Between January 1987 and December 2001, 27 consecutive patients who underwent completion pneumonectomy in our clinic were retrospectively reviewed. Postoperative morbidity and mortality rates were calculated according to indications and the results were compared to the standart pneumonectomies. There were 27 patients, 13 (48.1%) women and 14 (51.9%) men, with a median age of 26 (range, 10 to 62 years). Completion pneumonectomy was performed for benign diseases in 23 (85.2%) patients and for malign diseases in 4 (14.8%). Malign indications included 2 second primary tumors and 2 local recurrences. In the group with benign diseases; completion pneumonectomy was performed for tuberculosis in 5, bronchiectasis in 14, bronchopleural fistula in 2 and necrosis of lung in 2. Hospital mortality was 7.4% including 1 intraoperative and 1 postoperative deaths and both of them had undergone completion pneumonectomy for benign diseases. Complications occured in 9 (33.3 %) patients, bronchopleural fistula + empyema were seen in 6 patients, cardiac rhythm disorders in 2 and wound infection in 1. All complications occured in the patients operated for benign indications (39.1%). Completion pneumonectomy can be performed with an acceptable morbidity and mortality (similar to standard pneumonectomy) in selected cases. But the complication risk is higher in benign diseases, especially in tuberculosis. Surgical technique is important to avoid serious complications such as bronchopleural fistula and empyema.
Key Words: Completion pneumonectomy, indications, complications.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir)'nde serbest bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Hakan KIRAL,
Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi
Atılım Sitesi A-Blok No: 39/42,
81110 Bostancı, İSTANBUL - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır